Слідкуйте за новинами

Проект наказу Про затвердження Положення про конкурс «Краще використання субвенції на розвиток інфраструктури об‘єднаних територіальних громад»

Дата: 12.11.2016

Проект

НАКАЗ

___2016  № __

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
___ 2016 р.
за № ______

Про затвердження Положення про конкурс «Краще використання субвенції на розвиток інфраструктури об‘єднаних територіальних громад»

Відповідно до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 30 квітня 2014 року № 197, та з метою проведення відбору, відзначення і поширення кращих проектів і програм органів місцевого самоврядування з питань соціально-економічного розвитку територій НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про конкурс «Краще використання субвенції на розвиток інфраструктури об‘єднаних територіальних громад», що додається.
  2. Департаменту регіонального розвитку та проектного управління (Бондарчук Н.Л.) разом із Департаментом нормативно-правового регулювання (Ішутко С.Ю.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра ——————.
Перший заступник Міністра

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Голова Секретаріату
Української асоціації районних
та обласних рад

Заступник Голови –
Керівник Виконавчої дирекції
Всеукраїнської асоціації
сільських та селищних рад

В. о. виконавчого директора
Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування
“Асоціація міст України”

Ю.М. Андрійчук

В.Є. Івченко

В.В. Сидоренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
_____________2016 №_____
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
_________________
за № _________


ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс «Краще використання субвенції на розвиток інфраструктури об‘єднаних територіальних громад»

І. Загальні положення

1.1. Цим Положенням встановлюється порядок проведення конкурсу «Краще використання субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад» (далі – Конкурс) та визначення його переможців.

1.2. Конкурс проводиться з метою відбору, відзначення і поширення кращих практик діяльності органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад щодо реалізації проектів, програм, комплексу заходів у визначений період, під час здійснення яких отримано позитивні практичні результати із використання субвенції на розвиток інфраструктури об‘єднаних територіальних громад

1.3. Організатором Конкурсу є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Організатор).

1.4. Учасниками Конкурсу є органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, які в порядку, визначеному цим Положенням, подали заявки на участь у Конкурсі (далі – учасники).

1.5. Основні завдання Конкурсу:

1) сприяння в набутті нових знань, обміну досвідом органів місцевого самоврядування;

2) публічне визнання досягнень органів місцевого самоврядування як інструмент заохочення до подальших напрацювань у напрямі підвищення стандартів якості життя громади;

3) поширення кращих практик органів місцевого самоврядування, спрямованих на розвиток територіальних громад.

1.6. Номінації Конкурсу (далі – номінації):

І – об’єднані територіальні громади, які реалізували субвенцію у розмірі до 5 млн.грн.;

ІІ – об’єднані територіальні громади, які реалізували субвенцію у розмірі від 5 млн.грн. до 10 млн.грн.;

ІІІ – об’єднані територіальні громади, які реалізували субвенцію у розмірі понад 10млн.грн.

ІІ. Проведення Конкурсу

2.1. Організатор:

1) забезпечує організацію і проведення Конкурсу відповідно до цього Положення;

2) для проведення Конкурсу утворює конкурсну комісію, строк повноважень якої завершується після підбиття підсумків Конкурсу та проведення нагородження переможців.

До складу конкурсної комісії входять: голова, заступник голови, секретар та члени комісії (представники Мінрегіону, центральних та місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також за згодою представники органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, міжнародних організацій, їх проектів та програм, громадських організацій, а також незалежні експерти, науковці);

3) здійснює координацію діяльності конкурсної комісії та сприяє її роботі;

4) приймає рішення про оголошення Конкурсу;

5) розробляє примірну форму заявки учасника Конкурсу та розміщує її на своєму офіційному веб-сайті;

6) забезпечує організацію проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів з метою популяризації Конкурсу;

7) проводить реєстрацію заявок учасників Конкурсу, здійснює їх перевірку на відповідність встановленій примірній формі і передає конкурсній комісії для здійснення оцінювання.

8) ознайомлюється у разі потреби з результатами реалізації практик учасників Конкурсу з виїздом своїх представників або членів конкурсної комісії на місце їх запровадження;

10) визначає переможців Конкурсу на підставі пропозицій конкурсної комісії та проводить їх нагородження.

2.2. Конкурсна комісія:

1) дотримується принципів справедливості, неупередженості та професіоналізму;

2) проводить оцінювання практик, поданих учасниками Конкурсу, відповідно до критеріїв, визначених розділом ІІІ цього Положення;

3) вносить пропозиції щодо визначення переможців Конкурсу відповідно до цього Положення;

4) вносить пропозиції щодо відзначення учасників Конкурсу спеціальними відзнаками.

2.3. Переможці Конкурсу визначаються за рішенням конкурсної комісії, яке приймається більшістю її голосів.

Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше як 2/3 її складу.

Рішення конкурсної комісії фіксується у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. Протокол не пізніше ніж на третій день після його складання надається Організатору.

2.4. Рішення про визначення переможців Конкурсу приймається Організатором на підставі пропозицій конкурсної комісії та оформлюється відповідним наказом Організатора.

2.5. Нагородження переможців Конкурсу проводиться відповідно до розділу IV цього Положення.

ІІІ. Критерії визначення переможців Конкурсу

3.1. Переможці Конкурсу визначаються відповідно до критеріїв:

1) перший критерій – ініціативність (роль учасника в ініціюванні практики, реалізація рішень громадських слухань, залучення до її реалізації громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, зовнішніх інвестицій (за їх згодою));

2) другий критерій – інноваційність (новизна методів і засобів вирішення існуючої проблеми, обґрунтування такого вибору, досягнення економії витрат; яким чином відбувалось визначення пріоритетів використання коштів);

3) третій критерій – ефективність (ступінь досягнення поставлених цілей; продуктивність методів і засобів вирішення проблеми; досягнення кращих результатів з меншими витратами; окупність витрат; міра задоволеності потреб громадян);

4) четвертий критерій – впливовість/наслідки (яким чином субвенція дала поштовх для розвитку об’єднаної громади, наскільки вона комплексно вирішили частину проблем громади і сформувала нові можливості);

5) п’ятий критерій – сталість результатів (економічна обґрунтованість у довготерміновій перспективі, можливість удосконалення і доцільність використання застосованих методів та засобів в іншому контексті або місці; корисність для розвитку громади/соціального капіталу).

3.2. За кожним критерієм виставляються бали від 1 до 5. Максимально можлива кількість балів – 25.

3.3. Визначення переможців Конкурсу відбувається  окремо у кожній номінації. Переможцями стають учасники, практики яких набрали найбільшу кількість балів.

Учасники Конкурсу відповідно до рекомендацій конкурсної комісії та рішення Організатора можуть бути відзначені спеціальними відзнаками.

IV. Нагородження переможців Конкурсу

4.1. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та спеціальними гравірованими на металі пам’ятними табличками. Громади переможців отримують матеріальне заохочення (нове обладнання або стажування активу громади в одній із країн Європейського Союзу)

4.2. Учасники Конкурсу, відзначені спеціальними відзнаками, нагороджуються дипломом «Спеціальна відзнака».

4.3. Нагородження учасників здійснюється Організатором.

4.4. Інформація про результати Конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Організатора.

Директор Департаменту
регіонального розвитку
та проектного управління
Н.Л. Бондарчук

Документ для завантаження:

ПРОЕКТ НАКАЗУ Про затвердження Положення про конкурс «Краще використання субвенції на розвиток інфраструктури об‘єднаних територіальних громад»

Поділитися