Слідкуйте за новинами

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень районних рад

Дата: 05.08.2015

Проект
05.08.2015

Порівняльна таблиця до проекту Закону України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень районних рад

Чинна редакція

Редакція, що пропонується 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Стаття 5. Система місцевого самоврядування
 
1. Система місцевого самоврядування включає:
територіальну громаду;
сільську, селищну, міську раду;
сільського, селищного, міського голову;
виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
старосту;
районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;
органи самоорганізації населення.
 
2. У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради відповідно до цього Закону можуть утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету.
Стаття 5. Система місцевого самоврядування
 
1. Система місцевого самоврядування включає:
територіальну громаду;
сільську, селищну, міську раду;
сільського, селищного, міського голову;
виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
старосту;
районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;
органи самоорганізації населення.
 
2. У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради відповідно до цього Закону можуть утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету.
 
       3.  Районні ради не обираються:
       1) якщо в межах території району створено одну об‘єднану територіальну громаду;
       2) якщо в межах території району створено декілька об‘єднаних територіальних громад, що відповідають Перспективному плану формування  територій громад Автономної Республіки Крим, області.
Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях
1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання:

2. Районні і обласні ради можуть розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до їх відання цим та іншими законами.
3. Крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, виключно на пленарних засіданнях обласних рад вирішуються такі питання:
1) пункт 1 частини третьої статті 43 виключено
2) прийняття у межах, що визначаються законами, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність;
3) пункт 3 частини третьої статті 43 виключено
4) прийняття рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених законом.
4. Частина четверта статті 43 втратила чинність
 
Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях
1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання:

2. Районні і обласні ради можуть розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до їх відання цим та іншими законами.
3. Крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, виключно на пленарних засіданнях обласних рад вирішуються такі питання:
1) пункт 1 частини третьої статті 43 виключено
2) прийняття у межах, що визначаються законами, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність;
3) пункт 3 частини третьої статті 43 виключено
4) прийняття рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених законом;
        5) прийняття рішення щодо внесення подання до Верховної Ради України про утворення, ліквідацію та зміну меж районів у разі об`єднання всіх територіальних громад одного району в одну чи декілька територіальних громад не пізніше місячного строку з дня утворення такої (таких) об‘єднаної територіальної громади. .
4. Частина четверта статті 43 втратила чинність
5. У разі відсутності районної ради повноваження, визначені частинами першою і другою цієї статті, можуть здійснюватись радою (радами) об`єднаної територіальної громади.
Стаття 44. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям
 
1. Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим державним адміністраціям такі повноваження:
1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, цільових програм з інших питань, а в місцях компактного проживання національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цією статтею; забезпечення виконання рішень ради;
2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України;
3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України;
5) сприяння інвестиційній діяльності на території району, області;
6) об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах) та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;
7) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної території, координація цієї роботи;
8) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;
9) підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;
10) організація охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення;
11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищними, міськими радами;
12) видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів;
13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді;
14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом, підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;
15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;
16) координація на відповідній території діяльності місцевих землевпорядних органів;
17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;
18) забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районними, обласними радами.
 

Норма відсутня
Стаття 44. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям
 
1. Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим державним адміністраціям такі повноваження:
1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, цільових програм з інших питань, а в місцях компактного проживання національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цією статтею; забезпечення виконання рішень ради;
2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України;
3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України;
5) сприяння інвестиційній діяльності на території району, області;
6) об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах) та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;
7) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної території, координація цієї роботи;
8) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;
9) підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;
10) організація охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення;
11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищними, міськими радами;
12) видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів;
13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді;
14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом, підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;
15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;
16) координація на відповідній території діяльності місцевих землевпорядних органів;
17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;
18) забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районними, обласними радами.

3. У разі відсутності районної ради повноваження, визначені частиною першою цієї статті, здійснюють виконавчі органи ради (рад) об`єднаної територіальної громади.
        Стаття 45. Порядок формування рад
1. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення), районна, обласна рада складається з депутатів, які обираються жителями відповідного села, селища, міста, району в місті, району, області на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
2. Порядок організації і проведення виборів депутатів визначається законом.
3. Загальний склад ради визначається відповідно до закону про вибори.
4. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.
5. У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.
6. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.
7. Строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.
8. Повноваження місцевої ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.
 
        Стаття 45. Порядок формування рад
1. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення), районна, обласна рада складається з депутатів, які обираються жителями відповідного села, селища, міста, району в місті, району, області на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
2. Порядок організації і проведення виборів депутатів визначається законом.
3. Загальний склад ради визначається відповідно до закону про вибори.
4. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.
5. У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.
6. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.
7. Строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.
8. Повноваження місцевої ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.
9. Повноваження районної ради припиняються:
       1) якщо в межах території району створено одну об‘єднану територіальну громаду – з дня набуття повноважень радою об`єднаної територіальної громади, обраної на перших виборах;
       2) якщо в межах території району створено декілька об‘єднаних територіальних громад, що відповідають Перспективному плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області – з дня набуття повноважень радою останньої по-порядку об`єднаної територіальної громади району, обраної на перших виборах.
 
      У разі припинення районною радою повноважень з підстав, визначених частиною першою цієї статті, районна рада як юридична особа публічного права припиняється шляхом ліквідації.
     Рада (ради) об’єднаної територіальної громади (об`єднаних територіальних громад) є правонаступником (правонаступниками) всього майна, прав та обов’язків районної ради з дня набуття повноважень відповідною радою (радами).
     У разі об’єднання всіх територіальних громад одного району в одну чи декілька об’єднаних територіальних громад все майно спільної власності територіальних громад такого району є комунальною власністю такої (таких) об’єднаної територіальної громади, а пов’язані з таким майном права та обов’язки належать об’єднаній територіальній громаді (об’єднаним територіальним громадам) з дня набуття повноважень відповідною радою (радами), обраною такою об’єднаною територіальною громадою (об’єднаними територіальними громадами).
Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради
 
1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках:
 
1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;
 
2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання;
 
3) передбачених Законом України “Про військово-цивільні адміністрації”.
 
2. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті ради за наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради визначається законом про місцеві референдуми.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Питання про дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної в місті ради за рішенням місцевого референдуму може бути порушене сільським, селищним, міським головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.
 
4. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради може порушуватись перед Верховною Радою України сільським, селищним, міським головою, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.
 
5. У разі дострокового припинення повноважень ради позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідної ради. Порядок проведення позачергових виборів рад визначається законом про вибори.
 
6. Сільська, селищна, міська, районна в місті рада, щодо якої місцевим референдумом прийнято рішення про дострокове припинення повноважень, а також місцева рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про призначення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу відповідної ради.
 
Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради
 
1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках:
 
1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;
 
2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання;
 
3) передбачених Законом України “Про військово-цивільні адміністрації”.
 
2. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті ради за наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради визначається законом про місцеві референдуми.
 
21. Повноваження районної ради також достроково припиняються  у разі:
1) якщо в межах території району створено одну об‘єднану територіальну громаду;
        2) якщо в межах території району створено декілька об‘єднаних територіальних громад, що відповідають Перспективному плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області.
 
3. Питання про дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної в місті ради за рішенням місцевого референдуму може бути порушене сільським, селищним, міським головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.
 
4. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради може порушуватись перед Верховною Радою України сільським, селищним, міським головою, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.
 
За наявності підстав, передбачених частиною 21 цієї статті Верховна Рада України не призначає позачергові вибори районної  ради.
 
5. У разі дострокового припинення повноважень ради позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідної ради. Порядок проведення позачергових виборів рад визначається законом про вибори.
 
6. Сільська, селищна, міська, районна в місті рада, щодо якої місцевим референдумом прийнято рішення про дострокове припинення повноважень, а також місцева рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про призначення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу відповідної ради.

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Стаття 29. Здійснення  місцевими  державними адміністраціями повноважень, делегованих їм обласними і районними радами
 
Місцеві державні   адміністрації   здійснюють   повноваження, делеговані  їм  обласними  і  районними   радами   відповідно   до Конституції  України  в  обсягах і межах,  передбачених статтею 44 Закону України   “Про   місцеве    самоврядування    в    Україні”
 
Норма відсутня
Стаття 29. Здійснення  місцевими  державними адміністраціями повноважень, делегованих їм обласними і районними радами
 
Місцеві державні   адміністрації   здійснюють   повноваження, делеговані  їм  обласними  і  районними   радами   відповідно   до Конституції  України  в  обсягах і межах,  передбачених статтею 44 Закону України   “Про   місцеве    самоврядування    в    Україні”
   
     Місцеві державні адміністрації району, де не утворені (ліквідовані) районні ради не здійснюють повноваження визначені:  пунктами 1 і 4 частини першої статті 17, пунктами 1,2,4,5 і 7 частини першої статті 18, пунктами 2,3, і 4 частини першої статті 19, пунктом 3 частини першої статті 21, пунктами 3, 4 і 6 частини першої статті 22, пунктом 5 частини першої статті 23 цього Закону. 

Закон України «Про Кабінет Міністрів України»

Стаття 20. Основні повноваження Кабінету Міністрів України
 
1. Кабінет Міністрів України:
 
1) у сфері економіки та фінансів:
 

 
2) у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій:
 

 
3) у сферах правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина:
 

 
4) у сфері зовнішньої політики:
 

 
5) у сфері національної безпеки та обороноздатності:
 

 
6) у сфері вдосконалення державного управління та державної служби:
 
здійснює заходи щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади;
 
розробляє і здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення системи органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності їх діяльності та оптимізації витрат, пов’язаних з утриманням апарату управління;
 
приймає рішення щодо забезпечення представництва інтересів Кабінету Міністрів України під час розгляду справ у Конституційному Суді України;
 
вживає в межах своїх повноважень заходів щодо заохочення та приймає відповідно до закону рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності:
 
а) керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників;
 
б) голів місцевих державних адміністрацій (крім звільнення їх з посади);
 
в) інших посадових осіб, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України;
 
затверджує граничну чисельність працівників органів виконавчої влади;
 
визначає відповідно до закону умови оплати праці працівників бюджетних установ та підприємств державного сектору економіки, а також грошового забезпечення військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу), поліцейських;
 
організовує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби;
 
утворює, реорганізовує і ліквідує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до закону в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання органів виконавчої влади, затверджує положення про зазначені органи.
 
 
Стаття 20. Основні повноваження Кабінету Міністрів України
 
1. Кабінет Міністрів України:
 
1) у сфері економіки та фінансів:
 

 
2) у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій:
 

 
3) у сферах правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина:
 

 
4) у сфері зовнішньої політики:
 

 
5) у сфері національної безпеки та обороноздатності:
 

 
6) у сфері вдосконалення державного управління та державної служби:
 
здійснює заходи щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади;
 
розробляє і здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення системи органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності їх діяльності та оптимізації витрат, пов’язаних з утриманням апарату управління;
 
приймає рішення щодо забезпечення представництва інтересів Кабінету Міністрів України під час розгляду справ у Конституційному Суді України;
 
вживає в межах своїх повноважень заходів щодо заохочення та приймає відповідно до закону рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності:
 
а) керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників;
 
б) голів місцевих державних адміністрацій (крім звільнення їх з посади);
 
в) інших посадових осіб, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України;
 
затверджує граничну чисельність працівників органів виконавчої влади;
 
визначає відповідно до закону умови оплати праці працівників бюджетних установ та підприємств державного сектору економіки, а також грошового забезпечення військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу), поліцейських;
 
організовує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби;
 
утворює, реорганізовує і ліквідує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до закону в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання органів виконавчої влади, затверджує положення про зазначені органи;
 
ліквідовує районні державні адміністрації у разі ліквідації районів;
 
7) у сфері адміністративно-територіального устрою:
        вносить подання до Верховної Ради України про утворення, ліквідацію та зміну меж районів у разі об`єднання всіх територіальних громад одного району в одну чи декілька територіальних громад у разі невнесення відповідного подання обласною радою  у строк, визначений законом.
 

Закон України  «Про місцеві вибори»

Стаття 2. Основні засади місцевих виборів
 
1. Місцеві вибори є вільними та відбуваються на основі гарантованого Конституцією України та цим Законом загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
2. Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, територія утвореної відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” об’єднаної сільської, селищної територіальної громади (далі – територія об’єднаної сільської, селищної територіальної громади).
3. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій (далі – виборчі списки) із закріпленням кандидатів за територіальними виборчими округами, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, району в місті, територією міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією утвореної відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” об’єднаної міської територіальної громади (далі – територія об’єднаної територіальної міської громади).
 
Норма відсутня
Стаття 2. Основні засади місцевих виборів
 
1. Місцеві вибори є вільними та відбуваються на основі гарантованого Конституцією України та цим Законом загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
2. Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, територія утвореної відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” об’єднаної сільської, селищної територіальної громади (далі – територія об’єднаної сільської, селищної територіальної громади).
3. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій (далі – виборчі списки) із закріпленням кандидатів за територіальними виборчими округами, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, району в місті, територією міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією утвореної відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” об’єднаної міської територіальної громади (далі – територія об’єднаної територіальної міської громади).
 
31 Вибори депутатів районних рад не проводяться:
       1) якщо в межах території району створено одну об‘єднану територіальну громаду;
       2) якщо в межах території району створено декілька об‘єднаних територіальних громад, що відповідають Перспективному плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області.
   
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
ЗАКОНОПРОЕКТУ
 
1.   Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
2.   У разі об’єднання всіх територіальних громад одного району в одну чи декілька об’єднаних територіальних громад районна рада, обрана на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2015 року, за умови, що межі району співпадають з межами території такої (таких)  об’єднаної територіальної громади, достроково припиняє повноваження з дня набуття чинності цього закону.

Документ для завантаження:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень районних рад

Поділитися