Слідкуйте за новинами

Проект. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Дата: 15.04.2009

Цей Закон відповідно до Конституції України визначає систему, основні принципи, повноваження та гарантії місцевого самоврядування, основи правового статусу його органів та посадових осіб.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі

Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке значення:

громада – сільська, селищна, міська громада;

рада громади – сільська, селищна, міська рада;

голова громади – сільський, селищний, міський голова;

населений пункт – село, селище(містечко), місто;

бюджети місцевого самоврядування – бюджети громад та їх об’єднань;

місцеві бюджети – бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування;

питання місцевого значення – питання безпосереднього забезпечення життєдіяльності населення громади, вирішення яких здійснюється жителями громади та (або) органами місцевого самоврядування громади самостійно.

Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування

1. Місцеве самоврядування – це гарантоване державою право і реальна спроможність громади самостійно вирішувати питання місцевого значення.

2. Це право здійснюється громадою безпосередньо, а також через обраних нею радою, головою громади та виконавчими органами, створеними радою громади, у порядку, в межах повноважень та в спосіб, визначених Конституцією та законами України.

3. Громада безпосередньо здійснює своє право на місцеве самоврядування через місцеві вибори, місцевий референдум та інші передбачені законом форми місцевої демократії.

Стаття 3. Основні принципи місцевого самоврядування

1. Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:

– народовладдя і виборності;

– законності;

– поєднання державних та місцевих інтересів;

– субсидіарності;

– повсюдності;

– публічності і прозорості;

– правової самостійності;

– організаційно-кадрової самостійності;

– матеріально-фінансової самостійності і спроможності;

– судового захисту права на місцеве самоврядування.

2. Принцип народовладдя і виборності означає: первинність громади як суб’єкта місцевого самоврядування; виборність ради та голови громади; утворення виконавчих органів місцевого самоврядування виборними; підзвітність, підконтрольність та відповідальність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб перед громадою.

3. Принцип законності означає, що повноваження громади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, способи та межі здійснення їх повноважень, способи захисту права на місцеве самоврядування та сфери повноважень суб’єктів місцевого самоврядування визначаються на підставі Конституції та законів України.

4 Принцип поєднання державних та місцевих інтересів означає, що вирішення питань місцевого значення як громадою, так і органами місцевого самоврядування повинно відбуватися таким чином, щоб не було нанесено шкоди національним інтересам України.

5. Принцип субсидіарності передбачає, що розподіл повноважень між органами влади (у тому числі органами місцевого самоврядування) різного територіального рівня здійснюється таким чином, щоб забезпечити максимальне наближення процесу прийняття рішень до громадянина водночас із достатністю організаційних, матеріальних та фінансових ресурсів для забезпечення належного обсягу та якості владних функцій.

6. Принцип повсюдності означає, що місцеве самоврядування здійснюється на всій території України. Існування території, на яку не поширюється юрисдикція жодної громади, допускається як виняток у випадках, передбачених законами України.

7. Принцип публічності і прозорості означає, що здійснення місцевого самоврядування, прийняття рішень органами місцевого самоврядування з усіх питань, що належать до їх компетенції, здійснюється відкрито і прозоро. Рішення органів місцевого самоврядування обов’язково оприлюднюються у порядку, встановленому законом. Діяльність усіх органів та посадових осіб місцевого самоврядування відбувається у порядку, який забезпечує принципову доступність до процесу прийняття рішень кожного члена громади.

8. Принцип правової самостійності означає, що повноваження, які громади та органи їх місцевого самоврядування отримують на підставі закону (далі – власні повноваження) або договору про передачу їм повноважень органів виконавчої влади (далі – делеговані повноваження), є повними та виключними, тобто не можуть належати іншим органам. У межах власних повноважень громада та її органи місцевого самоврядування діє самостійно та ініціативно, підкоряючись тільки законові.

9. Принцип організаційно-кадрової самостійності означає, що громада та органи її місцевого самоврядування для здійснення своїх власних повноважень мають право самостійно в межах закону визначати свої внутрішні та виконавчі структури, на власний розсуд призначати на посади та звільняти з посад відповідних осіб, з урахуванням місцевих потреб та необхідності ефективної діяльності. Адміністративний контроль з боку органів державної влади за діяльністю громади та органів її місцевого самоврядування, їх посадових осіб здійснюється тільки з метою забезпечити дотримання Конституції та законів України.

10. Принцип матеріально-фінансової самостійності та спроможності означає, що матеріально-фінансовою основою місцевого самоврядування є комунальна власність громади як самостійна форма публічної власності та власні фінансові ресурси громади, якими вона та органи її місцевого самоврядування можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень для забезпечення інтересів громади та її населення. З метою забезпечення спроможності громади держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування.

11. Принцип судового захисту права на місцеве самоврядування означає гарантію права на звернення до суду відповідно до законів України при виникненні спорів щодо меж і способу здійснення повноважень громади та органів її місцевого самоврядування, порушення права на місцеве самоврядування, принципів, зазначених у цій статті, прав і законних інтересів громадян України – членів громади з боку органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 4. Права фізичних осіб на здійснення місцевого самоврядування

1. Громадяни України здійснюють місцеве самоврядування шляхом участі у місцевих виборах, місцевих референдумах, шляхом інших форм безпосередньої участі у здійсненні місцевого самоврядування, а також через виборні та інші органи місцевого самоврядування.

2. Іноземці та особи без громадянства, які постійно чи переважно проживають на території громади, користуються при здійсненні місцевого самоврядування правами, встановленими законами та міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких було надано Верховною Радою України.

3. Громадяни мають рівні права на здійснення місцевого самоврядування незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.

4. В умовах воєнного або надзвичайного стану на підставі Конституції та законів України можуть встановлюватися окремі обмеження права на здійснення місцевого самоврядування із зазначенням строку дії зазначених обмежень.

5. Законом забезпечуються гарантії прав громадян на здійснення місцевого самоврядування.

Стаття 5. Правова основа місцевого самоврядування

1. Правову основу місцевого самоврядування складають Конституція України, цей та інші закони України, прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти, у тому числі статути громад, рішення, прийняті на місцевих референдумах та загальних зборах громадян, інші нормативно-правові акти місцевого самоврядування.

2. Закони України, а також прийняті відповідно до цього та інших законів України інші нормативно-правові акти не повинні суперечити цьому Закону. У разі суперечності законів України, а також прийнятих відповідно до цього та інших законів України інших нормативно-правових актів Конституції України, цьому Закону застосовується Конституція України, цей Закон.

3. Зміна засад організації здійснення місцевого самоврядування, встановлених цим Законом, здійснюється виключно шляхом внесення змін до цього Закону.

4. Правовий статус та форми здійснення місцевого самоврядування визначаються Конституцією України та цим Законом.

5. Особливості здійснення місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі визначаються відповідно Конституцією Автономної Республіки Крим, законами про спеціальний статус міст Києва та Севастополя.

6. Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України.

7. Громада, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучено із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручено жодному іншому органу.

8. Перелік питань місцевого значення визначається виключно законом і не може бути змінений чи скасований іншим, ніж закон, правовим актом.

9. При здійсненні наданих їм законом окремих повноважень органів виконавчої влади, а також в інших випадках, передбачених Конституцією України та законами України, органи місцевого самоврядування керуються також актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим – також Конституцією Автономної Республіки Крим та нормативно-правовими актами Верховної Ради та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими в межах їх компетенції.

10. Основним суб’єктом здійснення права на місцеве самоврядування та суб’єктом права комунальної власності є громада. Від імені громади повноваження місцевого самоврядування, у тому числі здійснення прав суб’єкта комунальної власності, крім повноважень, віднесених законом до виключних повноважень громади, здійснюють рада громади та голова громади в межах і в порядку, встановлених законом. Виконавчі органи місцевого самоврядування здійснюють свої власні повноваження у межах, встановлених законом, під контролем громади, її ради та голови. Рада громади, голова громади, виконавчі органи місцевого самоврядування громади, їх посадові особи у межах власних повноважень діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

11. Підпорядкованість органу місцевого самоврядування іншому органу місцевого самоврядування не допускається.

12. Громади з урахуванням місцевих потреб та особливостей можуть перерозподіляти на підставі договорів окремі повноваження своїх виконавчих органів місцевого самоврядування та відповідні власні бюджетні кошти.

13. Рада громади може своїм рішенням делегувати частину невладних повноважень виконавчих органів органу (органам) самоорганізації населення, передавати їм відповідні кошти, матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень. Рада громади здійснює контроль за виконанням цих повноважень.

Стаття 6. Заборона скасування чи обмеження права громади власних повноважень та їх органів

1. Право громади на місцеве самоврядування не може бути скасоване.

2. Власні повноваження органів місцевого самоврядування громади не можуть бути обмежені інакше як законом.

3. Право громади на місцеве самоврядування та власні повноваження органів місцевого самоврядування можуть бути обмежені лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану у межах та порядку, передбаченому законом.

Стаття 7. Принципи відносин органів місцевого самоврядування та органів державної влади і органів Автономної Республіки Крим

1. До повноважень органів державної влади у сфері місцевого самоврядування належать:

1) визначення засад здійснення місцевого самоврядування, встановлених цим Законом;

2) правове регулювання прав, обов’язків та відповідальності органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим, їх посадових осіб у їх відносинах з громадами, органами місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

3) правове регулювання прав, обов’язків та відповідальності громад (громадян?), органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення;

4) правове регулювання прав, обов’язків та відповідальності громад, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб при здійсненні окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом органам місцевого самоврядування.

2. Органам місцевого самоврядування в межах та у порядку, встановленому законом, можуть надаватися окремі повноваження органів виконавчої влади.

Зазначені повноваження надаються за взаємною згодою відповідного органу виконавчої влади та ради громади у порядку, передбаченому цим Законом. При здійсненні делегованих повноважень виконавчі органи місцевого самоврядування підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

3. Держава забезпечує фінансування здійснення делегованих органам місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади у повному обсязі, передбаченому рішенням про делегування, за рахунок коштів Державного бюджету, переданих відповідному бюджету місцевого самоврядування у формі цільової субвенції.

4. Здійснення виконавчо-розпорядчих та контрольних повноважень органами державної влади щодо громад, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб допускається лише у випадках та у порядку, встановлених Конституцією України, цим та іншими законами України.

5. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів виконавчої влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування їх власних повноважень.

Стаття 8. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам

1. Місцеві державні адміністрації є підзвітними і підконтрольнимии відповідним районним, обласним радам у частині викконання повноважень, делегованих їм рішеннями відповідних районних, обласних рад.

2. Районна, обласна рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, і звернутись з пропозицією щодо його відставки до Президента України, який приймає рішення і дає відповідній раді обґрунтовану відповідь протягом п’ятнадцяти днів від дати надходження рішення ради

3. Якщо недовіру голові районної, обласної державної адміністрації висловили не менше як дві третини депутатів від загального складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації протягом п”ятнадцяти днів від дати надходження рішення ради.

Стаття 9. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб

1. Громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм законом повноваження.

2. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами повноважень, та в інших випадках, передбачених законом.

3. У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, вона повинна безпосередньо повідомити про це відповідні органи та посадових осіб місцевого самоврядування та врахувати їх думку.

4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права громад, повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 10. Обов’язковість правових актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування

1. Правові акти ради, голови громади, голови районної в місті, районної, обласної ради, виконавчого органу ради, прийняті в межах їх повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території відповідної громади, території району у місті, району, області органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами та особами без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

2. На вимогу відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній території підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, надати відповіді на запити депутатів.

3. Місцеві органи виконавчої влади, юридичні та фізичні особи, а також посадові особи місцевих органів виконавчої влади, юридичних осіб несуть встановлену законом відповідальність перед органами місцевого самоврядування за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також в результаті невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих їм повноважень.

Стаття 11. Система місцевого самоврядування

1. Система місцевого самоврядування в Україні базується на її територіально-адміністративному устрої та складається з громад таких статусів:

1) сільська громада;

2) селищна громада;

3) міська громада.

2. Громади можуть створювати добровільні об’єднання, встановленому статтями 13 та 88 цього Закону.

3. Віднесення громади до того чи іншого статусу здійснюється в залежності від таких критеріїв:

1) чисельність населення;

2) основний вид господарської діяльності населення, який є основним джерелом засобів існування для населення громади;

3) компактність проживання населення;

4) історична роль та значення, а також економічний та культурний вплив на прилеглі території;

5) економічна спроможність самостійно виконати покладені цим Законом та іншими законами України повноваження;

6) можливість надання органам місцевого самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 12. Громада

1. Основою місцевого самоврядування є громада.

2. Громадою є сукупність жителів одного або декількох населених пунктів.

3. Кожен громадянин за своїм вибором може належати лише до однієї громади, на території якої він зареєстрований як фізична особа.

Стаття 13. Об’єднання громад з втратою їх правосуб’єктності

1. Громади, території яких межують, можуть добровільно об’єднуватися в одну громаду.

2. Наслідком добровільного об’єднання громад є втрата правосуб’єктності громад, що об’єднуються, без втрати права виходу з громади, що утворена в результаті об’єднання.

Громада, утворена в результаті об’єднання громад, є правонаступником майнових та інших прав і обов’язків громад, що були ліквідовані в результаті об’єднання. Порядок об’єдання коштів бюджету та об’єктів комунальної власності встановлюється радами громад, які об’єднуються.

3. Утворення громад в результаті об’єднання громад, встановлення їх меж та адміністративних центрів здійснюється у порядку, встановленому законом про адміністративно-територіальний устрій.

4. Прийняте належним чином рішення про утворення громади є підставою для формування органів місцевого самоврядування громади, утвореної в результаті об’єднання громад.

5. Питання про вихід із складу громади, утвореної в результаті об’єднання громад, жителів населених пунктів та прилеглих до них територій, що становили більш ніж половину території громади, яка втратила правосуб’єктність внаслідок об’єднання, може бути порушено у встановленому законом порядку не раніше ніж через рік з дня набрання чинності рішенням про утворення громади в результаті об’єднання.

6. Виділення зі складу громади, утвореної в результаті об’єднання громад, здійснюється у порядку, встановленому законом про адміністративно-територіальний устрій. Порядок відокремлення комунальної власності та коштів бюджету визначається радами відповідних громад.

Стаття 14. Органи самоорганізації населення

1. Органами самоорганізації населення визнаються виборні органи, створені членами громади, що мають право голосу на місцевих виборах, та зареєстровані радою громади у порядку, встановленому статутом громади відповідно до закону.

2. Органи самоорганізації населення сприяють реалізації права громади та громадян, що належать до громади, на місцеве самоврядування, здійсненню повноважень органів місцевого самоврядування, депутатів ради громади.

3. Органи самоорганізації населення можуть утворюватись у населених пунктах та поселеннях, що входять до складу громади, мікрорайонах, кварталах, вулицях, багатоквартирних будинках.

4. Статутом громади можуть встановлюватися інші територіальні ознаки для створення органів самоорганізації населення, а також рівні органів самоорганізації.

5. Межі території юрисдикції органу самоорганізації населення визначається радою громади та не можуть перетинатися межами території юрисдикції іншого органу самоорганізації населення.

6. Порядок наділення радою громади органів самоорганізації населення частиною власної компетенції та комунальної власності встановлюється статутом громади відповідно до закону.

7. Органи самоорганізації населення взаємодіють між собою на договірній основі та з метою ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та законних інтересів членів громади можуть об’єднуватися в асоціації та інші добровільні об’єднання.

8. Особливості правового статусу, порядку організації та діяльності органів самоорганізації населення та їх асоціацій визначаються законом та статутом громади.

Стаття 15. Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування

1. Органи місцевого самоврядування – ради громад, районні у місті, районні, обласні ради з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень та повноважень їх виконавчих органів, організації взаємодії, захисту прав та інтересів громад можуть об’єднуватися в асоціації та інші форми добровільних об’єднань.

2. Асоціації та інші форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування сприяють об’єднанню зусиль громад та органів їх місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів відповідних громад, концентрації засобів для розв’язання спільних для цих громад проблем, обміну досвідом діяльності, створення умов для більш ефективного здійснення функцій та повноважень місцевого самоврядування, поліпшення якості суспільних послуг, що надаються в системі місцевого самоврядування.

3. Асоціації та інші форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування можуть мати всеукраїнський, міжобласний, обласний, міжрайонний та районний статус.

4. Асоціації та інші форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування можуть входити до відповідних міжнародних асоціацій, інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування.

5. Асоціації та інші форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування можуть брати участь у здійсненні функцій органів місцевого самоврядування відповідно до рішень відповідних рад.

6. Правовий статус, порядок організації та діяльності асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування визначається цим та іншими законами України, статутами та рішеннями відповідних рад. Асоціації та інші добровільні об’єднання органів місцевого самоврядування підлягають реєстрації в органах Міністерства юстиції України.

7. Асоціації органів місцевого самоврядування не мають права втручатися у діяльність громад, органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

8. Органи місцевого самоврядування мають право здійснювати співробітництво з органами місцевого самоврядування інших держав, входити до міжнародних, транскордонних та інших асоціацій органів місцевого самоврядування, якщо це не суперечить національному та міжнародному законодавству.

Стаття 16. Комунальна власність – матеріальна основа місцевого самоврядування

1. Матеріальною основою місцевого самоврядування є комунальна власність: рухоме і нерухоме майно, частка в майні підприємств, доходи місцевих бюджетів, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності громад, а також об’єкти їх спільної комунальної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

2. Право комунальної власності – це право громади на свій розсуд і на підставі закону як безпосередньо, так і через відповідні органи місцевого самоврядування володіти, користуватися та розпоряджатися об’єктами комунальної власності. Об’єкти комунальної власності є власністю виключно громади і не можуть поділятися на частки, які належать її жителям.

3. Підставою для набуття громадою права комунальної власності є створення, придбання майна в порядку, встановленому законом, або передача майна чи майнових прав громадам безоплатно державою, іншими суб’єктами права власності. Передача об’єктів державної власності до комунальної власності громад здійснюється за згодою відповідних громад та безоплатно у встановленому законом порядку.

4. Рада громади самостійно затверджує переліки, формує реєстри об’єктів комунальної власності громади та визначає порядок їх обліку. Її рішення з цих питань можуть бути оскаржені у судовому порядку.

5. Громади безпосередньо або через органи місцевого самоврядування можуть об’єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об’єкти комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

6. Від імені та в інтересах громади право комунальної власності здійснює відповідна рада громади.

7. Районні та обласні ради від імені та в інтересах громад, здійснюють управління об’єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби цих громад.

8. Питання про використання і відчуження об’єктів спільної власності громад вирішується у встановленому законом порядку.

9. Доцільність, порядок та умови використання і відчуження об’єктів комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження об’єктів комунальної власності зараховуються до відповідних бюджетів розвитку громад.

10. Право комунальної власності громад захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб’єктів. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у громад і передані іншим суб’єктам права власності без згоди громади, за винятком випадків, передбачених законом.

11. Інші питання правового режиму комунальної власності визначаються законом.

Стаття 17. Місцеві бюджети – фінансова основа місцевого самоврядування

1. Органи місцевого самоврядування громад самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні бюджети місцевого самоврядування.

2. Районні та обласні ради затверджують районні та обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету України для їх відповідного розподілу між громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм та інших програм, контролюють їх виконання.

3. Місцеві бюджети є самостійними, вони не включаються до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів. Самостійність місцевих бюджетів забезпечується закріпленням за ними конкретно визначеними джерелами доходів, правом встановлювати місцеві податки і збори відповідно до закону, правом самостійно і незалежно розглядати та затверджувати відповідні бюджети. Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, гарантує органам місцевого самоврядування доходну базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних стандартів.

4. Порядок формування і виконання місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом України. Втручання органів виконавчої влади в процес складання, затвердження і виконання місцевих бюджетів не допускається за винятком випадків, передбачених цим Законом та Бюджетним кодексом України.

5. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються основі нормативів бюджетної забезпеченості на споживача соціальних послуг з урахуванням економічного, соціального, природного та екологічного стану відповідних територій виходячи з рівня мінімальних соціальних стандартів споживача соціальних послуг, встановленого законом.

6. У разі коли вичерпано можливості збалансування власних доходів і видатків місцевих бюджетів і при цьому не забезпечується покриття видатків, необхідних для здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних послуг, держава забезпечує збалансування місцевих бюджетів шляхом передачі необхідних коштів до відповідних місцевих бюджетів у вигляді трансфертів відповідно до закону.

7. Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм окремих повноважень органів виконавчої влади. Кошти, необхідні для здійснення органами місцевого самоврядування цих повноважень, щороку передбачаються в Законі України про Державний бюджет України. Спори про недостатнє фінансування цих повноважень вирішуються в судовому порядку.

8. Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків органів місцевого самоврядування, виконуються лише після передачі їм необхідних фінансових ресурсів у повному обсязі. Вказані рішення виконуються органами місцевого самоврядування в межах переданих їм фінансових ресурсів. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади і попередньо не забезпечені відповідними фінансовими ресурсами, компенсуються державою.

9. Доходи, додатково одержані в процесі виконання місцевих бюджетів, суми перевищення доходів над видатками, що утворилися в результаті збільшення надходжень до бюджету чи економії вилученню не підлягають. Рішення про використання таких коштів приймається відповідною радою.

10. Порядок формування та виконання місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом України.

Стаття 18. Територіальна основа місцевого самоврядування

1. Місцеве самоврядування здійснюється на всій території України, за винятком окремих територій, визначених законом про адміністративно-територіальний устрій.

2. Територіальною основою місцевого самоврядування є громади.

3. Межі територій громад встановлюються та змінюються відповідно до закону про адміністративно-територіальний устрій.

Стаття 19. Застосування державної та інших мов у системі місцевого самоврядування

1. Українська мова як державна є обов’язковою при здійсненні повноважень органів місцевого самоврядування та його посадових осіб, мовою їх актів, діловодства, документації.

2. Застосування інших мов в діяльності органів місцевого самоврядування регулюється Конституцією та законами України.

Стаття 20. Символіка громад, районів у містах, районів і областей

1. Громади, райони у містах, райони, області можуть мати власну символіку (герб, прапор тощо), яка відображає їх історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції.

2. У символіці громад, районів у містах, районів, областей не може використовуватися символіка інших держав.

3. На будинках, де працюють ради, їх виконавчі та інші утворювані ними органи, можуть підніматися прапори та розміщуватися інша символіка громад, районів у місті, районів, областей.

4. Ради громад, районні у містах, районні, обласні ради, виконавчі органи рад мають печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

5. Зміст, опис та порядок використання символіки громад, районів у містах, районів і областей затверджуються відповідною радою.

Стаття 21. Підняття Державного Прапора України

На будинках, де працюють ради та їх виконавчі органи, піднімається Державний Прапор України.

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 22. Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування

1. Органами місцевого самоврядування громади є ради громади та виконавчі органи, утворені радою на підставі закону або статуту громади.

2. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад відповідної території, є районні, обласні ради та виконавчі органи, утворені відповідною радою на підставі закону.

3. У містах з районним поділом за рішенням міської громади або ради міської громади відповідно до цього Закону можуть утворюватися районні у місті ради. Районні у місті ради утворюють свої виконавчі органи.
4. Виборними посадовими особами місцевого самоврядування є:

– голова громади;

– секретар ради громади;

– голова районної у місті, районної, обласної ради;

– заступник голови районної у місті, районної, обласної ради;

– староста (війт, солтис).

5. До посадових осіб органів місцевого самоврядування належать також особи, які займають посади, визначені Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

6. Фінансування видатків на утримання органів місцевого самоврядування здійснюється виключно за рахунок власних доходів відповідних місцевих бюджетів.

Стаття 23. Правосуб’єктність органів місцевого самоврядування

1. Ради громад, районні у місті, районні, обласні ради, їх виконавчі органи мають права юридичної особи та підлягають державній реєстрації відповідно до закону.

2. Державна реєстрація органів місцевого самоврядування як юридичних осіб здійснюється відповідно до закону на підставі статуту громади та (або) рішення про створення відповідного органу місцевого самоврядування з правами юридичної особи чи про надання існуючому органу прав юридичної особи. Для державної реєстрації виконавчих органів рад громад, районних у місті, районних, обласних рад додатково подається затверджене радою положення про відповідний виконавчий орган.

3. Відмова у державній реєстрації органу місцевого самоврядування не може бути підставою для припинення чи зупинення здійснення ним своїх повноважень, визначених законом, статутом громади.

4. Від імені громади набувати та здійснювати майнові та інші права і обов’язки, виступати у суді позивачем та відповідачем без довіреності має право голова громади, а якщо це передбачено статутом громади – інша посадова особа місцевого самоврядування.

Стаття 24. Рада – представницький орган місцевого самоврядування

1. Рада громади є органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

2. Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад, у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами.

Стаття 25. Засади формування рад

1. Ради громад складаються з депутатів, які обираються жителями, що проживають на території відповідних громад, на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

2. Районні у місті, районні, обласні ради складаються з депутатів, які обираються жителями відповідних районів у місті, районів, областей на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

3. Порядок організації і проведення виборів депутатів рад визначається законом.

4. Загальний склад ради громади визначається статутом громади відповідно до закону про місцеві вибори. Загальний склад районної у місті, районної, обласної ради визначається відповідною радою відповідно до закону про місцеві вибори.

5. Рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

6. У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

7. У разі дострокового припинення повноважень окремих депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

8. Строк повноважень рад – чотири роки.

9. Повноваження ради можуть бути достроково припинені у випадках та у порядку, передбаченому цим Законом.

Стаття 26. Органи, утворювані радою

1. Для забезпечення виконання своїх повноважень рада утворює постійні комісії та контрольний орган відповідної ради та може утворювати тимчасові контрольні комісії та інші органи, які не входять до структури виконавчих органів відповідної ради.

2. Рада у випадках, порядку та в строки, встановлені законом, утворює виборчі територіальні та дільничні комісії, територіальні та дільничні комісії з місцевого референдуму, а також інші комісії з організації голосування населення.

Стаття 27. Виконавчі органи ради

1. Виконавчими органами ради громади, районної у місті ради є комунальна адміністрація та можуть бути виконавчий комітет ради громади, районної у місті ради, інші виконавчі органи ради громади, районної у місті ради, які визначені статутом громади та мають власні повноваження щодо вирішення питань місцевого значення.
Виконавчий комітет ради громади утворюється відповідною радою громади в громаді міста-району, міста-регіону та громади, в межах якої знаходяться два та більше населених пункти.
2. Виконавчими органами районної, обласної ради є виконавчий апарат районної, обласної ради та інші виконавчі органи районної, обласної ради, які визначені рішеннями районної, обласної ради.
3. Виконавчі органи ради утворюються, реорганізуються та ліквідуються рішеннями відповідної ради.
4. Структура та розподіл компетенції виконавчих органів ради затверджуються відповідною радою за поданням відповідно голови громади, голови районної у місті, районної, обласної ради. Повноваження та питання взаємодії виконавчих органів ради визначаються положеннями про них, які затверджуються радою за поданням відповідно голови громади, голови районної у місті, районної, обласної ради.

5. Рада та її виконавчі органи діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених цим Законом.

6. Виконавчі органи ради є підконтрольними і підзвітними відповідній раді, а з питань здійснення наданих їм окремих повноважень органів виконавчої влади – підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

7. Виконавчі органи ради розглядають і вирішують питання, віднесені цим та іншими законами України до їх компетенції, координують та управляють діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної громади.

8. У сільських громадах за рішенням ради відповідної громади, прийнятим двома третинами голосів депутатів від її загального складу, функції і повноваження виконавчих органів ради цієї громади можуть здійснюватись головою цієї громади з одночасним утворенням апарату ради сільської громади. Розподіл повноважень виконавчих органів ради сільської громади між головою цієї громади та апаратом ради цієї громади встановлюється статутом відповідної громади.

9. На керівників виконавчих органів ради громади поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для голови громади, на керівників виконавчих органів районної у місті, районної, обласної ради – встановлені цим Законом для голови відповідної ради.

10. У разі закінчення строку дії або дострокового припинення повноважень ради громади, голови громади керівники відділів, управлінь, інших структурних підрозділів комунальної адміністрації, інших виконавчих органів ради громади здійснюють свої повноваження до обрання нового складу ради громади, голови громади.

11. У разі необрання або дострокового припинення повноважень голови громади рада громади за поданням секретаря ради затверджує керівників відділів, управлінь, інших структурних підрозділів комунальної адміністрації, інших виконавчих органів ради громади, які виконують свої обов’язки до вступу на посаду обраного у встановленому законом порядку голови громади.

Стаття 28. Виконавчий комітет ради громади

1. Виконавчий комітет ради громади є виконавчим органом загальної компетенції.

2. Виконавчий комітет ради громади утворюється відповідною радою громади на строк її повноважень у складі голови громади, заступника (заступників) голови та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

До складу виконавчого комітету ради громади також входять за посадою секретар відповідної ради громади, голова комунальної адміністрації ради громади, голови районних у місті рад, старости (войти, солтиси) населених пунктів, які знаходяться в межах громади.

До складу виконавчого комітету ради громади можуть входити керівники структурних підрозділів комунальної адміністрації ради громади, керівники інших виконавчих органів ради громади, керівники підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної громади.

3. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету ради громади визначається відповідною радою громади за поднанням голови громади.

4. Після закінчення повноважень ради громади її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

5. Очолює виконавчий комітет ради громади голова громади.

6. У виконавчому комітеті ради сільської громади функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради.

7. Особи, які входять до складу виконавчого комітету ради громади, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

8. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради громади і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для голови громади.

9. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним окремих повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

10. До складу виконавчого комітету ради громади не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

11. Виконавчий комітет ради громади може розглядати і вирішувати питання, віднесені цим Законом до компетенції виконавчих органів ради.

12. Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться головою комунальної адміністрації та іншими виконавчими органами ради громади на розгляд відповідної ради;

2) координує діяльність комунальної адміністрації та інших виконавчих органів ради громади, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

Стаття 29. Комунальна адміністрація

1. Комунальна адміністрація є сукупністю (системою) відділів, управлінь та інших структурних підрозділів, які є його органами управління галузевої та функціональної компетенції.

2. Комунальна адміністрація наділяється статутом громади повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та функціями для здійснення окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих органам місцевого самоврядування законом.

3. Комунальну адміністрацію очолює голова комунальної адміністрації, яким є голова громади або особа, призначена за результатами конкурсу на підставі контракту.

4. Комунальна адміністрація створюється радою громади, районною у місті радою в межах затверджених нею структури та штатів.

Структура комунальної адміністрації затверджується радою громади за поданням голови комунальної адміністрації. До структури місцевої адміністрації можуть входити галузеві (функціональні) та територіальні органи комунальної адміністрації.

5. Голова комунальної адміністрації не має права займатися підприємницькою, а також іншою оплачуваною діяльністю, за винятком педагогічної, наукової та іншої творчої діяльності.

6. Комунальна адміністрація є підзвітною та підконтрольною раді, яка її утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, голові громади, голові районної у місті ради.

7. Керівники структурних підрозділів комунальної адміністрації призначаються на посаду і звільняються з посади головою громади, головою районної у місті ради одноособово, а у випадках, передбачених законом, – за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

8. Положення про комунальну адміністрацію, її відділи, управління та інші структурні підрозділи затверджуються відповідною радою.

Стаття 30. Виконавчий апарат районної, обласної ради

1. Виконавчий апарат районної, обласної ради є сукупністю (системою) відділів, управлінь та інших структурних підрозділів, які є його органами галузевої та функціональної спрямованості.

2. Виконавчий апарат районної, обласної ради:

1) забезпечує реалізацію повноважень відповідної ради, наданих їй Конституцією України, цим та іншими законами, а також наданих відповідній раді окремих повноважень органів виконавчої влади, у тому числі здійснює управління об’єктами спільної власності громад, що перебувають в управлінні районної, обласної ради;

2) забезпечує контроль за виконанням рішень районної, обласної ради;

3) здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності відповідної ради, її органів, депутатів ради;

4) сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв’язків з громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, органами державної влади та органами Автономної Республіки Крим, їх посадовими особами;

5) організує матеріально-технічне забезпечення діяльності відповідної ради.

3. Структура та гранична чисельність виконавчого апарату районної, обласної ради встановлюються відповідною радою за поданням її голови.

4. Виконавчий апарат районної, обласної ради утворюється відповідною радою в межах затверджених нею структури та штатів.

5. Виконавчий апарат районної, обласної ради за посадою очолює голова відповідної ради.

6. Виконавчий апарат районної, обласної ради є підзвітним та підконтрольним раді, яка його утворила.

7. Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату районної, обласної ради призначаються на посаду і звільняються з посади головою відповідної ради одноособово, а у випадках, передбачених законом, – за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

8. Положення про виконавчий апарат районної, обласної ради та її структурні підрозділи затверджуються відповідною радою.

Стаття 31. Особливості здійснення місцевого самоврядування у містах з районним поділом

1. Рада міської громади своїм рішенням може запровадити поділ міста на райони, а також змінити чи скасувати поділ міста на райони на підставах та у порядку, визначених законом про адміністративно-територіальний устрій.

2. Рада міської громади може передавати об’єкти комунальної власності міської громади в управління органам місцевого самоврядування району в місті. Управління об’єктами комунальної власності району у місті, складання, затвердження, виконання бюджету району в місті, контроль за його виконанням, а також здійснення інших повноважень, визначених статутом відповідної міської громади та рішеннями ради міської громади, здійснюється органами самоврядування району в місті.

3. Органами місцевого самоврядування районів (у разі їх створення) у місті можуть бути районні (у разі їх створення) у місті ради та їх виконавчі органи.

4. У разі, якщо районні в місті ради не створюються або районні в місті ради не створюють своїх виконавчих органів, за рішенням ради міської громади управління районами в місті може здійснюватися відповідними територіальними структурними підрозділами виконавчих органів ради міської громади.

5. Повноваження районної (у разі її створення ) у місті ради та її виконавчих органів визначаються статутом міської громади та рішеннями ради міської громади відповідно до цього та інших законів і не можуть змінюватися радою міської громади без згоди районної (у разі її створення) у місті ради протягом цього скликання.

6. Повноваження територіальних структурних підрозділів виконавчих органів ради міської громади визначаються у порядку, встановленому цим Законом.

7. Голова районної (у разі її створення) у місті ради обирається радою з числа її депутатів шляхом таємного голосування і за посадою очолює виконавчий комітет ради. Кандидатури на посаду голови вносяться депутатами відповідної ради і в обов’язковому порядку включаються до бюлетеня для таємного голосування.

8. Порядок формування, структура, форми роботи районної в місті ради, її органів і посадових осіб визначаються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею та статутом громади.

9. За рішенням ради міської громади, прийнятим не менш ніж двома третинами голосів депутатів від її загального складу, поділ міста на райони може бути скасовано.

10. У випадку, коли рішення ради міської громади про скасування поділу міста на райони не прийнято, міська рада може припинити або обмежити повноваження районної у місті ради або повноваження утворюваних нею виконавчих органів щодо управління ними об’єктами комунальної власності районів, а також бюджетно-фінансовими ресурсами цих рад.

Стаття 32. Статус депутатів рад та виборних посадових осіб місцевого самоврядування

1. Повноваження депутата ради починаються з дня його обрання та припиняються з дня початку роботи ради нового скликання.

Повноваження виборної посадової особи місцевого самоврядування починаються з моменту оголошення відповідною виборчою комісією на пленарному засіданні відповідної ради рішення про обрання цієї особи та припиняються в момент вступу на цю посаду іншої, обраної відповідно до закону, особи, крім випадків дострокового припинення повноважень зазначеної виборної посадової особи місцевого самоврядування.

2. У разі коли строк повноважень виборних посадових осіб місцевого самоврядування не встановлений законом, він встановлюється статутом громади, рішеннями районної у місті, районної, обласної ради та не може перевищувати строк повноважень відповідної ради.

3. Рішення про зміну строку повноважень виборної посадової особи місцевого самоврядування, який відповідно до частини другої цієї статті встановлюється статутом громади, рішеннями районної у місті, районної, обласної ради, затосовується лише стосовно виборних посадових осіб місцевого самоврядування, обраних після набрання чинності відповідним рішенням.

4. Виборні посадові особи місцевого самоврядування здійснюють свої повноваження на постійній основі, якщо інше не передбачено цим Законом.

Депутати рад здійснюють свої повноваження, як правило, на непостійній основі.

На постійній основі за рішенням відповідної ради можуть працювати депутати ради громади, які обіймають посади голів, заступників та секретарів постійних і тимчасових контрольних комісій ради, а також контрольного органу ради.

5. Виборні посадові особи місцевого самоврядування не можуть бути народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обіймати посади в органах державної влади та органах Автономної Республіки Крим, в Національному банку України та інших державних органах, в органах прокуратури, а також обіймати інші посади в органах місцевого самоврядування.

6. Депутати ради, які здійснюють свою діяльність на постійній основі, виборні посадові особи місцевого самоврядування не можуть суміщати свою депутатську або службову діяльність з підприємницькою діяльністю, а також іншою оплачуваною діяльністю, роботою чи посадою, за винятком викладацької, наукової та творчої роботи.

Додаткові обмеження щодо суміщення депутатської або службової діяльності депутатів рад та виборних посадових осіб місцевого самоврядування встановлюються цим та іншими законами.

7. Депутату ради, виборній посадовій особі місцевого самоврядування гарантується забезпечення умов для безперешкодного та ефективного здійснення своїх повноважень.

8. Повноваження депутата ради, голови громади припиняються достроково на підставах та у порядку, встановленому законом.

Повноваження виборної посадової особи місцевого самоврядування, за винятком голови громади, припиняються достроково у разі:

1) смерті;

2) відставки за власним бажанням;

3) визнання її судом недієздатною або обмежено дієздатною;

4) визнання її судом безвісно відсутньою або оголошення померлою;

5) вступу щодо неї у законну силу обвинувального вироку суду;

6) виїзду за межі України на постійне місце проживання;

7) припинення громадянства України або набуття громадянства іншої держави;

8) в інших випадках, встановлених цим Законом.

9. Статус депутатів рад та виборних посадових осіб місцевого самоврядування, гарантії їх прав, у тому числі при притягненні їх до кримінальної або адміністративної відповідальності, затриманні, арешті, обшуку, допиті, здійсненні стосовно них інших кримінально-процесуальних та адміністративно-процесуальних дій, а також при проведенні оперативно-розшукових заходів стосовно депутатів рад та виборних посадових осіб місцевого самоврядування, житлових та (або) службових приміщень, які вони займають, їх багажу, особистих та службових транспортних засобів, листування, засобів зв’язку, які вони використовуються, документів, які їм належать, встановлюється цим та іншими законами.

10. Правила етики у діяльності депутата ради, виборної посадової особи місцевого самоврядування встановлюються законом.

Стаття 33. Голова громади

1. Голова громади є головною посадовою особою місцевого самоврядування громади.

2. Голова громади обирається відповідною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

3. Голова громади головує на засіданнях ради громади та очолює її виконавчий орган.

Голова громади відповідно до статуту громади:

1) очолює виконавчий комітет ради громади (у разі його створення);

2) очолює виконавчий комітет ради громади та комунальну адміністрацію;

3) очолює комунальну адміністрацію (у разі, коли не створено виконавчий комітет ради громади).

4. На голову громади поширюються повноваження та гарантії депутатів відповідних рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

5. Голова громади не може бути депутатом районної у місті ради (у разі її створення), районної, обласної ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, народним депутатом України.

Голова громади не може суміщати свою службову діяльність з іншою діяльністю, посадою чи роботою, виконуваною чи обійманою на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), одержувати прибуток від зайняття підприємницькою діяльністю.
6. Голова громади організовує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради громади та її виконавчих органів, забезпечує здійснення на території громади окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих органам місцевого самоврядування відповідної громади, дотримання Конституції, законів України та рішень відповідних органів виконавчої влади.

7. Голова громади діє в межах повноважень, наданих йому цим Законом, з урахуванням розподілу повноважень між виконавчими органами ради громади та головою громади, визначених законом та статутом відповідної громади.

8. Голова громади:

1) скликає сесії ради громади, у тому числі позачергові, вносить пропозиції до порядку денного сесії ради громади;

2) головує на пленарних засіданнях ради громади;

3) вносить на розгляд ради громади пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради громади, пропозиції щодо кількісного та персонального складу виконавчого комітету ради громади, структури і штатів виконавчих органів ради громади;

4) забезпечує підготовку та внесення на розгляд ради громади проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її компетенції, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

5) координує діяльність постійних комісій ради громади;

6) здійснює загальне керівництво роботою апарату ради громади;

7) підписує рішення ради громади, її виконавчого комітету (у разі обіймання посади голови відповідного виконавчого комітету) та оприлюднює їх у порядку, встановленому статутом громади, організовує виконання зазначених рішень;

8) підписує протоколи засідань та інші документи ради громади, її виконавчого комітету (у разі обіймання посади голови відповідного виконавчого комітету);

9) сприяє депутатам ради громади у здійсненні ними своїх повноважень, організує забезпечення їх необхідною інформацією;

10) здійснює керівництво виконавчими органами ради;

11) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших структурних підрозділів виконавчого комітету ради громади, інших виконавчих органів ради громади, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної громади, застосовує заходи щодо їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності;

12) вносить до головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі подання про призначення на посади і звільнення з посад працівників місцевої міліції, пропозиції щодо їх заохочення або притягнення до відповідальності;
13) є розпорядником бюджетних коштів по видатках, передбачених місцевим бюджетом на забезпечення діяльності ради громади, її органів, та іншим видатках в межах своєї компетенції, використовує ці кошти лише за призначенням, визначеним радою громади;

14) організує контроль за здійсненням виконавчими органами ради громади та їх посадовими особами повноважень щодо вирішення питань місцевого значення;

15) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

16) представляє громаду та її органи місцевого самоврядування у відносинах з іншими громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, органами державної влади, органами Автономної Республіки Крим, їх посадовими особами, іншими фізичними та юридичними особами;

17) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим та їх посадових осіб, підприємств, установ та організацій, які обмежують право громади на здійснення місцевого самоврядування, інші права та інтереси громади, а також повноваження її органів місцевого самоврядування;

18) укладає від імені громади, ради громади та її виконавчого комітету (у разі обіймання посади голови відповідного виконавчого комітету) договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради громади, подає їх на затвердження відповідної ради, у тому числі відповідно до статуту громади укладає контракт з головою каомунальної адміністрації;

19) веде особистий прийом громадян, забезпечує на території громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

20) вживає заходів щодо забезпечення відкритості та врахування громадської думки в роботі ради громади;

21) у межах своїх повноважень видає розпорядження;

22) не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед громадою на відкритій зустрічі з громадянами, а також на вимогу не менше третини депутатів відповідної ради – у будь-який визначений ними термін перед радою громади про роботу виконавчих органів ради громади;

23) організовує систематичне навчання та підвищення рівня кваліфікації працівників виконавчих органів ради громади;

24) здійснює інші повноваження, встановлені законом та статутом громади, у тому числі визначені статутом громади власні повноваження щодо вирішення питань місцевого значення.

Голова громади діє від імені громади без довіреності.

9. В межах своїх повноважень голова громади є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед громадою, підзвітним і підконтрольним перед відповідною радою громади за свою діяльність та діяльність очолюваного ним виконавчого комітету ради громади, а з питань здійснення виконавчим комітетом ради громади наданих йому окремих повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

10. У разі тимчасової відсутності чи неможливості здійснення повноважень головою громади або дострокового припинення повноважень його обов’язки виконує секретар ради громади.

11. У разі, якщо одночасно припинені повноваження голови та секретаря ради громади, обов’язки голови громади за рішенням відповідної ради виконує один з її депутатів.

Стаття 34. Секретар ради громади

1. Секретар ради громади обирається з числа депутатів відповідної ради за поданням голови громади.

2. Секретар ради громади:

1) скликає сесії ради громади у випадках, передбачених цим Законом;

2) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради громади, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради громади та підписує її рішення у випадках, передбачених цим Законом;

4) організує підготовку сесій ради громади, питань, що вносяться на розгляд ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради громади до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням голови громади координує діяльність постійних та інших комісій ради громади, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради громади відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у раді громади офіційних документів ради, які стосуються відповідної громади, доступ до них зацікавлених членів громади та представників підприємств, установ і організацій в порядку і межах встановлених законом;

10) організовує систематичне навчання депутатів ради громади;

11) вирішує за дорученням голови громади або ради громади інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

12) у випадках, передбачених цим Законом виконує обв’язки голови громади.

3. В окремих громадах у особливих випадках, визначених регламентом ради громади, за рішенням ради громади секретар ради може працювати в раді на громадських засадах або на умовах неповної зайнятості.

4. Повноваження секретаря ради громади можуть бути достроково припинені за рішенням ради у порядку, визначеному її регламентом.

Стаття 35. Голова районної, обласної ради

1. Голова районної, обласної ради є головною посадовою особою місцевого самоврядування районної, обласної ради.

2. Голова районної, обласної ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням.

3. Голова районної, обласної ради організовує роботу ради та її органів, головує на пленарних засіданнях ради, підписує її рішення, очолює виконавчий орган ради, представляє раду у відносинах з іншими органами місцевого самоврядування, органами державної влади, їх посадовими особами, об’єднаннями громадян, юридичними і фізичними особами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до закону.

4. Голова районної, обласної ради підзвітний, підконтрольний і відповідальний перед відповідною радою.

5. Голова районної, обласної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою діяльністю, посадою чи роботою, виконуваною чи обійманою на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), одержувати прибуток від зайняття підприємницькою діяльністю.
6. Голова районної ради не може бути депутатом ради громади, районної у місті ради (у разі її створення), обласної ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, народним депутатом України. Голова обласної ради не може бути депутатом ради громади, районної, районної у місті ради (у разі її створення), Верховної Ради Автономної Республіки Крим, народним депутатом України.

7. Голова районної, обласної ради:

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення відповідної території інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

7) організує роботу президії ради (у разі її створення);

8) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

9) здійснює керівництво виконавчим органом ради;

10) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого органу;

11) підписує рішення ради, протоколи сесій ради, рішення виконавчого органу ради та оприлюднює їх у порядку встановленому законом та рішенням відповідної ради;

12) в межах повноважень видає розпорядження;

13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;

14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки;

15) представляє раду у відносинах з громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, органами державної влади, органами Автономної Республіки Крим, їх посадовими особами, іншими фізичними та юридичними особами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх органів;

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін;

18) організує систематичне навчання та підвищення рівня кваліфікації працівників виконавчого органу ради;

19) вирішує інші питання, доручені йому радою.

Голова районної, обласної ради діє від імені районної, обласної ради без довіреності.

8. У разі тимчасової відсутності чи неможливості здійснення повноважень головою районної, обласної ради або дострокового припинення його повноважень обов’язки голови районної, обласної ради тимчасово виконує заступник голови районної, обласної ради.

9. У разі, якщо одночасно припинені повноваження голови районної, обласної ради та заступника голови відповідної ради, обов’язки голови районної, обласної ради за рішенням відповідної ради виконує один з її депутатів.

Стаття 36. Заступник голови районної, обласної, ради

1. Заступник голови районної, обласної обирається відповідною радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до обрання заступника голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

2. Заступник голови ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

3. Заступник голови ради в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови відповідної ради.

4. На заступника голови ради поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою діяльністю (посадою, роботою), встановлені цим Законом для голови ради.

Стаття 37. Голова комунальної адміністрації

1. Головою комунальної адміністрації відповідно до статуту громади є голова громади або особа, яка призначається на посаду голови комунальної адміністрації за контрактом, який укладається за результатами конкурсу на заміщення зазначеної посади на строк повноважень, який визначається радою громади.

2. Рада громади утворює конкурсну комісію для проведення конкурсу на заміщення посади голови комунальної адміністрації, затверджує положення про неї та визначає її персональний склад.

3. Умови конкурсу на заміщення посади голови комунальної адміністрації, а також інформація про дату час та місце його проведення оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення конкурсу.

4. Порядок проведення конкурсу на заміщення посади голови комунальної адміністрації затверджується радою громади.

5. Особа призначається на посаду голови комунальної адміністрації радою громади з числа кандидатів, представлених конкурсною комісією за результатами конкурсу.

6. Контракт з головою комунальної адміністрації укладається головою громади та підлягає затвердженню радою громади.

У контракті з головою комунальної адміністрації визначаються його права та обов’язки, умови їх здійснення, умови оплати праці та інших форм фінансового заохочення, порядок взаємодії з органами місцевого самоврядування громади, відповідальність, строк здійснення повноважень та порядок припинення контракту.

Радою громади можуть бути встановлені додаткові умови контракту, який укладається з головою комунальною адміністрацією.

7. Голова комунальної адміністрації не має права займатися підприємницькою, а також іншою оплачуваною діяльністю чи роботою, за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності.

8. Голова комунальної адміністрації з питань, віднесених до компетенції виконавчих органів ради громади, підзвітний раді громади, а якщо він призначається на свою посаду за контрактом, – також голові громади.

9. Голова комунальної адміністрації:

1) призначає, усуває від виконання обов’язків та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування громади;

2) керує та здійснює контроль за діяльністю усіх структурних підрозділів виконавчих органів ради громади, комунальних підприємств, установ та організацій у відповідності до законодавства, забезпечує управління комунальними підприємствами, установами та організаціями, забезпечує стабільну роботу усіх підвідомчих йому служб;

3) має право бути присутнім на засіданнях ради громади з правом дорадчого голосу;

4) управляє комунальною власністю (за винятком її відчуження);

5) подає на затвердження раді громади структуру та штатний розпис виконавчих органів ради громади;

6) видає розпорядження, обов’язкові для виконання посадовими особами місцевого самоврядування;

7) подає раді громади проект місцевого бюджету на наступний рік та плану соціально-економічного розвитку міста;

8) подає на розгляд ради громади звіт про виконання бюджету, а також про іншу фінансову та адміністративну діяльність громади;

9) консультується з радою громади та головою громади щодо питань фінансового стану та потреб громади;

10) дає рекомендації раді громади щодо вирішення питань місцевого значення громади та розвитку місцевого господарства;

11) здійснює контроль за виконанням на території громади нормативно-правових актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування;

12) звітує перед радою громади та (або) головою громади з питань діяльності виконавчих органів ради громади;

13) надає депутатам ради громади, раді громади та голові громади необхідну інформацію при розгляді питань, які стосуються сфери управління місцевим господарством;

14) забезпечує інформування населення про діяльність виконавчих органів ради громади;

15) здійснює контроль за здійсненням на території громади окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих органам місцевого самоврядування;

16) має інші повноваження, встановлені законом, статутом громади та контрактом.

10. Повноваження голови комунальної адміністрації щодо участі від імені громади у відносинах, які регулюються Цивільним кодексом України, оформлюються довіреністю, яка видається головою громади одночасно з укладення контракту на строк дії контракту. Голова громади не має права відкликати довіреність до припинення в установленому порядку контракту з головою комунальної адміністрації.

Стаття 38. Староста (війт, солтис)

1. В громадах, у межах яких знаходяться кілька населених пунктів, для організації виконання рішень загальних зборів жителів відповідного населеного пункту, вирішення питань життєдіяльності жителів цього населеного пункту, постійного взаємозв’язку між органами місцевого самоврядування громади та жителями відповідного населеного пункту може обиратися староста (війт, солтис).

Староста (війт, солтис) не обирається в населених пунктах, які є адміністративними центрами громад.

Найменування зазначеної посадової особи місцевого самоврядування визначається в залежності від історико-культурних умов статутом громади.

2. Староста (війт, солтис) обирається на загальних зборах жителів населеного пункту на основі рівного та прямого виборчого права строком на 2 роки з числа жителів відповідного населеного пункту.

3. Староста (війт, солтис) представляє інтереси жителів населеного пункту в органах місцевого самоврядування громади, забезпечує їх захист, доповідає про стан справ у у межах відповідного населеного пункту.

4. Староста (війт, солтис) звітує перед загальними зборами жителів відповідного населеного пункту не рідше ніж раз на рік.

5. Староста (війт, солтис), як правило, здійснює свою діяльність безоплатно, на підставі повноважень, які були надані загальними зборами громадян, які його обрали, та визначені статутом громади. На час виконання своїх повноважень, а також виконання окремих доручень органів місцевого самоврядування староста (війт, солтис) може звільнятися від виконання виробничих або службових обов’язків. У цьому випадку він одержує компенсацію з місцевого бюджету у розмірі середньомісячного окладу за своїм основним місцем роботи або одержує посадовий оклад посадової особи місцевого самоврядування.

Стаття 39. Служба в органах місцевого самоврядування

1. Служба в органах місцевого самоврядування здійснюється:

1) на виборних посадах, на які особи обираються громадою;

2) на виборних посадах, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою;

3) на посадах, на які особи призначаються головою громади, головою районо у місті, районної, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

2. Правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування, у тому числі визначення правового статусу посадових осіб місцевого самоврядування, вимог до них, умов та порядку проходження служби в органах місцевого самоврядування, здійснюється законом.

У випадках, передбачених законом, окремі питання служби в органах місцевого самоврядування можуть регулюватися статутами громад або рішеннями районних у місті, районних, обласних рад.

Стаття 40. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних громад

1. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних громад, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.

2. З питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування, на їх вимогу підприємства, установи та організації, що не перебувають у комунальній власності відповідних громад, надають відповідну інформацію.

РОЗДІЛ ІІІ. КОМПЕТЕНЦІЯ ГРОМАД ТА ЇХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 1. Громада – основний суб’єкт сфери компетенції місцевого самоврядування

Стаття 41. Загальна компетенція громад

1. До загальної компетенції громад належать:

– здійснення права комунальної власності (володіння, користування і розпорядження об’єктами права комунальної власності);

– вирішення будь-яких інших питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування громади, за винятком окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих виконавчим органам ради громади;

– вирішення будь-яких питань, які не вилучені із сфери компетенції місцевого самоврядування і вирішення яких не доручено жодному іншому органу.

2. Розмежування компетенції між громадою, радою громади, її виконавчими та іншими органами, посадовими особами місцевого самоврядування здійснюється відповідно до цього Закону, статуту громади та рішень відповідної ради громади.

3. Розмежування компетенції між органами місцевого самоврядування міської громади та районів у місті здійснюється на основі принципу субсидіарності.

Стаття 42. Виключна компетенція громад

1. До виключної компетенції громади належать:

1) обрання ради громади та голови громади;

2) затвердження за поданням відповідної ради громади переліку об’єктів комунальної власності, які не можуть бути відчужені у будь-якій спосіб без рішення про це самої громади відповідно до закону;

3) затвердження рішень ради громади про надання у довгострокову концесію об’єктів комунальної власності;

4) прийняття рішення про розміщення на території відповідної громади об’єктів, шкідливий екологічний вплив яких перевищує встановлені нормативи;

5) вирішення інших питань, віднесених до виключної компетенції цим та іншими законами.

2. Питання, віднесені до виключної компетенції громади, вирішуються відповідно до статуту або закону про місцеві референдуми.

Стаття 43. Питання місцевого значення, які перебувають у компетенції громади

1. До питань місцевого значення, які перебувають у компетенції громади та здійснюються на території відповідної громади, належать:

1) створення умов для сталого соціально-економічного розвитку громади та ефективного розміщення продуктивних сил;

2) формування, затвердження, виконання бюджету громади, контроль за виконання цього бюджету;

3) формування та використання місцевих позабюджетних фінансових ресурсів;

4) встановлення, зміна та скасування місцевих податків і зборів;

5) володіння, користування та розпорядження майном, що перебуває у комунальній власності громади;

6) планування забудови території громади, територіальне зонування земель громади, встановлення правил землекористування та забудови території громади, вилучення земельних ділянок для комунальних потреб, у тому числі шляхом викупу, здійснення земельного контролю за використання земель громади;

7) забезпечення первинних заходів з охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів місцевого значення, у тому числі лісових та водних об’єктів, покладів корисних копалин місцевого значення та надр для будівництва підземних споруд місцевого значення;

8) організація благоустрою, озеленення та освітлення території, використання та охорони лісових та водних об’єктів місцевого значення, організація збору та вивезення побутових відходів та сміття, організація звалищ та скотомогильників;

9) організація ритуальних послуг та утримання місць поховання, скотомогильників;

10) організація електро-, тепло-, газо-, водозабезпечення населення, водовідведення та очищення стічних вод, забезпечення населення паливом, надання інших житлово-комунальних послуг;

11) будівництво та утримання автомобільних доріг загального користування та інших інженерних транспортних споруд, за винятком автомобільних доріг загального користування та інших інженерних транспортних споруд республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного та загальнодержавного значення;

12) будівництво та утримання комунального житлового та нежитлового фонду, забезпечення населення комунальним соціальним житлом, створення умов для будівництва об’єктів містобудування незалежно від форм їх власності;

13) організація транспортного обслуговування населення місцевим комунальним транспортом, створення умов для забезпечення фізичних та юридичних осіб транспортними послугами та послугами зв’язку;

14) створення умов для забезпечення фізичних та юридичних осіб послугами громадського харчування, торгівлі та побутового обслуговування;

15) організація надання дошкільної та початкової загальної освіти комунальними закладами освіти за основними загальноосвітніми програмами, за винятком повноважень щодо фінансового забезпечення освітнього процесу, віднесених до повноважень органів державної влади, створення умов для надання освітніх послуг фізичними та юридичними особами;

16) організація надання амбулаторної первинної медичної допомоги населенню комунальними закладами охорони здоров’я, організація забезпечення населення лікарськими засобами та медичними виробами комунальними аптечними закладами, організація роботи комунальних оздоровчих закладів;

17) розвиток моральних та духовних засад жителів громади, створення умов для організації дозвілля та забезпечення населення послугами театрів, музеїв, інших закладів культури та мистецтв, організація бібліотечного обслуговування населення;

18) охорона та збереження об’єктів культурної спадщини: пам’яток архітектури, історії та культури місцевого значення, монументів, скульптур;

19) забезпечення умов для розвитку масової фізичної культури та спорту;

20) створення умов для розвитку місцевого туризму, масового відпочинку та організація облаштування місць для відпочинку населення;

21) формування та утримання архівних фондів і комунальних архівів;

22) участь у запобіганні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

23) організація діяльності дільничних інспекторів міліції;

24) забезпечення первинних заходів пожежної безпеки, створення та утримання місцевої добровільної пожежної охорони;

25) забезпечення первинних заходів соціального забезпечення та соціального захисту, сприяння зайнятості населення, сприяння у встановленні відповідно до закону опіки та піклування щодо жителів громади, які потребують цього;

26) створення умов для додержання законності у рішеннях, діях та бездіяльності фізичних та юридичних осіб, охорони прав, свобод і законних інтересів зазначених осіб;

27) вирішення відповідно до закону питань адміністративно-територіального устрою;

28) сприяння самоорганізації населення та залученню населення до участі у здійсненні місцевого самоврядування.

2. До питань місцевого значення, які перебувають у компетенції громади міста-району та здійснюються на території відповідної громади, крім визначених в частині першій цієї статті, належать:

1) організація охорони громадського порядку, охорони об’єктів права комунальної власності та роботи з безпритульними громадянами;

2) організація та здійснення екологічного контролю об’єктів виробничого та соціального призначення, за винятком об’єктів, екологічний контроль яких здійснюють органи державної влади, органи Автономної Республіки Крим;

3) організація надання базової загальної, середньої (повної) загальної освіти комунальними закладами освіти за основними загальноосвітніми програмами, за винятком повноважень щодо фінансового забезпечення освітнього процесу, віднесених до повноважень органів державної влади;

4) організація надання швидкої медичної допомоги (за винятком санітарно-авіаційної), стаціонарної первинної медичної допомоги, медичної допомоги жінкам у період вагітності, пологів та післяпологовий період;

5) організація утилізації та переробки побутових відходів та сміття, а також збору, вивезення, утилізації та переробки промислових відходів;

6) ведення кадастру документації із землеустрою та містобудування.

3. Органи місцевого самоврядування громади мають право вирішувати інші питання, які не віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування інших громад, інших органів місцевого самоврядування, органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим і не виключені з їх компетенції законом, лише за наявності власних фінансових та матеріальних ресурсів (за винятком субвенцій та дотацій, які надаються до бюджетів громад з Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів).

Глава 2. Компетенція ради громади

Стаття 44. Компетенція рад громад

1. Рада громади може розглядати та вирішувати будь-які питання місцевого значення, за винятком тих, які віднесені законом до повноважень органів виконавчої влади, а також віднесення законом, статутом громади або рішення ради громади до повноважень голови громади виконавчих органів ради, відповідної районної чи обласної ради.

2. До власних повноважень ради громади належать:

1) повноваження щодо вирішення питань місцевого значення, які перебувають у компетенції відповідної громади;

2) повноваження з організації роботи ради та її органів.

3. Повноваження ради громади, зазначені у статтях 45-54 цього Закону, є виключними, вони здійснюються виключно радою громади і не можуть бути делеговані нею громаді, іншим органам місцевого самоврядування, посадовим особам місцевого самоврядування, органам державної влади та органам Автономної Республіки Крим.

4. Повноваження органів місцевого самоврядування громади щодо вирішення питань місцевого значення, які перебувають у компетенції відповідних громад, визначаються статутом відповідної громади, за винятком виключної компетенції громади, виключних повноважень ради громади та її виконавчих органів, а також повноважень органів державної влади, у тому числі окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом органам місцевого самоврядування.

5. Виключні повноваження районної у місті (у разі її створення) ради громади визначається відповідною міською радою.

Стаття 45. Повноваження з організації роботи ради та її органів

До повноважень ради громади належать:

1) Повноваження з організації роботи ради та її органів, здійсненню контролю за їх діяльністю;

2) затвердження регламенту ради та внесення змін до нього;

3) обрання за пропозицією голови громади на посаду та звільнення з посади секретаря ради;

4) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій, затвердження положень про постійні та інші комісії ради;

5) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання;

6) затвердження за поданням голови громади структури виконавчого органу ради, загальної чисельності апарату та її виконавчих органів, витрат на їх утримання, затвердження положень про відділи, управління та інші структурні підрозділи виконавчих органів за поданням голови громади;

7) призначення за пропозицією голови громади на посаду та звільнення з посади заступника (заступників)голови громади з питань діяльності виконавчих органів, керівників виконавчих органів ради відповідно до переліку. Затвердженого радою;

8) заслуховування звіту голови громади про власну діяльність та про діяльність виконавчих органів ради, звітів постійних, тимчасових та інших комісій, посадових осіб, яких вона призначає або затверджує, оцінка їх діяльності, прийняття відповідних рішень за результатами їх звітів;

9) розгляд депутатських запитів у порядку, встановленому законом;

10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

11) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

12) погодження створення органів самоорганізації населення; прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення у випадках, передбачених законом;

13) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями відповідної ради, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх діяльності;

14) скасування актів голови громади, виконавчих органів ради громади;

15) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму відповідно до закону;

16) надання згоди на укладання договорів головою громади від імені ради або громади та їх затвердження;

17) прийняття рішення про покладення повноважень виконавчих органів ради сільської громади на голову цієї громади у випадках, визначених цим Законом;

18) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови громади у випадках, передбачених цим Законом;

19) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

20) прийняття рішень про заснування асоціації органів місцевого самоврядування або вступ до такої асоціації чи інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

21) прийняття рішень про затвердження статуту громади та про внесення змін до нього;

22) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки громади.

Стаття 46. Виключні повноваження ради громади у сфері місцевого бюджету та місцевих фінансів

1. До виключних повноважень ради громади щодо вирішення питань місцевого значення у %

Поділитися