Слідкуйте за новинами

Проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (в частині запровадження спрощеної процедури приєднання територіальних громад до вже об’єднаних)

Дата: 04.12.2015

Проект 04.12.2015

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (щодо порядку добровільного приєднання територіальних громад, що не об’єдналися до об’єднаних територіальних громад)

Зміст норм чинного законодавства Зміст норм пропонованого проекту акта

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.91)

Норми відсутні Розділ II-1
ПОРЯДОК ДОБРОВІЛЬНОГО ПРИЄДНАННЯ ДО ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Стаття 8-1. Ініціювання добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад1. Добровільно приєднатися до об’єднаної територіальної громади має право суміжна територіальна громада, яка не увійшла до складу жодної з утворених об’єднаних територіальних громад відповідно до порядку, визначеного цим Законом.2. Ініціаторами добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади можуть бути суб’єкти, перелік яких визначено частиною першої статті 5 цього Закону.
3. Сільський, селищний голова забезпечує вивчення пропозиції щодо приєднання до об’єднаної територіальної громади та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади.
4. Сільський, селищний голова після прийняття відповідною радою рішення про надання згоди на добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади надсилає пропозицію до ради об’єднаної територіальної громади, до якої є намір приєднатися.
5. Рада об’єднаної територіальної громади розглядає на найближчій сесії отриману від сільського, селищного голови чи сільської, селищної ради пропозицію щодо ініціювання добровільного приєднання та за результатами розгляду приймає рішення про надання згоди чи про відмову у наданні згоди.
Стаття 8-2. Порядок підготовки проекту рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади
1. Сільський, селищний голова після прийняття радою об’єднаної територіальної громади рішення про надання згоди на добровільне приєднання вживає заходів щодо підготовки проекту рішення про приєднання, вносить його на розгляд наступної сесії сільської, селищної ради та інформує про це  відповідну обласну державну адміністрацію.
2. Сільський, селищний голова забезпечує протягом 30 днів проведення обов’язкового громадського обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) проекту рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади, за результатами якого сільський, селищний голова вносить питання про його схвалення на розгляд сільської, селищної ради.
3. Проект рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади повинен, зокрема, містити:
1) найменування територіальної громади, яка має намір приєднатися із зазначенням населених пунктів, що входять до її складу;
2) найменування об’єднаної територіальної громади, до складу якої є намір приєднатися;
3) план організаційних заходів, які має здійснити орган місцевого самоврядування територіальної громади, яка має намір приєднатися.
4. Питання про схвалення проекту рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади розглядається сільською, селищною радою протягом 30 днів з дня його внесення на розгляд та з врахуванням результатів громадського обговорення.
5. Схвалений сільською, селищною радою проект рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади подається у триденний строк Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності поданого проекту рішення Конституції та законам України.
6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання проекту рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади готує відповідний висновок, що затверджується постановою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
7. У разі встановлення невідповідності рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади Конституції та законам України Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація повертає його на доопрацювання у порядку, встановленому цим Законом.
Стаття 8-3. Прийняття рішення про приєднання до об’єднаної територіальної громади. Юридичні наслідки приєднання.
1. У разі відповідності проекту рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади Конституції та законам України сільська, селищна рада на найближчій сесії приймає рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади.
2. Приєднання до об’єднаної територіальної громади вважається завершеним за цим Законом з дня набрання чинності рішенням ради об’єднаної територіальної громади, що прийняли рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади за умови відповідності такого рішення висновку, передбаченому частиною шостою статті 8-2 цього Закону.
3. Повноваження органу місцевого самоврядування, сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, припиняються з моменту внесення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру запису про припинення органу місцевого самоврядування як юридичної особи в результаті реорганізації шляхом приєднання до юридичної особи – ради об’єднаної територіальної громади.
4. Сільський, селищний голова територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади здійснює повноваження старости відповідно до закону на період повноважень ради об’єднаної територіальної громади.
5. Орган місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади є правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) органу місцевого самоврядування територіальної громади, що приєдналася.
6. Бюджет територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, виконується окремо до закінчення бюджетного періоду.
7. Заходи щодо припинення в результаті реорганізації органу місцевого самоврядування територіальної громади, що приєднується, як юридичної особи здійснює комісія з припинення відповідно до закону, яка утворюється радою об’єднаної територіальної громади після прийняття нею відповідного рішення про приєднання.
Розділ III
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Стаття 9. Форми державної підтримки добровільного об’єднання територіальних громад
 
 
1. Держава здійснює інформаційно-просвітницьку, організаційну, методичну та фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад.
2. Організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.
3. Методичне забезпечення добровільного об’єднання територіальних громад, визначення обсягів та форми підтримки здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.
 
 
 
 
Стаття 10. Фінансова підтримка державою добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст
1. Держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади.
 
2. Пропозиції щодо надання фінансової підтримки об’єднаній територіальній громаді вносяться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією за поданням місцевої ради об’єднаної територіальної громади Кабінету Міністрів України не пізніше 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається надання такої фінансової підтримки.
3. Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами об’єднаних територіальних громад пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів.
4. Загальний обсяг субвенцій на формування відповідної інфраструктури об’єднаних територіальних громад визначається законом про Державний бюджет України.
5. Порядок надання субвенцій з державного бюджету об’єднаним територіальним громадам встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Розділ III
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ПРИЄДНАННЯ ДО ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Стаття 9. Форми державної підтримки добровільного об’єднання територіальних громад та приєднання до об’єднаних територіальних громад.
1. Держава здійснює інформаційно-просвітницьку, організаційну, методичну та фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад та приєднання до об’єднаних територіальних громад.
2. Організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад та приєднанню до об’єднаних територіальних громад забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.
3. Методичне забезпечення добровільного об’єднання територіальних громад та приєднання до об’єднаних територіальних громад, визначення обсягів та форми підтримки здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.
 
 
Стаття 10. Фінансова підтримка державою добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та приєднання до об’єднаних територіальних громад
1. Держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та приєднання до об’єднаних територіальних громад шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади.
2. Пропозиції щодо надання фінансової підтримки об’єднаній територіальній громаді вносяться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією за поданням місцевої ради об’єднаної територіальної громади Кабінету Міністрів України не пізніше 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається надання такої фінансової підтримки.
3. Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами об’єднаних територіальних громад пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів.
4. Загальний обсяг субвенцій на формування відповідної інфраструктури об’єднаних територіальних громад визначається законом про Державний бюджет України.
5. Порядок надання субвенцій з державного бюджету об’єднаним територіальним громадам встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

 

 

Поділитися