Слідкуйте за новинами

Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо Всеукраїнського громадського бюджету»

Дата: 15.01.2019

Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо Всеукраїнського громадського бюджету»

Проект
вноситься народними депутатами України
11.01.19

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо Всеукраїнського громадського бюджету»

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Після статті 24-4 ввести статтю 24-5 такого змісту:

Стаття 24-5 Всеукраїнський громадський бюджет

 1. Всеукраїнський громадський бюджет створюється у складі Державного бюджету України.

 2. При складанні проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди Всеукраїнський громадський бюджет визначається в обсязі не менше 0,05 відсотка прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.

 3. Кошти Всеукраїнського громадського бюджету спрямовуються на фінансування суспільно-важливих проектів, що відповідають пріоритетам, визначеним Кабінетом Міністрів України на плановий рік на основі он-лайн голосування громадян України.

 4. Порядок визначення пріоритетів, підготовки, подання та реалізації проектів, що фінансуються з Всеукраїнського громадського бюджету визначаються Кабінетом Міністрів України.

 5. Центральний орган виконавчої влади, що відповідає за формування державної регіональної політики, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, створює Комісію з питань Всеукраїнського громадського бюджету, не менше 50 відсотків складу якої формується із представників громадських організацій, асоціацій, наукових організацій.

 6. Комісія з питань Всеукраїнського громадського бюджету готує пропозиції щодо пріоритетів фінансування проектів на наступний плановий рік, розглядає подані на конкурсний відбір шляхом он-лайн голосування, проекти, що претендують на фінансування з Всеукраїнського громадського бюджету на предмет їх відповідності визначеним пріоритетам та реалістичністю проекту, здійснює інші повноваження відповідно до Положення про комісію, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

 7. Суб’єктами подання пропозицій щодо визначення пріоритетів для фінансування з Всеукраїнського громадського бюджету є громадяни України, які досягли 16-річного віку, громадські та інші неприбуткові організації, наукові установи.

 8. Суб’єктами подання проектів для фінансування з Всеукраїнського громадського бюджету є громадяни України, юридичні особи, зареєстровані відповідно до українського законодавства, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

 1. У статті 24-1:

1) В абзаці першому частини другої після слова «регіонів» поставити крапку, і слова «а також на реалізацію проектів – переможців “Всеукраїнського громадського бюджету”.» – вилучити;

2) В абзаці другому частини другої після слова «напрямів» поставити крапку, і вилучити слова «а на реалізацію проектів – переможців “Всеукраїнського громадського бюджету” – не більше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку»;

3) В абзаці першому частини третьої після слова «спорту,» вилучити слова «та проектів – переможців “Всеукраїнського громадського бюджету”»;

4) В абзаці другому частини третьої після слова «спорту,» вилучити слова «та проектів – переможців “Всеукраїнського громадського бюджету”»;

5) В абзаці другому частини третьої після слова «спорту» вилучити слова «і результатів відбору проектів – переможців “Всеукраїнського громадського бюджету”»;

6) В частині четвертій після слова «розвитку» вилучити слова «та проектів – переможців “Всеукраїнського громадського бюджету”»;

7) В частині четвертій після слова «розвитку» вилучити слова «та проектами – переможцями “Всеукраїнського громадського бюджету”»

 1. Цей Закон набуває чинності з 01 липня 2019 року.

 1. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців від дати опублікування Закону привести свої нормативні акти у відповідності до цього закону, передбачивши набуття ними чинності з 01 липня 2019 року.

Голова Верховної Ради України

Проект
14.01.19

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо Всеукраїнського громадського бюджету»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

При ухваленні Закону України «Про державний бюджет України на 2019 рік» в закон було включено статтю «Стаття 27. Установити, що кошти державного фонду регіонального розвитку (код 2761070) у сумі 500.000 тис. гривень спрямовуються на фінансове забезпечення реалізації проектів – переможців “Всеукраїнського громадського бюджету”».

В жодному іншому законодавчому акті України не визначено поняття Всеукраїнського громадського бюджету і його призначення. Натомість включення Всеукраїнського громадського бюджету (ВГБ) у склад Державного фонду регіонального розвитку по суті руйнує створену Законом України «Про засади державної регіональної політики» систему стратегічного планування регіонального розвитку, оскільки із сум коштів, які передбачались для виконання регіональних стратегій розвитку вилучаються кошти на ВГБ. А сама ідея ВГБ, як засобу визначення громадянами України пріоритетів фінансування окремих, важливих для всього суспільства проектів при такому підході трансформується у фінансування державою обласних громадських бюджетів, які поступового набувають поширення в різних українських регіонах.

 1. Мета і завдання

Метою прийняття пропонованого законопроекту є запровадження ВГБ, як складової частини державного бюджету України з визначенням чіткої суми у відсотках до бюджету та приведення у відповідність статті 24-1 БКУ із Законом України «Про засади державної регіональної політики».

 1. Загальна характеристика і основні положення проекту

Законопроектом передбачається внесення змін до статті 24-1 та введення нової статті 24-5 БКУ.

Зокрема, пропонується у статті 24-5 визначити розмір ВГБ та встановити вимоги щодо порядку його використання згідно з концепцією, яка передбачає широку участь громадян України у визначенні проектів загальнонаціонального характеру, що можуть фінансуватись за рахунок ВГБ.

Пропонується визначити розмір ВГБ як 0,05% дохідної частини державного бюджету України. Визначення проектів, які можуть отримати фінансування за рахунок ВГБ, відбувається шляхом он-лайн голосування серед пріоритетів, які визначаються Урядом України на плановий бюджетний рік. Оцінка проектів на відповідність цим пріоритетам та можливістю їх реалізації здійснюється спеціально утвореною комісією, у складі якої понад 50% мають бути представники громадського сектору.

Виведення ВГБ із складу Державного фонду регіонального розвитку вимагає введення технічних змін до статті 24-1 БКУ, що і зроблено у проекті.

 1. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють суспільні відносини в цій сфері є:

– Бюджетний кодекс України;

– Закон України «Про засади державної регіональної політики».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту України не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України на 2019 рік, оскільки законом про Державний бюджет України уже передбачено виділення 500 млн. гривень на ВГБ.

 1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Прийняття законопроекту усуне наявні недоліки правового регулювання порядку фінансування проектів ВГБ та програм регіонального розвитку шляхом приведення у відповідність деяких положень Бюджетного кодексу України із Законом України «Про засади державної регіональної політики».

Народні депутати України

Документи для завантаження: