Слідкуйте за новинами

Переклад Протоколу №3 (..про евроінтергальне співробітництво)

Дата: 26.04.2013

16 травня 2012 року Верховна Рада України законом №4704-VI ратифікувала додатковий, третій протокол до раніше ратифікованої європейської конвенції «EUROPEAN OUTLINE CONVENTION ON TRANSFRONTIER COOPERATION BETWEEN TERRITORIAL COMMUNITIES OR AUTHORITIES»
Українською мовою цей протокол має таку назву: «Протокол N 3  до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об’єднань  єврорегіонального співробітництва (ОЄС)»
Стаття 9 Конституції України встановлює: «Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.»
Відтак, тепер вказаний протокол №3 має застосовуватись в Україні нарівні з іншими українськими законами.
Проте пряме застосування цього , тепер українського законодавчого акту» не можливе. А неможливим воно є тому, що у ньому оперують двома ключовими юридичними термінами, на яких базуються всі інші правові норми цього акту: «територіальна община» та «власть».

Оригінальний англійський текст Офіційний український переклад Можливий український переклад на основі офіційного перекладу Європейської хартії місцевого самоврядування
European Outline Conventionon Transfrontier Co-operation betweenTerritorial Communities or Authorities Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними громадами або органами місцевого самоврядування

Варто сказати, що Україна ратифікувала задовго перед тим ще один дуже важливий європейський документ – Європейську хартію місцевого самоврядування, де в оригінальному тексті англійською мовою також вживаються терміни, аналогічні, як і у згаданому протоколі №3, але українською мовою переклад цих термінів у Хартії є зовсім іншим!

Оригінальний англійський текст EUROPEAN CHARTEROF LOCAL SELF-GOVERNMENT[2] Офіційний український переклад[3]
Local self‑government denotes the right and the ability of local authorities, within the limits of the law, to regulate and manage a substantial share of public affairs under their own responsibility and in the interests of the local population. 1. Місцеве   самоврядування   означає  право  і  спроможність органів  місцевого  самоврядування в  межах  закону   здійснювати регулювання  і  управління суттєвою часткою суспільних справ,  які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Article 5 – Protection of local authority boundariesChanges in local authority boundaries shall not be made without prior consultation of the local communities concerned, possibly by means of a referendum where this is permitted by statute. Стаття 5 Охорона територіальних кордонів  органів місцевого самоврядування Зміни територіальних  кордонів      органів     місцевого самоврядування не можуть здійснюватися без попереднього з’ясування думки відповідних   місцевих  громад,  можливо  шляхом  проведення референдуму, якщо це дозволяється законом.

Отже сьогодні в українському національному законодавстві ми маємо дивне поєднання термінології: терміни, які є звичними для української правової системи і визначені українським законодавством та терміни, які вживаються у офіційних перекладах ратифікованих міжнародних документах, але не мають відповідників у українських законах.
Повертаючись до протоколу №3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво, варто сказати, що можливості, які відкриває цей протокол для українських територіальних громад є досить важливими. Адже це не тільки співпраця «у форматі візитів», а можливість отримати європейські ресурси для виконання спільних транскордонних проектів між прикордонними українськими та зарубіжними громадами. Проте застосувати цей протокол безпосередньо не можливо, в першу чергу через невдалий переклад.
Територіальні общини – термін, якого в українському законодавстві не існує, та й саме слово «община» не є українським терміном по суті. Ще більш незрозумілим тут є термін «власть», який знову ж таки не є українським по суті і таким, що не відповідає жодному юридичному термінові з українського законодавства, який би можна було застосувати «по аналогії». Так з певною натяжкою можна стверджувати, що відповідником терміну «територіальна община» є український термін «територіальна громада», який є в Конституції України та в Законі «Про місцеве самоврядування в Україні».
Аби спробувати зрозуміти, які ж українські відповідники є для вживаної у Протоколі термінології варто звернутись до статті 18 протоколу : «     Терміни та   визначення,   які   використовуються   в   цьому Протоколі,  мають те саме значення  й  уживаються  для  тих  самих цілей,   що   й  такі  самі  терміни  та  визначення,  наведені  в Європейській рамковій конвенції про транскордонне  співробітництво між територіальними общинами або властями ( 995_106 ), Додатковому протоколі ( 994_099 ) та Протоколі N 2 ( 994_520 ) до неї.»
Отже спробуємо побачити визначення термінів у першоджерелі та його перекладі:

Європейській рамковій конвенції про транскордонне  співробітництво(англійський оригінал) Європейській рамковій конвенції про транскордонне  співробітництво (український офіційний переклад)
For the purpose of this Convention, the expression “territo­ri­al communities or authorities” shall mean communities, authorities or bodies exercising local and regional functions and regarded as such under the domestic law of each State. However, each Contracting Party may, at the time of signing this Convention or by subsequent notification to the Secretary General of the Council of Europe, name the communities, authorities or bodies, subjects and forms to which it intends to confine the scope of the Convention or which it intends to exclude from its scope. 2. Для  цілей цієї Конвенції вислів “територіальні общини або власті” означає общини,  власті або органи, які здійснюють місцеві або   регіональні   функції   та  визнаються  як  такі  внутрішнім законодавством кожної держави.  Однак кожна Договірна Сторона  під час  підписання  цієї  Конвенції або після цього у повідомленні на ім’я Генерального секретаря Ради  Європи  може  визначити  общини, власті або органи,  види діяльності і форми,  якими вона має намір обмежити сферу застосування цієї Конвенції або які вона має  намір виключити з неї.

Висновки:
Виходячи із цих норм, а також Європейської хартії місцевого самоврядування, яка визначає основний юридичний статус органів місцевого самоврядування, можна припустити:
1) У додатковому протоколі №3 до рамкової конвенції про транскордонне співробітництво мова йде про можливість такі українські суб’єкти співробітництва: територіальні громади – які представляють відповідні місцеві ради; органи місцевого самоврядування територіальних громад; органи місцевого самоврядування районного та обласного рівня(районні та обласні ради); можливо , але не зовсім обґрунтовано, до таких органів може бути віднесено районні та обласні державні адміністрації;
2) Для внесення ясності, Україна має прийняти рішення щодо визначення переліку суб’єктів транскордонного співробітництва і повідомити про прийняте рішення Генеральний секретаріат Ради Європи.
Проте такі припущення, не зважаючи на певну обґрунтованість, мають набути юридичного значення, через відпрацювання правильного офіційного перекладу та його легалізації , визначення переліку суб’єктів транскордонного співробітництва та внесення необхідних змін у деякі закони, що визначають статус та діяльність органів місцевого самоврядування в частині транскордонного співробітництва.
Тут варто пам’ятати, що  Україна ратифікувала низку міжнародних документів у сфері місцевого самоврядування та транскордонного співробітництва, які стосуються територіальних громад та органів місцевого самоврядування, офіційні переклади яких містять термінологію, що не відповідає термінології українського законодавства, суті правових норм, закладених у самих міжнародних документах, а почасти і українській мові. Саме тому варто у найбільш короткі терміни здійснити ревізію офіційних перекладів цих документів для приведення їх до взаємоузгодження в частині термінології між собою, правилами української мови та відповідниками українського законодавства:
1) Європейська хартія  місцевого самоврядування
Страсбург, 15 жовтня 1985 року
(Хартію ратифіковано Законом N 452/97-ВР ( 452/97-ВР )   від 15.07.97 )
2) Додатковий протокол  до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах    місцевого органу влади;
3) Європейська рамкова конвенція  про транскордонне співробітництво між  територіальними общинами або властями
Мадрід, 21 травня 1980 року
(Про приєднання до Конвенції див. Постанову ВР     N 3384-XII ( 3384-12 ) від 14.07.93 )
4) Додатковий протокол  до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями
Страсбург, 9 листопада 1995 року
(Додатковий протокол ратифіковано із заявою Законом  N 1879-IV ( 1879-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 50, ст.534 )
5) Протокол N 3   до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними  общинами або властями стосовно об’єднань  єврорегіонального співробітництва (ОЄС)
{Протокол ратифіковано Законом  N 4704-VI ( 4704-17 ) від 16.05.2012 }
Для такої роботи необхідно залучити не тільки професійних перекладачів, але й спеціалістів у сфері місцевого самоврядування та українських експертів Ради Європи, які добре володіють українською та європейською термінологією.
Аби не допускати подібних недоречностей з офіційними перекладами міжнародних документів, які ратифіковує Україна, передбачити відповідні процедури щодо взаємоузгодження термінології цих документів із чинною українською термінології та правилами української мови.
А. Ткачук, 25.04.13


[1] Тут і далі виживаються оригінальні назви документів на англійській мові у офіційній редакції із сайту Ради Європи http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8&CL=ENG
[2] http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=122&CM=8&DF=25/04/2013&CL=ENG
[3] Європейська хартія місцевого самоврядування , додаток до закону про ратифікацію http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036

Поділитися