Слідкуйте за новинами

Проект наказу "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення Стратегії розвитку об‘єднаних територіальних громад/Стратегічного плану розвитку"

Дата: 30.04.2017

Проект

НАКАЗ

___2017  № __

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
___ 2017 р.
за № ______


Про затвердження Методичних рекомендацій щодо

розроблення Стратегії розвитку об‘єднаних територіальних громад/Стратегічного плану розвитку

Відповідно до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 30 квітня 2014 року № 197, та з метою створення умов для динамічного, збалансованого розвитку об’єднаних територіальних громад, забезпечення їх розумного зростання та підвищення рівня життя їх мешканців.

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Методичні рекомендації щодо розроблення Стратегії розвитку об‘єднаних територіальних громад/Стратегічного плану розвитку, що додається.
  1. Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади (Шаршов С.І.) разом із Юридичним департаментом (Дорофеєв М.Ю.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Негоду В.А.
Перший заступник Міністра

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Голова Секретаріату
Української асоціації районних
та обласних рад

Заступник Голови –
Керівник Виконавчої дирекції
Всеукраїнської асоціації
сільських та селищних рад

Виконавчий директор
Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування
“Асоціація міст України”

Ю.М. Андрійчук

М.С. Поєдинок

О. Слобожан


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
_________2017р. № ________
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
_________ 2017 р.
за № ___________

 

Методичні рекомендації
щодо розроблення Стратегії розвитку об‘єднаної територіальної громади/Стратегічного плану розвитку

 1. Загальні положення

  1. Ці Методичні рекомендації визначають етапи розробки Стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади/Стратегічного плану розвитку (далі – Стратегія) та зміст робіт, які мають бути здійснені під час підготовки Стратегії та порядок залучення до роботи суб’єктів територіальних громад.

Процес розробки Стратегії включає наступні етапи:

  1. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законі України «Про засади державної регіональної політики».

 

2. Розроблення проекту Стратегії

2.1. Підготовчий етап

На підготовчому етапі необхідно:

2.2. Проведення стратегічного аналізу

На даному етапі необхідно провести аналіз статистичних, економічних та інших (описових) даних території та опитування мешканців і підприємців і підготувати соціально-економічний аналіз/профіль громади.

У соціально-економічному аналізі (СЕА) використовується статистично-математичний метод аналізу даних. СЕА є дослідженням зовнішнього і внутрішнього середовища громади. Виконуючи таке дослідження, варто використовувати, основні планувальні документи території та регіону (просторові плани, енергетичні та екологічні плани тощо), раніше проведені історичні, економічні, екологічні та інші дослідження території іншими авторами, публікації в ЗМІ, наявні картографічні, фотографічні та інші матеріали, які є важливими для характеристики території.

При підготовці СЕА варто визначити потенційні найближчі громади-конкуренти, громади-сусіди відносно яких в подальшому можна порівнювати власний розвиток.

Результатом роботи на цьому етапі має бути резюме соціально-економічного аналізу ситуації, яке містить висновки щодо наявного та прихованого потенціалу громади, основних тенденцій економічного та соціального розвитку, демографії та інших важливих для планування висновків. Цей документ включається до першої частини Стратегії. Інтегральні підсумки соціально-економічного аналізу повинні стати інформаційно-аналітичною базою для формулювання інерційного сценарію розвитку громади та базою для подальшої оцінки реалізації Стратегії.

2.3. Моделювання сценаріїв

На даному етапі проводиться робота над побудовою найбільш вірогідних можливих сценаріїв розвитку громади на плановий період.

Необхідною умовою успішності планування є прогнози, побудовані на статистично зафіксованих тенденціях і кількісних показниках, з урахуванням особливостей функціонування тих секторів і сфер економіки громади, які є найбільш вагомими для цієї території.

Найважливішими прогнозами в контексті формулювання сценаріїв розвитку громади є демографічний та економічний прогнози.

Демографічний прогноз – це довготермінове передбачення кількості населення та його статевовікової структури. Він будується на припущеннях щодо народжуваності, очікуваної тривалості життя і міграції. При виконанні демографічного прогнозу для громади важливо відстежити демографічні тенденції центру ОТГ (міста, селища) та сільських територій – вони можуть суттєво відрізнятися.

Економічний прогноз повинен ґрунтуватися на історичних трендах та аналізі зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на функціонування економіки громади, регіональних та загальнодержавних прогнозах розвитку економіки. Основними економічними параметрами, які необхідно оцінити та спрогнозувати, є випуск товарів і послуг секторами економіки громади, зайнятість, доходи бюджету, заробітна плата.

Важливим є зв’язок демографічного та економічного прогнозів, оскільки розвиток економіки громади залежить від очікуваної кількості осіб працездатного віку, а окремі сектори суттєво пов’язані з обслуговуванням окремих вікових груп.

Використовуючи дані прогнози будуються базовий (або інерційний) та модернізаційний сценарії розвитку громади.

Базовий, або інерційний, сценарій розвитку громади формується за комплексу припущень, що тривалий у часі (горизонті планування) баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціально-економічної системи залишається незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за інерцією, органи управління громади не впливають активно на зміну ситуації .Модернізаційний сценарій розвитку будується на припущеннях, за яких формуються найсприятливіші, та водночас, реалістичні, зовнішні (національні та регіональні) та внутрішні (ті, які громада здатна сформувати самостійно) фактори впливу.

Результатом роботи мають стати сценарії сформульовані у формі опису демографічних, економічних, соціальних та інших важливих характеристик громади у їх динаміці для свідомого вибору одного із сценаріїв для подальшого планування.

Робота над етапами 2.1-2.4 здійснюється визначеною групою фахівців виконавчого органу ради, частини членів розширеної робочої групи з розробки стратегії та із залученням по можливості зовнішнього консультанта/експерта із стратегічного планування.

2.4. Здійснення стратегічного вибору

На даному етапі обирається реальний сценарій розвитку громади, формулюється Стратегічне бачення та проводиться факторний аналіз, визначаються конкурентні переваги громади.

Здійснення стратегічного вибору відбувається на публічному відкритому засіданні Робочої групи де проводиться представлення процесу розробки стратегії, результати соціально-економічного аналізу, результати опитувань мешканців і підприємців та прогнози і сценарії. Однією з цілей першого засідання є вибір альтернативного сценарію розвитку громади. На основі обговорення та бажано консенсусу робоча група обирає сценарій розвитку громади.

Прийняття сценарію розвитку дозволяє перейти до формулювання Стратегічного бачення. Формулювання Стратегічного бачення має бути лаконічним та змістовним одночасно. Серцевиною Стратегічного бачення є основна, базова спеціалізація громади, її місце в структурі соціально-економічних відносин району, регіону, країни.

Необхідною прикметою Стратегічного бачення є в пізнаваність громади в зовнішньому середовищі, яка відображається в її основних географічних, економічних, соціальних, історичних, культурних та інших характеристиках, що ними має відзначатися громада у майбутньому.

Першу версію Стратегічного бачення необхідно поширити серед громади, для того, щоб вона була сприйнятою більшістю мешканців.

Після завершення формування Стратегічного бачення виконується  факторний аналіз (SWOT). Аналіз SWOT виконується в кілька етапів: на першому етапі за допомогою технік групової роботи формулюються фактори у чотирьох квадрантах (S-W-O-T). Після того, як фактори сформульовано, їх необхідно опрацювати щодо коректності і релевантності (відповідності тому чи іншому квадранту).

 

Внутрішні фактори

Зовнішні фактори

Сильні сторони

Слабкі сторони

     Можливості ПОТЕНЦІЙНІ ВНУТРІШНІ ПЕРЕВАГИ ПОТЕНЦІЙНІ ВНУТРІШНІ НЕДОЛІКИ
Загрози ПОТЕНЦІЙНІ ЗОВНІШНІ МОЖЛИВОСТІ ПОТЕНЦІЙНІ ЗОВНІШНІ ЗАГРОЗИ

Вибір типу стратегії залежить від результатів аналізу взаємозв‘язків між факторами SWOT. У виборі Стратегії необхідно орієнтуватись на використання можливостей для посилення своїх сильних сторін з одночасним пом’якшенням або подоланням загроз.

2.5. Визначення пріоритетів

На даному етапі необхідно сформувати Стратегічні та операційні цілі. Ідентифікація Стратегічних цілей завершує процес формування проекту Стратегії розвитку громади. Результатом цього кроку мають бути сформульовані стратегічні цілі, які випливають зі Стратегічного бачення. Зважаючи на обмежені розвиткові ресурси та раціональне обмеження кількості пріоритетів, стратегічних цілей не повинно бути більше трьох.

Після цього здійснюється формування структури цілей Стратегії.

Стратегія має ієрархічну природу і складається із системи цілей, нижчі з яких підпорядковані вищим і перебувають у системних взаємозв‘язках між собою. Схема показує цю систему цілей Стратегії:

2017-06-12 13_40_02-НАКАЗ_проект_СТРАТЕГІЯ [Режим ограниченной функциональности] - Word (Сбой актива 

На даному етапі роботи над Стратегією необхідно відповісти на запитання, яким чином буде здійснюватись досягнення стратегічних цілей (операційні цілі) та що для цього необхідно зробити (завдання-проекти). (Виходячи зі специфіки кожної стратегічної цілі кожну тематичну робочу підгрупу, яка працюватиме над конкретною стратегічною ціллю та операційними цілями, що з неї випливають, необхідно підсилити вузькими спеціалістами зі сфери цієї стратегічної цілі.)

Аналіз стратегічних проблем виконується теж методом групової роботи з такими ж тематичними підгрупами.

Результатами роботи підгруп мають бути сформульовані та складені за рейтингом стратегічні проблеми в межах кожної стратегічної цілі. Загальний результат на даному етапі це – структура цілей Стратегії, яка затверджується Робочою групою.

2.6. Формування стратегічних програм і проектів розвитку

Основою для початку роботи над Стратегічними програмами є структура Стратегічних цілей.

Для наповнення Стратегічного плану стратегічними програмами необхідно поширити інформацію про збір проектних ідей для Плану реалізації стратегії, обов’язково зазначаючи кінцевий термін подання проектних ідей. В тексті оголошення має міститись формуляр опису проектної ідеї. Всі ідеї повинні надсилатися в електронній формі.

Після збору всіх ідей проводиться засідання Робочої групи, яка ділиться на підгрупи за кількістю Стратегічних цілей. Кожна підгрупа оцінює надіслані проектні ідеї на відповідність завданням і цілям Стратегії. (Додатковими критеріями оцінювання повинні бути реалістичність ідеї (організаційна спроможність та наявність ресурсів для її реалізації).)

Проектні ідеї, які повністю відповідають заданим в оголошенні про збір ідей, критеріям включаються до відповідної Стратегічної програми. Проектні ідеї, які є цікавими і важливими з точки зору Стратегії, але до яких є зауваження в частині якихось розділів формуляра, відправляються на доопрацювання автору, і після доопрацювання включаються до відповідної програми.

Набором Стратегічних програм по кожній стратегічній цілі завершується основна  частина Стратегії розвитку громади/Стратегічного плану розвитку.

Проект Стратегії розглядається на розширеному відкритому засіданні Робочої групи, попередньо схвалюється та оприлюднюється для ознайомлення та можливого подання пропозицій.

Протягом часу, відведеного для ознайомлення з проектом Стратегії та подання пропозицій, члени Робочої групи можуть виступати з роз‘ясненням проекту Стратегії на громадських слуханнях, давати інтерв’ю місцевим ЗМІ, публікувати аналітичні матеріали та статті.

По завершенні обговорення проекту Стратегії у громаді, робоча група узагальнює подані пропозиції та готує щодо них аргументовані висновки, які оприлюднюються. Пропозиції, що визнані такими, які мають бути враховані у проекті Стратегії готуються у вигляді сформованих поправок для подання їх разом із проектом Стратегії на розгляд відповідної ради громади.

Належним чином ухвалена Стратегія розвитку громади оприлюднюється і розміщується на сайті територіальної громади/відповідної ради.

 3. Побудова системи моніторингу

Після ухвалення Стратегії, вона використовується при підготовці проектів бюджету громади на відповідні роки, а також при розробці іншої місцевої планувальної документації.

У складі управління (відділу) економічного розвитку необхідно передбачити групу або посадову особу, для координації, впровадження та моніторингу Стратегії.

Основні функції відповідального підрозділу (особи):

Моніторинг Стратегії містить в собі три складові частини:

  1. Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на дослідницькій роботі з вивчення ситуації в галузях та територіях, які мають стратегічне значення для громади. (Які це галузі та території – прописано у самій Стратегії.)
  2. Моніторинг загальних результатів реалізації Стратегії, ступеню просування по вибраних стратегічних та операційних цілях. Базується на аналізі статистики і обмеженої кількості відібраних показників. Результати моніторингу підбиваються не рідше одного разу на рік в аналітичних звітах фіксованої структури з висновками про рівень досягнення цілей та необхідності корегування стратегічного плану.
  3. Моніторинг процесу реалізації заходів (моніторинг зусиль та окремих результатів). Проводиться тематичними комісіями (фокус-групами, цільовими групами). Висновки моніторингу відображаються в базі даних і звіті, в якому фіксуються: узагальнена оцінка просування заходів стратегічного плану, оцінка актуальності заходів, оцінка пріоритетних заходів, оцінка в потребах бюджетного фінансування, пропозиції щодо корегування стратегічного плану та адміністративних документів, пов’язаних із процесом реалізації стратегії (план дій, міський бюджет, інвестиційна програма тощо).

За результатами моніторингу робляться висновки про необхідність корегування/оновлення стратегічного плану та стимулюється його реалізація.

 

Директор Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади С.І.Шаршов

Документ для завантаження:

ПРОЕКТ НАКАЗУ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення Стратегії розвитку об‘єднаних територіальних громад/Стратегічного плану розвитку

 

Поділитися