Слідкуйте за новинами

Проект положення про фахову комісію з питань місцевої символіки

Дата: 20.04.2017

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Мінрегіону

№____ від _________

ПОЛОЖЕННЯ
про фахову комісію з питань місцевої символіки

 1. Фахова комісія з питань місцевої символіки (далі – Комісія) утворюється відповідно до вимог статті 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою попереднього розгляду документів щодо державної реєстрації місцевої символіки.
 1. До складу Комісії входять за посадою: заступник міністра регіонального розвитку – голова комісії; керівник структурного підрозділу міністерства, до відання якого належить питання місцевого самоврядування – секретар комісії; керівник юридичного підрозділу; керівник інформаційного підрозділу, а також інші представники Міністерства, визначені Міністром.
 1. До складу комісії включаються (за згодою) визнані фахівці у сфері геральдики, мистецтвознавства, історії та культури, кількість яких не може бути меншою від половини від усіх членів комісії.
 1. За рішенням комісії у окремих випадках, особливо при розгляді скарг щодо невмотивованої відмови у державній реєстрації місцевої символіки, до роботи комісії можуть залучатися незалежні експерти (за згодою).
 1. Комісія керується у своїй роботі цим положенням, Методичними рекомендаціями з питань місцевої символіки, затвердженої Наказом Мінрегіону № __ від ____________2017 року, та фаховим досвідом членів комісії.
 1. Комісія працює в режимі відкритих засідань.

Інформація про засідання комісії розміщується на сайті Мінрегіону не пізніше, як за 3 дні до засідання.

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Рішення комісії приймається більшістю голосів від загальної кількості членів комісії та оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

 1. Веде засідання та підписує її протоколи голова комісії. Голова комісії вирішує питання щодо необхідності залучення до роботи комісії додаткових експертів, вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю комісії.
 1. Секретар, крім загальних повноважень члена, відповідає за повідомлення членів комісії про дату та місце проведення засідання, належне оформлення всіх протоколів засідань комісії.
 1. Члени комісії мають уникати конфлікту інтересів. Член комісії, який має конфлікт інтересів стосовно питання, яке розглядається на комісії (якщо він брав участь у створенні герба чи прапора, здійснював експертизу проектів символіки), має заявити про наявний конфлікт інтересів і не може брати участь у розгляді питання про реєстрацію такої символіки.
 1. Комісія розглядає заяву про конфлікт інтересів і приймає щодо неї вмотивоване рішення про задоволення заяви чи про подолання конфлікту інтересів.
 1. Порядок розгляду питання про реєстрацію символіки здійснюється у такому порядку:

1) відповідальний за підготовку до розгляду питання член комісії, оголошує назву територіальної громади (району, області), тип символіки, поданої на реєстрацію, дату її ухвалення, наявність необхідних документів та висловлює пропозицію щодо можливості реєстрації символіки чи оголошує підстави для відхилення;

2) відкривається обговорення поданих пропозицій, члени комісії вносять пропозиції щодо можливого рішення;

3) на основі поданих пропозицій ставиться на голосування одне із двох рішень: рекомендувати зареєструвати місцеву символіку, чи відмовити у реєстрації.

4) у випадку, коли комісія не може дійти згоди щодо реєстрації чи відмови у реєстрації, може бути прийняте рішення про проведення додаткової експертизи чи отримання додаткових пояснень з боку місцевої ради, яка подала символіку на реєстрацію.

12. Рішення комісії, протягом не більше 3-х робочих днів від дати їх прийняття оприлюднюються на сайті Мінрегіону і передаються до його відповідних структурних підрозділів для реєстрації.

ПОЛОЖЕННЯ про фахову комісію з питань місцевої символіки

Поділитися