Слідкуйте за новинами

Проект розпорядження КМУ «Про внесення змін до КОНЦЕПЦІЇ формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 385-р»

Дата: 30.04.2017

Проект
30.04.2017

Розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до «Розпорядження від 8 квітня 2009 р. N 385-р
«Про схвалення Концепції формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»

Кабінет Міністрів України постановляє:

І. Внести до «Концепції формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 385-р такі зміни:

 1. У тексті Концепції слова «Головдержслужба» та «Мінрегіонбуд» замінити відповідно на «Нацдержслужба» та «Мінрегіон» у відповідних відмінках;
 2. У розділі «Проблема, на розв’язання якої спрямована Концепція»:

1) перше речення абзацу першого доповнити словами «яка реалізовується разом з реформою місцевого самоврядування та територіальної організації влади вимагає посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування.»;

2) друге речення абзацу першого після слів «регіональних інтересів,» доповнити словами «особливо в умовах широкої децентралізації та створення об’єднаних територіальних громад»;

3) абзац шостий доповнити реченням «Новітні освітні технології, особливо дистанційні, не знайшли широкого застосування для підвищення кваліфікації посадових осіб та депутатів місцевих рад.»;

4) абзац сьомий після слів «посадових осіб,» доповнити словами «є не достатніми для задоволення потреб і»

 1. У розділі «Мета і завдання Концепції»:

1) абзац перший після слів «є забезпечення» доповнити словом «формування» та після слів «посадових осіб», словами «місцевого самоврядування»;

2) другий абзац після слів «посадових осіб» доповнити словами «місцевого самоврядування»;

 1. У розділі «Шляхи і способи розв’язання проблеми»:

1)абзац перший викласти у такій редакції:

«Формування ефективної системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад є державним пріоритетом нового етапу реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, що реалізується в Україні з 01 квітня 2014 року, який передбачає низку законодавчих, організаційних, методичних та фінансових заходів державної підтримки системи.»;

2) абзац шостий після слів «місцевого самоврядування» доповнити словами «та їх асоціаціями»;

3) після абзацу десятого доповнити новими абзацами у такій редакції:

«- сертифікацію курсів дистанційного (онлайн) навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації;

– визначення форми сертифікату про підвищення кваліфікації на основі курсів дистанційного навчання, їх обліку та публічності;»

4) абзац тринадцятий після слів «навчальних курсів,» доповнити словами «у тому числі дистанційних» та після слова «тренінгів,», словами «що проводяться в рамках підвищення кваліфікації за кошти державного бюджету»;

5) абзац шістнадцятий після слів «міжнародної технічної допомоги),» доповнити словами «координації міжнародної технічної допомоги, що спрямовується для підвищення кваліфікації посадових осіб та депутатів місцевих рад.»;

6) абзац сімнадцятий після слів «повинен становити» доповнити словами «міських територіальних громад міст обласних центрів»», після слова «інших», словами «міських територіальних громад та об’єднаних територіальних громад», після слів «як 75 відсотків» словами «селищних територіальних громад » та після слів «як 60 відсотків,» словом «сільських»;

7) абзац дев’ятнадцятий після слова «тренінгах,» доповнити словами «дистанційному навчанню»;

8) абзац двадцятий після слів «економічного розвитку,» доповнити словами «стратегічного планування, іноземної мови»;

9) абзац двадцять перший після слова «тренінгів,» доповнити словами «дистанційного навчання»;

10) абзац двадцять третій після слів «міської ради,» доповнити словом «старост»;

11) абзац двадцять сьомий після слова «тренінгах,» доповнити словами «дистанційному навчанні»;

12) абзац двадцять восьмий викласти у наступній редакції:

«Професійні програми підвищення кваліфікації, відповідно до потреб, визначених Мінрегіоном, готує Національна академія державного управління при Президентові України, а також інші навчальні заклади, творчі колективи чи окремі автори, як за власною ініціативою, так і на основі конкурсу, який проводить Нацдержслужба.»;

13) абзац двадцять дев’ятий після слів «місцевих рад,» доповнити словами «а також структур, які надають дистанційні навчальні послуги, для підвищення кваліфікації за професійними програмами за кошти державного бюджету»;

14) абзац тридцятий після слів «підвищення кваліфікації,» доповнити словами «чи структурами, які надають дистанційні навчальні послуги за сертифікованими навчальними курсами»;

15) у абзаці тридцять другому слова «відбір викладачів належної кваліфікації, що проводять» замінити словами «функціонування та розвиток системи»;

16) у абзаці тридцять другому:

     а) цифри «V – VII» замінити цифрами «ІІ-ІІІ»;

     б) після слова «тренінгах» доповнити словами «дистанційному навчанні»;

     в) друге речення виключити;

17) абзац тридцять четвертий після слів «місцевих рад,» доповнити словами «а також структури, які надають дистанційні навчальні послуги за сертифікованими навчальними курсами,»;

18) абзац тридцять сьомий після слова «знань,» доповнити словами «уміння та навичок »;

19) абзац тридцять восьмий після слова «знань,» доповнити словами «уміння та навичок »;

20) абзац сорок після слова «оприлюдненню» доповнити словами «на сайтах Нацдержслужби та Мінрегіону.»;

 1. У розділі «Очікувані результати реалізації Концепції, визначення її ефективності»:

1) у абзаці третьому слова «розвитку житлово-комунального господарства» замінити словами «зростання територіальних громад» та після слів «навчальних курсів,» доповнити словами «використання дистанційних методів навчання».

ІІ. Мінрегіону та Нацдержслужбі разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити і подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект плану заходів з реалізації Концепції на період до 2018 року.

Прем‘єр-міністр України                                                                                   В. Б. Гройсман

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до «Розпорядження від 8 квітня 2009 р. N 385-р «Про схвалення Концепції формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»»

Проект
30.04.2017

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до КОНЦЕПЦІЇ  формування системи підвищення кваліфікації  посадових осіб місцевого самоврядування  та депутатів місцевих рад, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 385-р»

 1. Обґрунтування необхідності

Концепція формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 385-р була ухвалена більше 8 років тому, ще до початку системної реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, яка реалізовується в Україні з 01.04.2014 року.

Незважаючи на наявність Плану заходів з реалізації вказаної концепції, яким передбачалось цілу низку змін законодавства, організаційних та методичних дій, вони не були виконані, строки їх виконання уже пройшли.

Протягом 2015-17 років в Україні уже створено понад 400 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), проведено глибоку бюджетну децентралізацію, запроваджено механізми підтримки місцевого та регіонального розвитку через державні субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ та проекти регіонального розвитку за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку(ДФРР). Ухвалено нову редакцію закону «Про службу в органах місцевого самоврядування». В Україні розпочали свою роботу великі проекти підтримки децентралізації за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги (МТД) наданих Європейським Союзом та США.

Все це вимагає якомога швидшого формування в Україні ефективної системи підвищення кваліфікації кадрів для органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Проте, Концепція формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування  та депутатів місцевих рад, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 385-р уже не відповідає вимогам часу, особливо в частині демонополізації системи підвищення кваліфікації кадрів та застосування конкурентних механізмів до підготовки та реалізації навчальних програм/курсів та використання новітніх технологій.

 1. Мета і завдання

Метою і завданнями ухвалення змін до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 385-р є осучаснення Концепції до вимог нинішнього етапу реалізації реформи місцевого самоврядування та закладення основи для формування цілісної системи підвищення кадрів для місцевого самоврядування в умовах швидких змін.

 1. Загальна характеристика і основні положення проекту

В основу проекту покладено зміни, які відбулись у сфері діяльності місцевого самоврядування за час від початку реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади та створення ОТГ, нові завдання, які стоять перед органами місцевого самоврядування. Для підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, особливо у сферах, яких найбільше торкаються зміни технологій пропонується використовувати нові підходи, а саме навчання за короткостроковими курсами, які можуть бути як очними так і дистанційними. Головною новацією тут є підхід, коли такі оригінальні курси можуть готувати різні суб’єкти, а їх сертифікацію проводять визначені державні органи на конкурсній основі. Це дасть змогу досить швидко отримати інноваційні курси, які випливають із новітніх трендів – просторовий розвиток, розумне зростання, інклюзивна освіта, тощо.

Новим підходом є також те, що дистанційне навчання за сертифікованими курсами може враховуватись як факт підвищення кваліфікації посадової особи. Це дуже важливо, виходячи із мінімізації витрат на навчання та використання інтернет технологій.

Передбачається також, що Мінрегіон та Нацдержслужба мають здійснювати моніторинг якості надання послуг з підвищення кваліфікації посадових осіб і результати моніторингу мають бути публічно доступними. Відкореговано також окремі норми, що стосуються способів фінансування підвищення кваліфікації посадових осіб, виходячи із проведеної бюджетної децентралізації та зміни підходів до розподілу посад в системі органів місцевого самоврядування за категоріями.

 1. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

Основним документом на основі якого підготовлено зміни до Концепції є Розпорядження Кабінету Міністрів України №333-р від 01.04.2014 року «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні». Частково питання щодо регулювання підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад визначаються у нормативних актах, перелік яких визначено у самій Концепції.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Ухвалення пропонованих змін до Концепції не потребує додаткового фінансування з державного бюджету

 1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Внесені зміни до Концепції дадуть змогу побудувати роботу з формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, відповідно до вимог реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, а також викликів інституційного характеру, які при цьому мають місце.

Пояснювальна записка до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до КОНЦЕПЦІЇ  формування системи підвищення кваліфікації  посадових осіб місцевого самоврядування  та депутатів місцевих рад, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 385-р»

Проект
30.04.2017

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до   КОНЦЕПЦІЇ  формування системи підвищення кваліфікації  посадових осіб місцевого самоврядування  та депутатів місцевих рад , схваленої  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 385-р»
                     

Чинна редакція Редакція, що пропонується
Проблема, на розв’язання якої спрямована Концепція
Державна регіональна   політика   спрямована   на   створення повноцінного  життєвого середовища для населення на усій території України,  збереження   єдності держави, забезпечення сталого збалансованого розвитку її регіонів.  Узгодження загальнодержавних
і регіональних  інтересів  потребує  підготовки  на  вищому рівні посадових осіб місцевого самоврядування (далі – посадові особи) та депутатів місцевих рад.
 
 
 
 
 
Проблема, на розв’язання якої спрямована Концепція
Державна регіональна   політика   спрямована   на   створення
повноцінного  життєвого середовища для населення на усій території України,  збереження   єдності   держави,   забезпечення   сталого збалансованого розвитку її регіонів, яка реалізовується разом з реформою місцевого самоврядування та територіальної організації влади вимагає посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування.  Узгодження загальнодержавних і регіональних  інтересів, особливо в умовах широкої децентралізації та створення об‘єднаних територіальних громад,   потребує  підготовки  на  вищому  рівні посадових осіб місцевого самоврядування (далі – посадові особи) та депутатів місцевих рад.
Однак рівень освіти посадових осіб та депутатів місцевих  рад
здебільшого   не  дає  їм  змоги  кваліфіковано  здійснювати  свої
повноваження та виконувати покладені  на  них  обов’язки.  Так,  з
майже  99 тис.  посадових осіб лише 64,7 відсотка мають повну вищу
освіту.
     Однак рівень освіти, професійної компетентності посадових осіб та депутатів місцевих  рад здебільшого   не  дає  їм  змоги  кваліфіковано  здійснювати  свої повноваження та виконувати покладені  на  них  обов’язки.  Так,  з майже  99 тис.  посадових осіб лише 64,7 відсотка мають повну вищу освіту.
Щороку відбувається  оновлення  складу  працівників   органів
місцевого   самоврядування   (близько   20   відсотків   загальної
чисельності), які потребують професійного навчання.
Близько 40 відсотків сільських, селищних та міських голів, 40
–  60  відсотків  депутатів  місцевих  рад  обираються вперше,  що
свідчить про відсутність у них відповідного досвіду та про потребу
в професійному навчанні.
Щороку відбувається  оновлення  складу  працівників   органів
місцевого   самоврядування   (близько   20   відсотків   загальної
чисельності), які потребують професійного навчання.Близько 40 відсотків сільських, селищних та міських голів, 40
–  60  відсотків  депутатів  місцевих  рад  обираються вперше,  що
свідчить про відсутність у них відповідного досвіду та про потребу в професійному навчанні.
Навчальні заклади,  які здійснюють підготовку, перепідготовку
та підвищення кваліфікації посадових осіб не задовольняють  повною
мірою потреби сьогодення.
     Навчальні заклади,  які здійснюють підготовку, перепідготовку
та підвищення кваліфікації посадових осіб не задовольняють  повною мірою потреби сьогодення.
Рівень підготовки  викладачів  не завжди за змістом та якістю
відповідає новим вимогам щодо  підвищення  кваліфікації  посадових
осіб та депутатів місцевих рад.
Рівень підготовки  викладачів  не завжди за змістом та якістю
відповідає новим вимогам щодо  підвищення  кваліфікації  посадових осіб та депутатів місцевих рад. Новітні освітні технології, особливо дистанційні, не знайшли широкого застосування для підвищення кваліфікації посадових осіб та депутатів місцевих рад.
    Кошти, що  виділяються  з  місцевих  бюджетів  для підвищення
кваліфікації   посадових   осіб,   здебільшого    використовуються
нераціонально.
Кошти, що  виділяються  з  місцевих  бюджетів  для підвищення
кваліфікації   посадових   осіб,  є не достатніми для задоволення потреб і   здебільшого    використовуються нераціонально.
Мета і завдання Концепції Мета і завдання Концепції
Метою Концепції є забезпечення організації, функціонування та
розвитку  системи  підвищення  кваліфікації  посадових   осіб   та
депутатів  місцевих  рад,  що дасть змогу покращити виконання ними
своїх обов’язків відповідно до сучасних вимог.
Метою Концепції є забезпечення формування, організації, функціонування та розвитку  системи  підвищення  кваліфікації  посадових   осіб місцевого самоврядування  та депутатів  місцевих  рад,  що дасть змогу покращити виконання ними
своїх обов’язків відповідно до сучасних вимог.
Завданням Концепції  є  визначення  напрямів  і   пріоритетів
розвитку   системи   підвищення  кваліфікації  посадових  осіб  та
депутатів місцевих рад.
Завданням Концепції  є  визначення  напрямів  і   пріоритетів
розвитку   системи   підвищення  кваліфікації  посадових  осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.
Шляхи і способи розв’язання проблеми Шляхи і способи розв’язання проблеми
Пріоритетом державної  політики  щодо  формування  ефективної
системи   підвищення  кваліфікації  посадових  осіб  та  депутатів
місцевих рад є запровадження дієвого механізму державної підтримки
системи. 
 
  Формування  ефективної системи   підвищення  кваліфікації  посадових  осіб місцевого самоврядування  та  депутатів
місцевих рад є державним пріоритетом нового етапу реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади , що реалізується в Україні з 01 квітня 2014 року , який передбачає низку законодавчих, організаційних, методичних та фінансових
заходів державної підтримки системи.
Зазначену проблему передбачається розв’язати шляхом: Зазначену проблему передбачається розв’язати шляхом:
визначення Головдержслужби    органом,    відповідальним   за
загальну  координацію  роботи   з   реалізації   Концепції,   який
забезпечить:
визначення Національного агентства з питань державної служби (Нацдержслужба України)    органом,    відповідальним   за загальну  координацію  роботи   з   реалізації   Концепції,   який
забезпечить:
– формування державного замовлення на підвищення кваліфікації
посадових осіб за професійними програмами підвищення  кваліфікації
(далі – професійні програми);
  – формування державного замовлення на підвищення кваліфікації посадових осіб за професійними програмами підвищення  кваліфікації (далі – професійні програми);
– затвердження професійних програм; – затвердження професійних програм;
– узагальнення  пропозицій  щодо  процесу  навчання,  поданих
органами   місцевого   самоврядування,   які   заінтересовані    в
оперативному  навчанні посадових осіб та депутатів місцевих рад за
визначеними ними темами;
– узагальнення  пропозицій  щодо  процесу  навчання,  поданих
органами   місцевого   самоврядування та їх асоціаціями,   які   заінтересовані    в оперативному  навчанні посадових осіб та депутатів місцевих рад за визначеними ними темами;
– проведення   постійного   моніторингу   якості   підвищення
кваліфікації посадових осіб та депутатів місцевих рад;
– проведення   постійного   моніторингу   якості   підвищення
кваліфікації посадових осіб та депутатів місцевих рад;
– визначення   потреби  органів  місцевого  самоврядування  у
підвищенні кваліфікації посадових осіб;
 – визначення   потреби  органів  місцевого  самоврядування  у
підвищенні кваліфікації посадових осіб;
 – організацію   підвищення   кваліфікації   за   професійними
програмами;
– організацію   підвищення   кваліфікації   за   професійними
програмами;
– затвердження   програм   спеціалізованих   короткострокових
навчальних курсів,  тематичних постійно діючих та короткострокових
семінарів, тренінгів;
– затвердження   програм   спеціалізованих   короткострокових
навчальних курсів,  тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів, тренінгів;
Норма відсутня – сертифікацію курсів дистанційного (онлайн) навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації;
Норма відсітня – визначення форми сертифікату про підвищення кваліфікації на основі курсів дистанційного навчання, їх обліку та публічності;
  – сприяння  направленню  на  навчання  за кордон (стажування)
посадових осіб (у тому числі  тих,  що  направляються  за  рахунок
коштів міжнародної технічної допомоги);
– сприяння  направленню  на  навчання  за кордон (стажування)
посадових осіб (у тому числі  тих,  що  направляються  за  рахунок
коштів міжнародної технічної допомоги);
 визначення Мінрегіонбуду     органом,    відповідальним    за
здійснення контролю за реалізацією Концепції, який забезпечить:
визначення Мінрегіону     органом,    відповідальним    за
здійснення контролю за реалізацією Концепції, який забезпечить:
– погодження  професійних  програм,  програм  спеціалізованих
короткострокових навчальних курсів,  тематичних постійно діючих та
короткострокових семінарів, тренінгів;
– погодження  професійних  програм,  програм  спеціалізованих
короткострокових навчальних курсів,у тому числі дистанційних,  тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів, тренінгів, що проводяться в рамках підвищення кваліфікації за кошти державного бюджету;
 – здійснення   вибіркового   контролю    якості    підвищення
кваліфікації посадових осіб;
– здійснення   вибіркового   контролю    якості    підвищення
кваліфікації посадових осіб;
– здійснення   в   межах   своїх   повноважень   контролю  за
формуванням  державного  замовлення  на  підвищення   кваліфікації
посадових    осіб    та   його   виконанням   органами   місцевого
самоврядування;
– здійснення   в   межах   своїх   повноважень   контролю  за
формуванням  державного  замовлення  на  підвищення   кваліфікації посадових    осіб    та   його   виконанням   органами   місцевого самоврядування;
 – подання  Головдержслужбі  пропозицій  щодо  направлення  на
навчання  за кордон (стажування) посадових осіб (у тому числі тих,
що  направляються  за   рахунок   коштів   міжнародної   технічної
допомоги).
– подання  Нацдержслужбі  пропозицій  щодо  направлення  на навчання  за кордон (стажування) посадових осіб (у тому числі тих, що  направляються  за   рахунок   коштів   міжнародної   технічної допомоги), координації міжнародної технічної допомоги, що спрямовується для підвищення кваліфікації посадових осіб та депутатів місцевих рад.
Рівень забезпеченості  керівного  складу  виконавчих  органів
місцевих рад посадовими особами,  що пройшли професійне навчання у сфері   муніципального  управління,  повинен  становити  для  міст
обласних центрів – 100 відсотків,  інших міст  –  не  менш  як  75
відсотків,  селищ  – не менш як 60 відсотків,  сіл – не менш як 50
відсотків.
Рівень забезпеченості  керівного  складу  виконавчих  органів
місцевих рад посадовими особами,  що пройшли професійне навчання у сфері   муніципального  управління,  повинен  становити  для міських територіальних громад міст обласних центрів – 100 відсотків,  інших міських територіальних громад та об‘єднаних територіальних громад,  –  не  менш  як  75 відсотків,  селищних територіальних громад  – не менш як 60 відсотків,  сільських – не менш як 50 відсотків.
Рівень забезпеченості  виконавчих   апаратів   обласних   рад
посадовими   особами,  що  пройшли  професійне  навчання  у  сфері
муніципального управління,  повинен  становити  100  відсотків,  а
виконавчих апаратів районних рад – не менш як 75 відсотків.
Рівень забезпеченості  виконавчих   апаратів   обласних   рад
посадовими   особами,  що  пройшли  професійне  навчання  у  сфері муніципального управління,  повинен  становити  100  відсотків,  а виконавчих апаратів районних рад – не менш як 75 відсотків.
Підвищення кваліфікації  посадових осіб та депутатів місцевих
рад  проводиться  за   професійними   програмами,   а   також   на
спеціалізованих  короткострокових  навчальних  курсах,  тематичних
постійно діючих та короткострокових семінарах, тренінгах.
Підвищення кваліфікації  посадових осіб та депутатів місцевих
рад  проводиться  за   професійними   програмами,   а   також   на
спеціалізованих  короткострокових  навчальних  курсах,  тематичних постійно діючих та короткострокових семінарах, тренінгах, дистанційному навчанню.
Професійними програмами передбачається  вивчення  Конституції
України ( 254к/96-ВР ),  законодавства про місцеве самоврядування,
місцеві  органи  виконавчої  влади,   земельного   та   бюджетного
законодавства,  основ  соціального захисту населення,  управління,
містобудування,   житлово-комунального   господарства,   місцевого
економічного   розвитку,   а  також  питань  з  основних  напрямів
діяльності органів місцевого самоврядування.
Професійними програмами передбачається  вивчення  Конституції України ( 254к/96-ВР ),  законодавства про місцеве самоврядування, місцеві  органи  виконавчої  влади,   земельного   та   бюджетного законодавства,  основ  соціального захисту населення,  управління, просторового розвитку,   житлово-комунального   господарства,   місцевого економічного   розвитку, стратегічного планування, іноземної мови   а  також  питань  з  основних  напрямів діяльності органів місцевого самоврядування.
Проведення спеціалізованих    короткострокових     навчальних
курсів,  тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів,
тренінгів запроваджується з  метою  вчасного  реагування  на  нові
виклики  та  виконання  завдань,  що покладені на органи місцевого
самоврядування.
Проведення спеціалізованих    короткострокових     навчальних
курсів,  тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів, тренінгів, дистанційного навчання запроваджується з  метою  вчасного  реагування  на  нові виклики  та  виконання  завдань,  що покладені на органи місцевого самоврядування.
Підвищення кваліфікації    за     професійними     програмами
проводиться:
Підвищення кваліфікації    за     професійними     програмами
проводиться:
 для сільських,  селищних, міських голів, голів та заступників
голів районної,  районної у місті ради,  обласної ради, секретарів
сільської,  селищної  та  міської  ради  –  не  менше  одного разу
протягом строку здійснення повноважень;
для сільських,  селищних, міських голів, голів та заступників
голів районної,  районної у місті ради,  обласної ради, секретарів
сільської,  селищної  та  міської  ради, старост  –  не  менше  одного разу протягом строку здійснення повноважень;
для інших посадових осіб – один раз на п’ять років; для інших посадових осіб – один раз на п’ять років;
для вперше призначених посадових осіб – протягом  року  після
призначення;
для вперше призначених посадових осіб – протягом  року  після
призначення;
для депутатів  місцевих  рад  – не менше одного разу протягом
строку здійснення повноважень.
для депутатів  місцевих  рад  – не менше одного разу протягом
строку здійснення повноважень.
Підвищення кваліфікації  посадових  осіб  на  спеціалізованих
короткострокових навчальних курсах,  тематичних постійно діючих та
короткострокових семінарах,  тренінгах проводиться не менше одного
разу на п’ять років.
Підвищення кваліфікації  посадових  осіб  на  спеціалізованих
короткострокових навчальних курсах,  тематичних постійно діючих та короткострокових семінарах,  тренінгах, дистанційному навчанні проводиться не менше одного
разу на п’ять років.
Професійні програми розробляє Національна академія державного
управління при Президентові України. 
 
 
Професійні програми підвищення кваліфікації , відповідно до потреб, визначених Мінрегіоном, готує Національна академія державного управління при Президентові України , а також інші навчальні заклади, творчі колективи чи окремі автори, як за власною ініціативою, так і на основі конкурсу, який проводить Нацдержслужба.
Відбір навчальних закладів,  які мають відповідну ліцензію на
проведення  підвищення  кваліфікації  посадових  осіб та депутатів
місцевих рад,  здійснюється на конкурсних засадах Головдержслужбою
за погодженням з Мінрегіонбудом. 
Відбір навчальних закладів,  які мають відповідну ліцензію на
проведення  підвищення  кваліфікації  посадових  осіб та депутатів місцевих рад, а також структур, які надають дистанційні навчальні послуги,для підвищення кваліфікації за професійними  програмами за кошти державного бюджету здійснюється на конкурсних засадах Нацдержслужбою  за погодженням з Мінрегіоном.
 Підвищення кваліфікації    депутатів    місцевих    рад    за
професійними  програмами  проводиться   на   підставі   договорів,
укладених   органами   місцевого   самоврядування   з  навчальними
закладами,  які мають відповідну ліцензію на здійснення підвищення
кваліфікації. 
Підвищення кваліфікації    депутатів    місцевих    рад  та посадових осіб органів місцевого самоврядування  за
професійними  програмами  проводиться   на   підставі   договорів, укладених   органами   місцевого   самоврядування   з  навчальними закладами,  які мають відповідну ліцензію на здійснення підвищення кваліфікації, чи структурами, які надають дистанційні навчальні послуги за сертифікованими навчальними курсами.
     Організація та  проведення  спеціалізованих  короткострокових
навчальних курсів,  тематичних постійно діючих та короткострокових
семінарів,  тренінгів  з  метою  підвищення кваліфікації посадових
осіб здійснюється визначеними на  конкурсних  засадах  суб’єктами,
які  надають  освітні  послуги,  на  замовлення  органів місцевого
самоврядування,  асоціацій та інших добровільних об’єднань органів
місцевого самоврядування.
Організація та  проведення  спеціалізованих  короткострокових
навчальних курсів,  тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів,  тренінгів  з  метою  підвищення кваліфікації посадових осіб здійснюється визначеними на  конкурсних  засадах  суб’єктами, які  надають  освітні  послуги,  на  замовлення  органів місцевого самоврядування,  асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування.
Національна академія  державного  управління при Президентові
України  є  науково-методичним  центром,  який  забезпечує  відбір
викладачів   належної   кваліфікації,   що   проводять 
підвищення
кваліфікації посадових осіб та депутатів місцевих рад.
Національна академія  державного  управління при Президентові
України  є  науково-методичним  центром,  який  забезпечує  функціонування та розвиток  системи  підвищення
кваліфікації посадових осіб та депутатів місцевих рад.
Фінансування підвищення  кваліфікації  посадових  осіб,   які
належать до I – IV категорії посад,  за професійними програмами, а
також  на  спеціалізованих  короткострокових  навчальних   курсах,
тематичних   постійно   діючих   та   короткострокових  семінарах,
тренінгах здійснюється з державного бюджету.
Фінансування підвищення  кваліфікації  посадових  осіб,   які
належать до I  категорії посад,  за професійними програмами, а
також  на  спеціалізованих  короткострокових  навчальних   курсах, тематичних   постійно   діючих   та   короткострокових  семінарах, тренінгах здійснюється з державного бюджету.
Фінансування підвищення  кваліфікації  посадових  осіб,   які
належать до V – VII категорії посад, за професійними програмами, а
також  на  спеціалізованих  короткострокових  навчальних   курсах,
тематичних   постійно   діючих   та   короткострокових  семінарах,
тренінгах  здійснюється  за  рахунок  коштів  місцевих   бюджетів.
Зазначені  видатки  місцевих  бюджетів враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів.

Фінансування підвищення  кваліфікації  посадових  осіб,   які
належать до ІІ-ІІІ категорії посад, за професійними програмами, а
також  на  спеціалізованих  короткострокових  навчальних   курсах, тематичних   постійно   діючих   та   короткострокових  семінарах, тренінгах , дистанційному навчанні, здійснюється  за  рахунок  коштів  місцевих   бюджетів.
виключити
Фінансування підвищення кваліфікації депутатів  місцевих  рад
здійснюється   за  рахунок  коштів  місцевих  бюджетів.  Зазначені
видатки місцевих бюджетів не враховуються  при  визначенні  обсягу
міжбюджетних трансфертів.
Фінансування підвищення кваліфікації депутатів  місцевих  рад
здійснюється   за  рахунок  коштів  місцевих  бюджетів.
Вищі навчальні  заклади,  заклади післядипломної освіти,  які
мають відповідну ліцензію на  проведення  підвищення  кваліфікації
посадових осіб та депутатів місцевих рад, подають Мінрегіонбуду та
Головдержслужбі інформацію про умови надання таких послуг.
Вищі навчальні  заклади,  заклади післядипломної освіти,  які
мають відповідну ліцензію на  проведення  підвищення  кваліфікації посадових осіб та депутатів місцевих рад, а також структури, які надають дистанційні навчальні послуги за сертифікованими навчальними курсами, подають Мінрегіону та Нацдержслужбі  інформацію про умови надання таких послуг.
 Інформація про   потреби,   види   та   напрями    підвищення
кваліфікації  посадових  осіб  та депутатів місцевих рад подається
органами   місцевого   самоврядування    до    Мінрегіонбуду    та
Головдержслужби.
Інформація про   потреби,   види   та   напрями    підвищення
кваліфікації  посадових  осіб  та депутатів місцевих рад подається
органами   місцевого   самоврядування    до    Мінрегіону    та
Нацдержслужби .
Моніторинг якості  підвищення  кваліфікації посадових осіб та
депутатів   місцевих    рад    проводиться    Мінрегіонбудом    та
Головдержслужбою шляхом:
Моніторинг якості  підвищення  кваліфікації посадових осіб та
депутатів   місцевих    рад    проводиться    Мінрегіоном    та
Нацдержслужбою   шляхом:
зовнішнього оцінювання  знань  посадових  осіб,  що підвищили
кваліфікацію;
зовнішнього оцінювання  знань, уміння  та навичок  посадових  осіб,  що підвищили кваліфікацію;
аналізу інформації  органів  місцевого   самоврядування   про
якість наданих знань та навичок осіб, що підвищили кваліфікацію.
аналізу інформації  органів  місцевого   самоврядування   про
якість наданих знань, уміння  та навичок осіб, що підвищили кваліфікацію.
Моніторинг якості  підвищення  кваліфікації посадових осіб та
депутатів  місцевих   рад   також   проводиться   шляхом   ведення
статистичного   обліку   та   звітності,   проведення  аналітичних
досліджень, підготовки звітів.
 Моніторинг якості  підвищення  кваліфікації посадових осіб та
депутатів  місцевих   рад   також   проводиться   шляхом   ведення
статистичного   обліку   та   звітності,   проведення  аналітичних
досліджень, підготовки звітів.
Результати моніторингу підлягають оприлюдненню.
За результатами моніторингу  якості  підвищення  кваліфікації
посадових  осіб  визначається  рівень кадрового потенціалу органів
місцевого самоврядування.
Результати моніторингу підлягають оприлюдненню на сайтах Нацдержслужби та Мінрегіону.
За результатами моніторингу  якості  підвищення  кваліфікації
посадових  осіб  визначається  рівень кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування.
Розв’язання проблеми потребує          удосконалення нормативно-правової бази шляхом внесення змін до: Розв’язання проблеми потребує          удосконалення нормативно-правової бази шляхом внесення змін до:
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) – в частині визначення
джерел фінансування  підвищення  кваліфікації  посадових  осіб  та
депутатів місцевих рад;
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) – в частині визначення
джерел фінансування  підвищення  кваліфікації  посадових  осіб  та депутатів місцевих рад;
Законів України   “Про   місцеве  самоврядування  в  Україні”
( 280/97-ВР ),  “Про службу в  органах  місцевого  самоврядування”
( 2493-14 ), “Про статус депутатів місцевих рад” ( 93-15 );
Законів України   “Про   місцеве  самоврядування  в  Україні”
( 280/97-ВР ),  “Про службу в  органах  місцевого  самоврядування” ( 2493-14 ), “Про статус депутатів місцевих рад” ( 93-15 );
Положення про  Національну академію державного управління при
Президентові України,  затвердженого Указом Президента України від
21 вересня 2001 р. N 850 ( 850/2001 );
Положення про  Національну академію державного управління при Президентові України,  затвердженого Указом Президента України від 21 вересня 2001 р. N 850 ( 850/2001 );
постанов Кабінету  Міністрів  України  від 26 вересня 2007 р.
N 1180 ( 1180-2007-п ) “Про  затвердження  Положення  про  Головне
управління  державної  служби  України” (Офіційний вісник України,
2007 р.,  N 74, ст. 2757), від 8 лютого 1997 р. N 167 ( 167-97-п )
“Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації державних службовців  і  Положення  про
єдиний    порядок   підготовки,   перепідготовки   та   підвищення
кваліфікації   керівників   державних   підприємств,   установ   і
організацій” (Офіційний вісник України,  1997 р., число 7, с. 57),
від 14  липня  1999  р.  N  1262  (  1262-99-п  )  “Про  фінансове
забезпечення  підготовки  і  підвищення  кваліфікації  працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування  та
органів  військового  управління  Збройних  Сил” (Офіційний вісник
України, 1999 р.,  N 29,  ст.  1475; 2002 р., N 47, ст. 2137), від
14 квітня 2004 р.  N 468 ( 468-2004-п ) “Про затвердження положень
про прийом,  стажування слухачів та  працевлаштування  випускників
Національної   академії  державного  управління  при  Президентові
України,  а також  переліку  органів,  де  проводиться  стажування
слухачів Національної   академії”   (Офіційний   вісник   України,
2004 р.,  N 15,  ст. 1044; 2008 р., N 47, ст. 1526), від 16 грудня
2004  р.  N  1681  (  1681-2004-п  ) “Про центри перепідготовки та
підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної   влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій” (Офіційний вісник України,  2004 р., N 51, ст. 3332),
від  16  травня  2007  р.  N  750  (  750-2007-п  ) “Деякі питання
Міністерства регіонального  розвитку  та  будівництва”  (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 39, ст. 1545).
постанов Кабінету  Міністрів  України  від 26 вересня 2007 р.
N 1180 ( 1180-2007-п ) “Про  затвердження  Положення  про  Головне управління  державної  служби  України” (Офіційний вісник України, 2007 р.,  N 74, ст. 2757), від 8 лютого 1997 р. N 167 ( 167-97-п ) “Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців  і  Положення  про єдиний    порядок   підготовки,   перепідготовки   та   підвищення кваліфікації   керівників   державних   підприємств,   установ   і організацій” (Офіційний вісник України,  1997 р., число 7, с. 57), від 14  липня  1999  р.  N  1262  (  1262-99-п  )  “Про  фінансове забезпечення  підготовки  і  підвищення  кваліфікації  працівників органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування  та органів  військового  управління  Збройних  Сил” (Офіційний вісник України, 1999 р.,  N 29,  ст.  1475; 2002 р., N 47, ст. 2137), від 14 квітня 2004 р.  N 468 ( 468-2004-п ) “Про затвердження положень про прийом,  стажування слухачів та  працевлаштування  випускників
Національної   академії  державного  управління  при  Президентові України,  а також  переліку  органів,  де  проводиться  стажування слухачів Національної   академії”   (Офіційний   вісник   України, 2004 р.,  N 15,  ст. 1044; 2008 р., N 47, ст. 1526), від 16 грудня 2004  р.  N  1681  (  1681-2004-п  ) “Про центри перепідготовки та підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної   влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій” (Офіційний вісник України,  2004 р., N 51, ст. 3332), від  16  травня  2007  р.  N  750  (  750-2007-п  ) “Деякі питання Міністерства регіонального  розвитку  та  будівництва”  (Офіційний вісник України, 2007 р., N 39, ст. 1545).
 Необхідно також  установити  вимоги  щодо  рівня кваліфікації
посадових  осіб,   принципів   відповідності   рівня   освіти   та
кваліфікації  посадових осіб займаним посадам,  порядку підвищення
кваліфікації  посадових  осіб  і  порядку  проведення  моніторингу
(контролю) рівня кваліфікації посадових осіб.
Необхідно також  установити  вимоги  щодо  рівня кваліфікації
посадових  осіб,   принципів   відповідності   рівня   освіти   та
кваліфікації  посадових осіб займаним посадам,  порядку підвищення кваліфікації  посадових  осіб  і  порядку  проведення  моніторингу (контролю) рівня кваліфікації посадових осіб.
Очікувані результати реалізації Концепції,
визначення її ефективності
Очікувані результати реалізації Концепції,
визначення її ефективності
Реалізація Концепції    сприятиме    проведенню     державної
регіональної   політики  у  сфері  формування  ефективної  системи
підвищення кваліфікації посадових осіб та депутатів місцевих рад і
дасть змогу:
Реалізація Концепції    сприятиме    проведенню     державної
регіональної   політики  у  сфері  формування  ефективної  системи підвищення кваліфікації посадових осіб та депутатів місцевих рад і дасть змогу:
створити ефективну  систему підвищення кваліфікації посадових
осіб та депутатів місцевих рад,  що забезпечить виконання ними  на
належному рівні своїх обов’язків;
створити ефективну  систему підвищення кваліфікації посадових
осіб та депутатів місцевих рад,  що забезпечить виконання ними  на належному рівні своїх обов’язків;
застосувати новітні   знання,   необхідні   для  забезпечення
розвитку  житлово-комунального  господарства,  насамперед   шляхом проведення спеціалізованих короткострокових навчальних курсів;
застосувати новітні   знання,   необхідні   для  забезпечення
зростання територіальних громад,  насамперед   шляхом
проведення спеціалізованих короткострокових навчальних курсів ,  використання дистанційних методів навчання;
визначити оптимальну  мережу  вищих  навчальних  закладів  та
закладів  післядипломної  освіти,  структуру,  потребу  і   обсяги
підвищення  кваліфікації посадових осіб та депутатів місцевих рад,
що функціонуватимуть на конкурентних засадах;
визначити оптимальну  мережу  вищих  навчальних  закладів  та
закладів  післядипломної  освіти,  структуру,  потребу  і   обсяги
підвищення  кваліфікації посадових осіб та депутатів місцевих рад, що функціонуватимуть на конкурентних засадах;
забезпечити: забезпечити:
– добір викладачів високого фахового рівня; – добір викладачів високого фахового рівня;
– високу якість розроблення професійних  програм  та  програм
спеціалізованих  короткострокових  навчальних  курсів,  тематичних
постійно  діючих  та  короткострокових  семінарів,   тренінгів   з
основних напрямів діяльності органів місцевого самоврядування;
– високу якість розроблення професійних  програм  та  програм
спеціалізованих  короткострокових  навчальних  курсів,  тематичних постійно  діючих  та  короткострокових  семінарів,   тренінгів   з основних напрямів діяльності органів місцевого самоврядування;
– зворотний  зв’язок  між  споживачами  освітніх  послуг,  що
надаються, та їх замовниками.
– зворотний  зв’язок  між  споживачами  освітніх  послуг,  що
надаються, та їх замовниками.

Фінансове забезпечення реалізації Концепції

Фінансове забезпечення реалізації Концепції
Фінансове забезпечення реалізації Концепції  здійснюється  за
рахунок  коштів  державного  та  місцевих бюджетів,  а також інших
джерел.
Фінансове забезпечення реалізації Концепції  здійснюється  за
рахунок  коштів  державного  та  місцевих бюджетів,  а також інших джерел.

Порівняльна таблиця до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до   КОНЦЕПЦІЇ  формування системи підвищення кваліфікації  посадових осіб місцевого самоврядування  та депутатів місцевих рад, схваленої  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 385-р»

Поділитися