Слідкуйте за новинами

Проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Дата: 30.03.2015

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮА. ЯЦЕНЮК

“     ”                             2015 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про службу в органах місцевого самоврядування
____________________________________________

Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади служби в органах місцевого самоврядування, умови та порядок реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого самоврядування.

Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) адміністративна посада — посада служби в органі місцевого самоврядування, на яку особа призначається та звільняється керівником служби у відповідному органі місцевого самоврядування в порядку, визначеному законом, якщо інше не передбачено цим Законом;

2) безпосередній керівник — керівник службовця місцевого самоврядування, який безпосередньо у межах повноважень надає йому обов’язкові для виконання вказівки, доручення, здійснює контроль за їх виконанням;

3) виборна посада — посада служби в органі місцевого самоврядування, на яку особа на визначений законом строк:

обирається територіальною громадою;

обирається або затверджується відповідною радою;

4) посада служби в органі місцевого самоврядування — визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця органу місцевого самоврядування з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками у межах повноважень, визначених пунктом 6 цієї частини. Посади служби в органах місцевого самоврядування поділяються на виборні та адміністративні;

5) посадові обов’язки — перелік функцій, повноважень і обов’язків, визначених законом, статутом територіальної громади, регламентом, рішеннями відповідної ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради чи розпорядженнями сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради, а також посадовою інструкцією (для адміністративних посад);

6) професійна компетентність — здатність особи виконувати певні завдання та обов’язки, яка визначається рівнем її освіти, досвідом роботи та володінням спеціальними знаннями, уміннями та навиками;

7) служба в органах місцевого самоврядування — публічна, професійна, політично неупереджена діяльність службовців місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальними громадами свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, передбачених законом;

8) службовець місцевого самоврядування — громадянин України, який займає посаду служби в органі місцевого самоврядування, одержує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження щодо:

підготовки проектів актів органів місцевого самоврядування та службовців місцевого самоврядування, організації виконання таких актів, контролю за їх виконанням;

надання адміністративних послуг;

управління комунальним майном, об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст;

здійснення інших функцій місцевого самоврядування, визначених законом;

9) функції з обслуговування — діяльність працівників апарату сільської, селищної, міської, районної у місті ради та їх виконавчого комітету, відділу, управління, іншого утвореного такою радою виконавчого органу, секретаріату Київської міської ради, виконавчого апарату обласної, районної, Севастопольської міської ради, яка не передбачає здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених пунктом 6 цієї частини.

 1. Терміни “близькі особи”, “безпосереднє підпорядкування”, “корупційне правопорушення” у цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”.

Стаття 2. Сфера дії Закону

 1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на службу в органи місцевого самоврядування, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус службовців місцевого самоврядування.
 2. Дія цього Закону не поширюється на:

депутатів місцевих рад, які не займають на постійній основі посаду служби в органах місцевого самоврядування;

радників, помічників міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради (працівників патронатної служби);

працівників органів місцевого самоврядування, які здійснюють функції з обслуговування;

працівників підприємств, установ та організацій комунальної власності.

Стаття 3. Принципи служби в органах місцевого самоврядування

 1. Принципами служби в органах місцевого самоврядування є:

1) верховенство права — забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина як найвищих цінностей, що визначають зміст і спрямованість діяльності службовця місцевого самоврядування під час здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування;

2) законність — обов’язок службовця місцевого самоврядування діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

3) патріотизм — відданість та вірне служіння Українському народові;

4) доброчесність — спрямованість дій службовця місцевого самоврядування на захист публічного інтересу та його відмова від керування власною вигодою під час здійснення своїх повноважень;

5) ефективність — раціональне і результативне використання ресурсів для здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування;

6) зорієнтованість на громадян — забезпечення пріоритету потреб та інтересів громадян під час здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування;

7) рівний доступ до служби в органах місцевого самоврядування — заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень для громадян під час вступу на службу в органах місцевого самоврядування та її проходження;

8) професіоналізм — сукупність знань, практичного досвіду і професійних навиків у сфері місцевого самоврядування, компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових обов’язків, підготовка, перепідготовка та підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування;

9) політична неупередженість службовця місцевого самоврядування — недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення службовця місцевого самоврядування, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків;

10) прозорість — відкритість інформації про діяльність службовця місцевого самоврядування;

11) стабільність — незалежність службовців місцевого самоврядування, що займають адміністративні посади, від зміни керівників органів місцевого самоврядування;

12) відповідальність — персональна юридична відповідальність службовця місцевого самоврядування за виконання посадових обов’язків.

Стаття 4. Правове регулювання питань проходження служби в органах місцевого самоврядування

 1. Питання проходження служби в органах місцевого самоврядування регулюються Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Законом та іншими актами законодавства, актами органів місцевого самоврядування, а в Автономній Республіці Крим — також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах компетенції.
 2. Вимоги законодавства про працю поширюються на службовців місцевого самоврядування у частині відносин, не врегульованих цим та іншими законами.

Стаття 5. Фінансове забезпечення служби в органах місцевого самоврядування

 1. Фінансове забезпечення служби в органах місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Стаття 6. Класифікація посад служби в органах місцевого самоврядування

 1. Посади служби в органах місцевого самоврядування поділяються на категорії залежно від порядку призначення (обрання, затвердження), характеру повноважень службовців місцевого самоврядування, обсягу, складності посадових обов’язків і необхідних для їх виконання кваліфікації та рівня професійної компетентності.
 2. Установлюються такі категорії посад служби в органах місцевого самоврядування:

1) категорія “А” — посади сільського, селищного, міського голови, голови, першого заступника та заступника голови обласної ради, голови та заступника голови районної, районної у місті, Севастопольської міської ради, заступника міського голови — секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міської ради (у разі, коли він працює у відповідній раді на постійній основі); заступника сільського, селищного, міського голови,;

2) категорія “Б” — посади керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, керуючого справами виконавчого апарату районної, обласної ради, керуючого справами секретаріату Київської міської ради, керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради та їх заступників, посади керівників структурних підрозділів у складі апарату сільської, селищної, міської, районної у місті ради та її виконавчого комітету, їх заступників, керівників структурних підрозділів у складі відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради та їх заступників, керівників структурних підрозділів у складі виконавчого апарату районної, обласної ради та їх заступників, керівників структурних підрозділів у складі секретаріату Київської міської ради;

3) категорія “В” — інші посади служби в органах місцевого самоврядування, не віднесені до категорій “А” і “Б”.

Стаття 7. Державна політика у сфері служби в органах місцевого самоврядування

 1. Державна політика у сфері служби в органах місцевого самоврядування здійснюється за такими напрямами:

законодавче регулювання питань служби в органах місцевого самоврядування;

організація підготовки, перепідготовки та підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування;

правовий та соціальний захист службовців місцевого самоврядування.

 1. Інформаційно-консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування здійснюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, з урахуванням вимог законодавства про місцеве самоврядування в Україні.
 2. Контроль за дотриманням вимог законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування здійснюється відповідними органами державної влади в порядку, встановленому законом.

Стаття 8. Управління службою в органі місцевого самоврядування

 1. Управління службою в органі місцевого самоврядування здійснюється керівником служби.
 2. Повноваження керівника служби в органі місцевого самоврядування (далі — керівник служби) здійснює особа, яка призначається на цю посаду на підставі конкурсного відбору, за винятком випадків, передбачених у пункті 4 частини третьої цієї статті.
 3. Повноваження керівника служби здійснюють:

1) у секретаріаті Київської міської ради — керуючий справами;

2) у виконавчому апараті районної, обласної ради — керуючий справами;

3) в апараті селищної, міської, районної у місті ради, її виконавчому комітеті та інших виконавчих органах відповідних рад, що не мають статусу юридичної особи публічного права, — керуючий справами (секретар);

4) в апараті сільської ради та її виконавчих органах — сільський голова;

5) у відділах, управліннях та інших виконавчих органах сільських, селищних, міських, районних у місті рад (крім виконавчого комітету), утворених як юридичні особи публічного права, — керівник відповідного органу місцевого самоврядування.

 1. Керівник служби в органі місцевого самоврядування:

1) організовує проведення конкурсу на зайняття вакантних адміністративних посад в органах місцевого самоврядування та забезпечує його прозорість і об’єктивність відповідно до вимог цього Закону;

2) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу інформації центральному органові виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби даних, про вакантні посади служби в органах місцевого самоврядування з метою моніторингу таких посад;

3) призначає осіб на адміністративні посади та звільняє їх з посад;

4) присвоює ранги службовцям місцевого самоврядування, які займають адміністративні посади;

5) забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування;

6) забезпечує ефективне функціонування системи оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування;

7) забезпечує дотримання службовцями місцевого самоврядування службової дисципліни;

8) приймає у межах своїх повноважень рішення про заохочення службовців місцевого самоврядування та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

9) забезпечує створення належних умов, зокрема матеріально-технічних, для виконання службовцями місцевого самоврядування своїх посадових обов’язків;

10) здійснює інші повноваження з управління службою в органах місцевого самоврядування відповідно до цього Закону та інших актів законодавства;

11) виконує функції роботодавця для працівників органу місцевого самоврядування, найнятих відповідно до вимог трудового законодавства (крім працівників патронатної служби).

 1. Призначення на посаду та звільнення з посади, присвоєння рангів, прийняття рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної, міської, районної у місті ради, керуючого справами виконавчого апарату районної, обласної ради, секретаріату Київської міської ради, керівників відділів, управлінь та виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у місті рад, утворених як юридичні особи публічного права, здійснює сільський, селищний, міський голова, голова районної, районної у місті, обласної ради в установленому цим Законом порядку.

Стаття 9. Служба персоналу органу місцевого самоврядування

 1. В органі місцевого самоврядування, у відділах, управліннях та інших виконавчих органах сільських, селищних, міських, районних у місті рад (крім виконавчих комітетів), утворених як юридичні особи публічного права, може утворюватися структурний підрозділ або вводитися посада спеціаліста з питань персоналу (далі – служба персоналу).
 2. Методичні рекомендації щодо функціонування служби персоналу затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за погодженням із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.

Розділ II
ПРАВОВИЙ СТАТУС СЛУЖБОВЦІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 10. Права службовців місцевого самоврядування

 1. Службовець місцевого самоврядування має право на:

1) повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших громадян;

2) чітке визначення посадових обов’язків;

3) здорові та безпечні умови служби;

4) оплату праці залежно від займаної посади служби в органі місцевого самоврядування, результатів службової діяльності та стажу служби в органах місцевого самоврядування;

5) відпустки, соціально-побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;

6) професійну підготовку і підвищення кваліфікації відповідно до потреб органу місцевого самоврядування;

7) просування по службі (для осіб, які займають адміністративні посади) відповідно до рівня професійної компетентності;

8) участь у діяльності професійних спілок з метою захисту своїх прав та інтересів;

9) участь у діяльності об’єднань громадян;

10) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади служби в органі місцевого самоврядування, а також негативного висновку за підсумками оцінювання результатів службової діяльності;

11) захист від переслідування у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону з боку державних органів, органів місцевого самоврядування та їх службовців.

Стаття 11. Обов’язки службовця місцевого самоврядування

 1. Службовець місцевого самоврядування зобов’язаний:

1) дотримуватися вимог Конституції та законів України, діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

2) дотримуватися принципів служби в органах місцевого самоврядування та правил етичної поведінки;

3) не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;

4) з повагою ставитися до державних символів України та символіки територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей;

5) користуватися державною та регіональною мовою (мовами) під час виконання посадових обов’язків у випадках, визначених Законом України “Про засади державної мовної політики”;

6) забезпечувати ефективне здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування;

7) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;

8) виконувати рішення органів державної влади, відповідної ради та її виконавчих органів, розпорядження, накази та доручення службовців місцевого самоврядування;

9) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання корупції;

10) підвищувати рівень своєї професійної компетентності, удосконалювати організацію службової діяльності;

11) дотримуватися вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом;

12) виконувати інші обов’язки, встановлені цим Законом та іншими актами законодавства.

 1. У разі виявлення фактів порушення вимог цього Закону з боку службовців місцевого самоврядування, органів місцевого самоврядування, які стали відомі службовцю місцевого самоврядування під час його службової діяльності, він вживає вичерпних заходів щодо усунення порушення відповідно до закону. Службовець місцевого самоврядування також зобов’язаний повідомити про такі порушення центральному органові виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Стаття 12. Врегулювання конфлікту інтересів

 1. Службовець місцевого самоврядування повинен:

1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, а у випадку перебування на посаді, яка не передбачає наявності безпосереднього керівника, або в колегіальному органі — Національне агентство з питань запобігання корупції чи інший визначений законом орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів;

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

4) вживати передбачених законом заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Стаття 13. Виконання службовцем місцевого самоврядування наказу (розпорядження, доручення)

 1. Службовець місцевого самоврядування під час виконання посадових обов’язків діє у межах повноважень, визначених законодавством, і підпорядковується своєму безпосередньому керівникові або особі, яка виконує його обов’язки.
 2. Службовець місцевого самоврядування виконує накази (розпорядження, доручення), отримані тільки від безпосереднього керівника або особи, яка виконує його обов’язки.
 3. Скасувати наказ (розпорядження, доручення) має право керівник, який його видав, та керівник вищого рівня у межах відповідної ради.
 4. Наказ (розпорядження, доручення) керівника, виданий в межах його повноважень, є обов’язковим для виконання службовцем місцевого самоврядування, крім випадків виконання явно злочинного наказу.
 5. Службовець місцевого самоврядування у разі виникнення сумніву в законності виданого керівником наказу (розпорядження, доручення) має право шляхом подання доповідної записки вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати такий наказ (розпорядження, доручення), крім випадків виконання явно злочинного наказу (розпорядження, доручення). Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження, доручення) службовець місцевого самоврядування зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього керівникові вищого рівня, а у разі його відсутності — відповідній раді. У такому разі службовець місцевого самоврядування звільняється від відповідальності за виконання такого наказу (розпорядження, доручення), якщо його буде визнано незаконним у встановленому порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу (розпорядження, доручення).
 6. Якщо службовець місцевого самоврядування виконав наказ, який у подальшому було визнано у встановленому порядку незаконним, не дотримавшись вимог, передбачених частиною п’ятою цієї статті, він несе відповідальність відповідно до закону.
 7. Керівник у разі отримання доповідної записки з вимогою службовця місцевого самоврядування про надання письмового підтвердження наказу (розпорядження, доручення) зобов’язаний письмово підтвердити відповідний наказ (розпорядження, доручення) в одноденний строк. У разі непідтвердження такого наказу (розпорядження, доручення) у зазначений строк він вважається скасованим.
 8. Видання злочинного наказу (розпорядження, доручення) тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Стаття 14. Політична неупередженість службовця місцевого самоврядування

 1. Службовець місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, повинен неупереджено виконувати законні накази (розпорядження, доручення) безпосереднього керівника незалежно від його партійної приналежності та своїх політичних переконань.
 2. Службовець місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, зобов’язаний уникати демонстрації у будь-якій формі власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків та вчиняти інші дії або бездіяльність, що можуть негативно вплинути на імідж органу місцевого самоврядування та довіру громадян до Української держави або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, здоров’я та захисту прав і свобод інших людей.
 3. Службовець місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, не має права:

1) бути членом політичної партії;

2) проводити чи брати участь у передвиборній агітації, крім випадку його висування та реєстрації кандидатом на пост Президента України, кандидатом у народні депутати України, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови;

3) залучати, використовуючи своє службове становище, державних службовців, службовців місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери, інші категорії населення до участі в агітації, акціях та заходах, що організовані політичними партіями (за винятком акцій та заходів щодо захисту конституційного ладу, територіальної цілісності України, відзначення державних і професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат, а також акцій та заходів, організованих професійними спілками з метою захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів службовців місцевого самоврядування);

4) у будь-який інший спосіб використовувати своє службове становище у цілях політичних партій.

 1. У разі висування та реєстрації службовця місцевого самоврядування кандидатом на пост Президента України, кандидатом у народні депутати України, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це сільському, селищному, міському голові, голові районної, районної у місті, обласної ради.

Службовцю місцевого самоврядування надається відпустка без збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі. Зазначена відпустка надається з дня повідомлення службовцем місцевого самоврядування керівникові служби про участь у виборчому процесі як кандидата до дня завершення відповідного виборчого процесу згідно з вимогами виборчого законодавства.

 1. Службовець місцевого самоврядування не має права організовувати і брати участь у страйках та інших діях, що перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень.

Стаття 15. Захист права на службу в органах місцевого самоврядування

 1. У разі порушення наданих цим Законом прав або виникнення перешкод у реалізації таких прав службовець місцевого самоврядування або особа, яка претендує на зайняття адміністративної посади в органах місцевого самоврядування, може подати керівникові служби відповідну заяву з обґрунтуванням суті порушення його прав або перешкод у їх реалізації.
 2. Керівник служби за заявою особи, зазначеної у частині першій цієї статті, може утворити комісію у складі не менше трьох осіб для перевірки викладених у заяві фактів.

Вмотивована відповідь керівника служби на заяву надається у письмовій формі не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви. Відповідальність за своєчасний розгляд заяв осіб, зазначених у частині першій цієї статті, несе керівник служби.

 1. У разі неотримання в установлений строк вмотивованої відповіді на заяву або незгоди з рішенням органу місцевого самоврядування особа, зазначена у частині першій цієї статті, може звернутися із скаргою до відповідного органу державної влади.
 2. Особа, зазначена у частині першій цієї статті, має право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування, їх службовців щодо перешкод у реалізації прав, наданих їй цим Законом, безпосередньо до суду.

Розділ ІІІ
ВСТУП НА СЛУЖБУ В ОРГАНИ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ, СЛУЖБОВА КАР’ЄРА ТА ПРИПИНЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 16. Право на службу в органах місцевого самоврядування та обмеження щодо вступу на таку службу

 1. Право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України, яким виповнилось 18 років і які вільно володіють державною мовою, за умови, що їм присвоєно ступінь вищої освіти:

1) для посад категорій “А” і “Б” (крім виборних посад) — магістра;

2) для посад категорії “В” — бакалавра, молодшого бакалавра.

 1. Посаду служби в органі місцевого самоврядування не можуть займати особи, які:

1) досягли шістдесятип’ятирічного віку (крім службовців місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади);

2) визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;

3) мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

4) позбавлені права займати певні посади або провадити певну діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або таку, що прирівнюється до цієї діяльності, протягом установленого строку;

5) мають громадянство іншої держави.

 1. Під час реалізації громадянами права на службу в органах місцевого самоврядування не допускаються будь-які форми дискримінації, визначені законодавством щодо запобігання та протидії дискримінації.

Стаття 17. Вимоги до професійної компетентності особи, яка претендує на зайняття адміністративної посади в органах місцевого самоврядування

 1. Особа, яка претендує на зайняття адміністративної посади в органах місцевого самоврядування, якщо інше не визначено законом, повинна відповідати вимогам до професійної компетентності.
 2. Рекомендовані мінімальні вимоги до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття адміністративних посад, затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за погодженням із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.
 3. Вимоги до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття адміністративних посад, установлюються керівником служби на основі рекомендованих мінімальних вимог.
 4. Вимоги до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття адміністративної посади, можуть змінюватися не частіше ніж один раз на рік.

Стаття 18. Вступ на службу в органи місцевого самоврядування

 1. Вступ особи на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється:

1) на посаду сільського, селищного, міського голови — шляхом обрання відповідною територіальною громадою;

2) на посаду голови, першого заступника та заступника голови обласної ради, голови та заступника голови районної, районної у місті, Севастопольської міської ради, заступника міського голови — секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міської ради — шляхом обрання відповідною радою;

3) на посаду заступників сільського, селищного, міського голови — шляхом затвердження відповідною радою;

4) на посаду керуючого справами виконавчого апарату районної, обласної, Севастопольської міської ради, керуючого справами секретаріату Київської міської ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної, міської, районної у місті ради, керівника відділу, управління та іншого виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради — шляхом призначення відповідно головою районної, районної у місті, обласної ради, сільським, селищним, міським головою за результатами конкурсу на зайняття вакантних посад служби в органі місцевого самоврядування, якщо інше не передбачено законом;

5) на посади інших службовців місцевого самоврядування — шляхом призначення керівником служби за результатами конкурсу на зайняття вакантних посад служби в органі місцевого самоврядування, якщо інше не передбачено законом.

 1. У разі передачі повноважень від органу виконавчої влади до органу місцевого самоврядування перехід на посаду служби в органі місцевого самоврядування державного службовця, якого призначено на посаду за результатами конкурсу, здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу за умови відповідності рівня його професійної компетентності вимогам до відповідної посади.
 2. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації органу місцевого самоврядування переведення службовця місцевого самоврядування здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу на рівнозначну або нижчу (за його згодою) посаду служби в органі місцевого самоврядування, до якого перейшли функції і повноваження.
 3. У разі скорочення чисельності або штату працівників органу місцевого самоврядування, зміни істотних умов служби, а також у випадках, передбачених частиною другою статті 29, пунктами 1 і 2 частини першої статті 47 цього Закону, переведення за згодою службовця місцевого самоврядування на рівнозначну або нижчу посаду здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу.
 4. Служба персоналу в день призначення особи на посаду організовує складення присяги службовцем місцевого самоврядування, який вперше вступає на службу в органах місцевого самоврядування, ознайомлює його під підпис з правилами внутрішнього службового розпорядку та посадовою інструкцією (у разі призначення на адміністративну посаду).
 5. У разі призначення на адміністративну посаду може встановлюватись випробування у порядку, визначеному статтею 28 цього Закону.
 6. На час тимчасової вiдсутностi заступника сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної, Севастопольської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради для виконання його посадових обов’язків на визначений строк може обиратися (затверджуватися) на посаду служби в органах місцевого самоврядування інша особа з дотриманням порядку зайняття вiдповiдної посади, передбаченого пунктами 2 і 3 частини першої цієї статті.

На час тимчасової вiдсутностi службовця місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, для виконання його посадових обов’язків на визначений строк може прийматися на службу в органи місцевого самоврядування інша особа з дотриманням порядку зайняття вiдповiдної посади, передбаченого пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті.

Стаття 19. Присяга службовця місцевого самоврядування

 1. Особа, яка вперше вступає на службу в органах місцевого самоврядування, складає присягу такого змісту:

“Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити територіальній громаді та Українському народу, додержуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, з гідністю нести високе звання службовця місцевого самоврядування та сумлінно виконувати свої службові обов’язки.”.

 1. Присяга виголошується:

1) особою, яка вступає на виборну посаду, — на пленарному засіданні відповідної місцевої ради;

2) особою, яка вступає на адміністративну посаду, — у присутності представників служби персоналу та керівника служби чи уповноваженої ним особи.

 1. Особа, яка виголосила присягу, підписує її текст із зазначенням дати її складення. Підписаний текст присяги є складовою особової справи службовця місцевого самоврядування. Про складення присяги робиться відповідний запис у трудовій книжці.
 2. У разі відмови службовця місцевого самоврядування (крім сільського, селищного, міського голови) від складення присяги він вважається таким, що відмовився від зайняття посади, у зв’язку з чим акт про його призначення (обрання, затвердження) на посаду втрачає чинність.

Стаття 20. Початок службових відносин

 1. Службові відносини особи, яка вступає на службу до органу місцевого самоврядування вперше, розпочинаються з моменту публічного складення присяги, а в разі повторного призначення, затвердження чи обрання — з дня такого призначення, затвердження чи обрання, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 21. Конкурсна комісія та порядок проведення конкурсу на зайняття вакантних адміністративних посад

 1. Конкурс на зайняття вакантних адміністративних посад (далі — конкурс) проводить утворена керівником служби конкурсна комісія у складі не менше п’яти осіб, у сільських радах та їх виконавчих органах із загальною чисельністю службовців місцевого самоврядування до п’яти осіб — не менше трьох осіб.
 2. До складу конкурсної комісії можуть включатися службовці місцевого самоврядування, у тому числі з інших органів місцевого самоврядування, науковці, фахівці, експерти, представники громадських об’єднань, які мають досвід роботи у відповідній сфері, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації (у разі її наявності).
 3. У сільських радах із загальною чисельністю службовців місцевого самоврядування до п’яти осіб конкурсну комісію може очолювати керівник служби, а до складу конкурсної комісії можуть включатися також депутати відповідної ради.
 4. Конкурс передбачає складення іспиту особою, яка претендує на зайняття вакантної адміністративної посади, та проведення співбесіди з нею.
 5. Порядок проведення конкурсу розробляється відповідно до Типового порядку проведення конкурсу та затверджується відповідною радою.

Програма іспиту затверджується керівником служби.

 1. Типовий порядок проведення конкурсу затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Стаття 22. Оприлюднення інформації про вакантні адміністративні посади та оголошення про проведення конкурсу

 1. Інформація про вакантні адміністративні посади та оголошення про проведення конкурсу на їх заміщення оприлюднюються відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” з урахуванням особливостей цього Закону.
 2. Рішення про оголошення і умови конкурсу на вакантні адміністративні посади приймає керівник служби на основі цього Закону та відповідно до порядку проведення конкурсу.

Керівник служби не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення забезпечує оприлюднення та передачу інформації про вакантні адміністративні посади, оголошення про проведення конкурсу на їх заміщення та умови такого конкурсу до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, для розміщення на своєму офіційному веб-сайті.

 1. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

1) найменування і місцезнаходження органу місцевого самоврядування;

2) назва посади;

3) посадові обов’язки;

4) умови оплати праці;

5) вимоги до професійної компетентності кандидата на посаду;

6) інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду;

7) перелік документів для участі у конкурсі та строк їх подання;

8) дата і місце проведення конкурсу;

9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, до якої можна звернутися за додатковою інформацією з питань проведення конкурсу.

 1. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 10 та більше 20 робочих днів з дати оголошення про проведення конкурсу.

Стаття 23. Документи для участі у конкурсі

 1. Особа, яка виявила намір взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії органу місцевого самоврядування такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки у випадках, передбачених статтею 56 Закону України “Про запобігання корупції”, та на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

3) заяву, у якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, а також про згоду на проходження перевірки і оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до Закону України “Про очищення влади”;

4) копію документа (документів) про освіту;

5) копію трудової книжки (за наявності).

 1. Забороняється вимагати від особи, яка виявила намір взяти участь у конкурсі, документи, не передбачені частиною першою цієї статті.
 2. Особа, яка виявила намір взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім зазначених у частині першій цієї статті, в тому числі документи для підтвердження наявного досвіду.
 3. Службовець місцевого самоврядування, який працює в органі місцевого самоврядування, в якому проводиться конкурс, і виявив намір взяти у ньому участь, подає заяву про участь у конкурсі. У такому разі документи, зазначені в частині першій цієї статті, до конкурсної комісії не подаються.
 4. Документи переможця конкурсу, зазначені в частині першій цієї статті, у разі призначення його на посаду служби в органі місцевого самоврядування долучаються до його особової справи.

Перед призначенням на посаду така особа подає декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.

 1. У разі подання заяви про участь у конкурсі лише однією особою така особа проходить конкурсний відбір у встановленому порядку, за результатами якого приймається рішення про її призначення на посаду служби в органі місцевого самоврядування або про відмову. Про таке призначення інформується територіальний орган центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, в десятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення.
 2. Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється службою персоналу з відповідним обґрунтуванням.

Стаття 24. Засідання конкурсної комісії

 1. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
 2. Під час засідання конкурсної комісії її члени:

1) контролюють результати проведеної службою персоналу перевірки документів кандидатів на зайняття вакантної адміністративної посади;

2) проводять відбір кандидатів, використовуючи методи оцінювання відповідно до порядку проведення конкурсу;

3) проводять співбесіду з кандидатами для уточнення рівня їх професійної компетентності;

4) особисто оцінюють рівень професійної компетентності кандидатів, які відповідають умовам конкурсу, та визначають в особистому порядку їх рейтинг;

5) підсумовують оцінку професійної компетентності кандидатів, які відповідають умовам конкурсу, і визначають їх загальний рейтинг;

6) за результатами визначення загального рейтингу кандидатів, які відповідають умовам конкурсу, визначають переможця конкурсу та другого за переможцем конкурсу кандидата на вакантну адміністративну посаду в органі місцевого самоврядування.

 1. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її складу.

Стаття 25. Оформлення та оприлюднення результатів конкурсу

 1. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується присутніми на її засіданні членами комісії не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після його проведення і зберігається протягом п’яти років в органі місцевого самоврядування, у якому проводився конкурс.
 2. Керівник служби забезпечує оприлюднення інформації про переможця конкурсу не пізніше п’яти робочих днів з дати підписання протоколу засідання конкурсної комісії відповідно до порядку проведення конкурсу.
 3. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії є складовою особової справи службовця місцевого самоврядування, якого призначено на посаду за результатами конкурсу.
 4. Служба персоналу органу місцевого самоврядування, який проводить конкурс, повідомляє кожному кандидату про результати конкурсу у письмовій формі протягом п’яти робочих днів з дати підписання протоколу засідання конкурсної комісії.
 5. Учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, має право оскаржити рішення конкурсної комісії в порядку, визначеному статтею 15 цього Закону.

Стаття 26. Право другого за переможцем конкурсу кандидата на вакантну адміністративну посаду в органі місцевого самоврядування

 1. Другий за переможцем конкурсу кандидат на вакантну адміністративну посаду в органі місцевого самоврядування, який відповідає вимогам конкурсу, користується правом призначення на цю посаду протягом року з моменту проведення конкурсу, якщо вона стає вакантною, а також у разі, коли переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено в призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.

Стаття 27. Повторний конкурс

 1. Повторний конкурс на зайняття вакантної посади служби в органі місцевого самоврядування проводиться у разі:

1) виявлення порушень вимог законодавства під час проведення конкурсу, які могли вплинути на його результати;

2) коли жоден з учасників конкурсу не пройшов конкурсний відбір;

3) відсутності заяв на участь у конкурсі.

 1. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті, рішення конкурсної комісії скасовується керівником служби, а про проведення повторного конкурсу оголошується не пізніше 10 робочих днів з дати скасування рішення конкурсної комісії.

Стаття 28. Випробування під час призначення на адміністративну посаду

 1. У разі призначення на адміністративну посаду за пропозицією конкурсної комісії, зазначеною у відповідному протоколі її засідання, або за ініціативою керівника служби встановлюється випробування з метою підтвердження відповідності вимогам до професійної компетентності службовця місцевого самоврядування.

Випробування у разі призначення на адміністративну посаду встановлюється строком до шести місяців.

У разі незгоди особи з рішенням про встановлення випробування вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади. У зв’язку з цим акт про її призначення на посаду скасовується.

 1. Якщо службовець місцевого самоврядування у період випробування був відсутній у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або іншими поважними причинами, випробування продовжується на строк, протягом якого він фактично не виконував посадові обов’язки.
 2. Керівник служби має право звільнити службовця місцевого самоврядування з посади до закінчення строку випробування за поданням безпосереднього керівника у разі виявлення невідповідності рівня його професійної компетентності із зазначенням підстави для визнання службовця місцевого самоврядування таким, що не пройшов випробування.
 3. Не раніше ніж за 20 днів до закінчення строку випробування проводиться оцінювання результатів службової діяльності службовця місцевого самоврядування у порядку, передбаченому статтею 35 цього Закону. У разі отримання службовцем місцевого самоврядування негативної оцінки він вважається таким, що не пройшов випробування.
 4. У разі коли службовця місцевого самоврядування не ознайомлено з актом про його звільнення до закінчення строку випробування, він вважається таким, що пройшов випробування.

Стаття 29. Обмеження пов’язані із проходженням служби в органах місцевого самоврядування

 1. На службовця місцевого самоврядування поширюються обмеження, пов’язані із проходженням служби в органах місцевого самоврядування, встановлені Законами України “Про запобігання корупції”, “Про очищення влади” та іншими законами.

Стаття 30. Зміст акта про призначення на посаду

 1. В акті про призначення на посаду зазначаються:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, що призначається на посаду служби в органі місцевого самоврядування;

2) назва займаної посади служби в органі місцевого самоврядування;

3) основні посадові обов’язки службовця місцевого самоврядування або реквізити посадової інструкції, у якій визначено такі обов’язки;

4) дата початку виконання посадових обов’язків;

5) розмір посадового окладу;

6) строк призначення (у випадку строкового призначення);

7) строк випробування (у разі призначення з випробувальним строком);

8) необхідність проходження перепідготовки, підвищення кваліфікації для успішного виконання своїх посадових обов’язків.

 1. В акті про призначення на службу можуть передбачатися інші умови, які не погіршують становище службовця місцевого самоврядування та не обмежують його права, встановлені цим Законом.
 2. Одна копія акта про призначення видається службовцю місцевого самоврядування, друга — зберігається в його особовій справі.

Стаття 31. Строкове призначення

 1. Призначення на посаду служби в органі місцевого самоврядування, як правило, здійснюється безстроково.
 2. Строкове призначення здійснюється у разі заміщення посади служби в органі місцевого самоврядування на період відсутності службовця місцевого самоврядування, за яким відповідно до закону зберігається його посада.

Стаття 32. Особова справа службовця місцевого самоврядування

 1. Щодо кожного службовця місцевого самоврядування ведеться особова справа, складовою якої є особова картка встановленого зразка, у якій зазначаються:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

2) дата і місце народження;

3) сімейний стан;

4) освіта і спеціальність;

5) результати конкурсу на зайняття вакантної посади служби в органі місцевого самоврядування;

6) реквізити наказу чи іншого акта про призначення на посаду;

7) дата складення Присяги службовця місцевого самоврядування;

8) відомості про проходження служби (посада, категорія посади та ранг службовця місцевого самоврядування, інформація про проходження перепідготовки, підвищення кваліфікації, стажування, закордонні відрядження, переведення в органі місцевого самоврядування);

9) результати службової діяльності;

10) вид та строки відпустки;

11) заохочення;

12) дисциплінарні стягнення та їх зняття;

13) підстава звільнення з посади служби в органі місцевого самоврядування з посиланням на статтю, частину та пункт цього Закону.

 1. Ведення особової справи службовця місцевого самоврядування розпочинається одночасно із вступом особи на службу в органі місцевого самоврядування.
 2. Порядок ведення та зберігання особових справ службовців органів місцевого самоврядування визначається центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Стаття 33. Ранги службовців місцевого самоврядування

 1. Установлюються дев’ять рангів службовців місцевого самоврядування. Порядок присвоєння рангів службовцям місцевого самоврядування визначається Кабінетом Міністрів України. Співвідношення між рангами службовців місцевого самоврядування і рангами державних службовців здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 2. Присвоюються такі ранги:

1) службовцям місцевого самоврядування, які займають посади категорії “А”, — 1, 2, 3 ранг;

2) службовцям місцевого самоврядування, які займають посади категорій “Б”, — 4, 5, 6 ранг;

3) службовцям місцевого самоврядування, які займають посади категорії “В”, — 7, 8, 9 ранг.

 1. Ранги службовцям місцевого самоврядування, які займають адміністративні посади, крім випадку, передбаченого частиною п’ятою статті 8 цього Закону, присвоює керівник служби.

Ранги сільському, селищному, міському голові, голові районної, районної у місті, обласної ради присвоюються рішенням відповідної ради.

 1. Ранги службовцям місцевого самоврядування присвоюються:

1) сільським, селищним, міським головам відразу після набуття ними повноважень;

2) іншим службовцям місцевого самоврядування одночасно з призначенням, затвердженням чи обранням на посаду служби в органі місцевого самоврядування, а у разі встановлення випробування — після закінчення його строку.

 1. Службовцю місцевого самоврядування, який вперше призначається, затверджується, обирається на посаду служби в органах місцевого самоврядування, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад служби в органах місцевого самоврядування.
 2. Черговий ранг у межах відповідної категорії посад служби в органах місцевого самоврядування присвоюється службовцю місцевого самоврядування через кожні три роки з урахуванням результатів роботи та оцінки результатів службової діяльності (для адміністративних посад).

Протягом одного року з дня накладення дисциплінарного стягнення (крім випадків зняття такого стягнення керівником служби), а також протягом шести місяців з дня отримання службовцем місцевого самоврядування негативної оцінки результатів службової діяльності черговий ранг службовцю місцевого самоврядування не присвоюється. Ці періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

 1. За особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань службовцю місцевого самоврядування може достроково присвоюватися черговий ранг у межах відповідної категорії посад. Дострокове присвоєння чергового рангу може здійснюватися не раніше ніж через рік після присвоєння попереднього рангу.
 2. За сумлінну службу службовцю місцевого самоврядування при виході на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.
 3. У разі переведення на посаду нижчої категорії або звільнення з посади служби в органі місцевого самоврядування за службовцем місцевого самоврядування зберігається раніше присвоєний йому ранг.
 4. Службовець місцевого самоврядування може бути позбавлений рангу за вироком суду.
 5. В особовій справі та трудовій книжці службовця місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння рангу службовця місцевого самоврядування.

Стаття 34. Правила внутрішнього службового розпорядку

 1. Правила внутрішнього службового розпорядку в органі місцевого самоврядування затверджуються керівником служби за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (у разі її наявності).
 2. Методичні рекомендації щодо розроблення правил внутрішнього службового розпорядку затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 3. Правила внутрішнього службового розпорядку доводяться до відома всіх службовців місцевого самоврядування під підпис.
 4. Правилами внутрішнього службового розпорядку визначаються:

1) час початку та закінчення щоденної роботи, час відпочинку;

2) умови і порядок перебування службовця місцевого самоврядування у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу на робочому місці;

3) порядок доведення до відома службовця місцевого самоврядування розпоряджень, наказів та доручень керівників, рішень відповідної ради та актів державних органів;

4) загальні інструкції з охорони праці та протипожежної безпеки;

5) порядок повідомлення службовцем місцевого самоврядування про відсутність на робочому місці;

6) порядок прийняття та передачі справ і майна службовцем місцевого самоврядування;

7) інші питання служби в органах місцевого самоврядування.

Стаття 35. Оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування, які займають адміністративні посади

 1. Оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування, які займають адміністративні посади (крім керівника служби) (далі — оцінювання результатів службової діяльності), проводиться з метою визначення рівня виконання посадових обов’язків і поставлених завдань, результативності та ефективності служби в органах місцевого самоврядування, дотримання норм професійної етики, а також з метою планування їх кар’єри, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності.

Оцінювання результатів службової діяльності проводиться щороку безпосереднім керівником та керівником служби на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків службовця місцевого самоврядування.

Підсумки оцінювання результатів службової діяльності підписує безпосередній керівник службовця місцевого самоврядування та передає йому не пізніше п’яти робочих днів для ознайомлення під підпис. Затвердження підсумків оцінювання результатів службової діяльності здійснюється керівником служби після закінчення строку їх оскарження, передбаченого абзацом першим частини третьої цієї статті.

 1. Підсумки оцінювання результатів службової діяльності містять негативну, позитивну або відмінну оцінку та її обґрунтування.
 2. Підсумки оцінювання результатів службової діяльності можуть бути оскаржені до керівника служби протягом 10 робочих днів з моменту ознайомлення з ними службовця місцевого самоврядування у порядку, передбаченому частинами першою і другою статті 15 цього Закону.

У разі затвердження керівником служби підсумків оцінювання результатів службової діяльності, які містять негативну оцінку, вони можуть бути оскаржені службовцем місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, шляхом звернення із скаргою до відповідного органу державної влади або безпосередньо до суду.

Службовець місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, має право висловити свої зауваження щодо підсумків оцінювання результатів службової діяльності, які долучаються до його особової справи.

 1. У разі негативної оцінки результатів службової діяльності службовця місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, він підлягає звільненню із займаної посади на підставі пункту 3 частини першої статті 45 цього Закону.
 2. Відмінна оцінка результатів службової діяльності службовця місцевого самоврядування є підставою для його преміювання за підсумками року.
 3. Результати діяльності службовців місцевого самоврядування, які перебувають на посаді менше одного року, вагітних жінок чи жінок, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, осіб, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку або прийняті на посаду на визначений строк, оцінюванню не підлягають.
 4. Порядок оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування регулюється Положенням про проведення оцінювання результатів службової діяльності, яке затверджується керівником служби.

Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Стаття 36. Підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування

 1. Підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування проводиться за кошти місцевого бюджету та інших не заборонених законом джерел у формі професійних програм, спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування та шляхом навчання, у тому числі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у відповідних вищих навчальних закладах згідно із законодавством.
 2. Керівник служби забезпечує у межах витрат, передбачених на утримання відповідних органів місцевого самоврядування, організацію підвищення кваліфікації службовців місцевого самоврядування.
 3. Підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування проводиться протягом проходження служби, а підвищення кваліфікації — не рідше одного разу на п’ять років.

Необхідність підвищення кваліфікації службовця місцевого самоврядування визначається його безпосереднім керівником та службою персоналу за підсумками оцінювання результатів службової діяльності.

 1. Керівник служби забезпечує підвищення кваліфікації службовців місцевого самоврядування, які вперше призначені, затверджені чи обрані на посаду служби в органі місцевого самоврядування, у межах відповідних видатків.
 2. З метою підвищення рівня професійної компетентності та кваліфікації службовців місцевого самоврядування може проводитися їх стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді у тому самому або іншому органі місцевого самоврядування. Порядок стажування службовців місцевого самоврядування визначає керівник служби.

На строк стажування за службовцем місцевого самоврядування зберігаються його посада та заробітна плата за основним місцем роботи.

Методичні рекомендації щодо стажування службовців місцевого самоврядування затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за погодженням із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.

 1. В органах місцевого самоврядування може здійснюватися стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах служби в органах місцевого самоврядування, строком до двох місяців у порядку, визначеному керівником служби.

Стаття 37. Індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності службовця місцевого самоврядування

 1. У разі виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності службовець місцевого самоврядування за підсумками оцінювання результатів службової діяльності разом із службою персоналу готує індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності.

Індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності погоджується безпосереднім керівником службовця місцевого самоврядування і затверджується керівником служби.

 1. До індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності службовця місцевого самоврядування можуть включатися перепідготовка, підвищення кваліфікації, стажування та самоосвіта.
 2. Методичні рекомендації щодо індивідуальної програми проходження перепідготовки, підвищення кваліфікації службовця місцевого самоврядування затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Стаття 38. Організація наставництва службовця місцевого самоврядування

 1. Для надання консультацій та методичної допомоги службовцю місцевого самоврядування, який вперше вступив на службу в органи місцевого самоврядування на посаду категорії “В”, з питань, пов’язаних з виконанням його посадових обов’язків, запроваджується наставництво.

Наставництво встановлюється тривалістю до трьох місяців залежно від рівня професійної компетентності службовця місцевого самоврядування і може здійснюватися протягом випробувального строку.

 1. Наставництво здійснює безпосередній керівник або інший службовець місцевого самоврядування, визначений керівником служби, який відповідає таким вимогам:

1) вища освіта не нижче ступеня магістра;

2) досвід роботи на посаді служби в органі місцевого самоврядування чи посаді державної служби не менше двох років.

Стаття 39. Просування службовця місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, по службі

 1. Просування службовця місцевого самоврядування по службі здійснюється шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу відповідно до цього Закону.

Стаття 40. Відрядження службовця місцевого самоврядування

 1. Службовець місцевого самоврядування може бути направлений у відрядження для виконання завдань, пов’язаних з його службовою діяльністю.
 2. Керівник служби визначає місце, тривалість (у тому числі необхідність роботи у вихідні, святкові та неробочі дні), дату завершення відрядження та завдання до виконання.
 3. Строк відрядження службовця місцевого самоврядування не може перевищувати 60 днів, крім визначених Кабінетом Міністрів України випадків.

Направлення службовця місцевого самоврядування у відрядження на більш тривалий строк можливе лише за його письмовою згодою.

 1. Службовець місцевого самоврядування, який перебуває у відрядженні, зобов’язаний виконувати посадові обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, якщо цього потребує завдання до виконання, з компенсацією за таку роботу відповідно до закону з урахуванням вимог законодавства про працю.
 2. Службовцю місцевого самоврядування відшкодовуються витрати та надаються інші компенсації у зв’язку з направленням у відрядження у порядку, визначеному відповідною радою.
 3. За службовцем місцевого самоврядування на період відрядження зберігаються його посада та заробітна плата.
 4. Рішення щодо направлення службовця місцевого самоврядування у відрядження та визначення його тривалості приймається з урахуванням його сімейного стану та інших особистих обставин.

Не допускається направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років.

Не допускається направлення у відрядження без їх згоди жінок, що мають дітей віком від трьох до 14 років або дітей-інвалідів.

Стаття 41. Стаж служби в органах місцевого самоврядування

 1. Стаж служби в органах місцевого самоврядування дає право на встановлення службовцю місцевого самоврядування надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.
 2. До стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, на керівних посадах і посадах спеціалістів у виконавчих органах асоціацій органів місцевого самоврядування, якщо до цього працівник перебував на службі в органах місцевого самоврядування або на державній службі і після звільнення з посади у зазначених органах повернувся на службу в органи місцевого самоврядування або на державну службу, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

Стаття 42. Припинення служби в органах місцевого самоврядування

 1. Служба в органах місцевого самоврядування для осіб, які займають виборні посади, припиняється з підстав, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та передбачених частиною другою цієї статті, а також у випадках вчинення дисциплінарного проступку у вигляді невиконання або неналежного виконання посадових обов’язків, розпоряджень, наказів та доручень керівників, прийнятих у межах їх повноважень, рішень відповідної ради та перевищення своїх повноважень, якщо він не містить складу злочину або адміністративного правопорушення.

Припинення служби в органі місцевого самоврядування службовцем, який займає виборну посаду служби в органі місцевого самоврядування, здійснюється у порядку та строки, визначені законом.

 1. Служба в органах місцевого самоврядування припиняється у разі:

1) звільнення у зв’язку із втратою права на службу в органах місцевого самоврядування або його обмеження;

2) звільнення за ініціативою службовця місцевого самоврядування;

3) звільнення за ініціативою керівника служби;

4) звільнення у зв’язку із закінченням строку призначення, затвердження чи обрання;

5) звільнення у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін;

6) звільнення у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої Законом України “Про очищення влади”;

7) незгоди службовця місцевого самоврядування на проходження служби в органі місцевого самоврядування у разі зміни її істотних умов;

8) досягнення службовцем місцевого самоврядування шістдесятип’ятирічного віку, якщо інше не передбачено законом;

9) визнання службовця місцевого самоврядування безвісно відсутнім або оголошення його померлим згідно з рішенням суду, що набрало законної сили;

10) смерті службовця місцевого самоврядування.

Вибори сільських, селищних, міських голів, депутатів місцевих рад, зміна службовців місцевого самоврядування, які займають виборні посади, керівника служби не є підставою для звільнення службовців місцевого самоврядування з адміністративних посад.

Стаття 43. Звільнення у зв’язку з втратою права на службу в органах місцевого самоврядування або його обмеження

 1. Підставами для звільнення службовців, які займають виборні та адміністративні посади, у зв’язку із втратою права на службу в органах місцевого самоврядування або його обмеження є:

1) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

2) набуття громадянства іншої держави;

3) набрання законної сили рішенням суду про притягнення службовця місцевого самоврядування до відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, яким застосовано до нього покарання або накладено на нього стягнення у виді позбавлення права займати певні посади або провадити певну діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або таку, що прирівнюється до цієї діяльності;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо службовця місцевого самоврядування за вчинення умисного злочину та/або встановлення заборони провадити діяльність, пов’язану із здійсненням функцій і повноважень місцевого самоврядування;

5) порушення обмеження щодо спільної роботи близьких осіб, передбаченого Законом України “Про запобігання корупції”;

6) порушення обмежень, передбачених частиною третьою статті 14 цього Закону.

 1. У разі виявлення підстав для звільнення службовця, визначених пунктами 1—4 частини першої цієї статті, керівник служби зобов’язаний його звільнити у триденний строк.

Звільнення з посади на підставі пункту 5 частини першої цієї статті здійснюється у разі, коли службовця місцевого самоврядування, який перебуває у підпорядкуванні, неможливо перевести за його згодою на іншу посаду.

Стаття 44. Звільнення за ініціативою службовця місцевого самоврядування, який перебуває на адміністративній посаді

 1. Службовець місцевого самоврядування, який перебуває на адміністративній посаді, має право звільнитися за власним бажанням, попередивши про це керівника служби письмово не пізніше, ніж за два тижні до дня звільнення.
 2. Службовець місцевого самоврядування може бути звільнений до закінчення строку, передбаченого частиною першою цієї статті, за домовленістю з керівником служби, якщо таке звільнення не перешкоджатиме належному виконанню обов’язків органом місцевого самоврядування.
 3. Керівник служби зобов’язаний звільнити службовця місцевого самоврядування у строк, зазначений у заяві, у разі неможливості продовження виконання посадових обов’язків та проходження служби в органах місцевого самоврядування (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом
  I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин).

Стаття 45. Звільнення за ініціативою керівника служби

 1. Службовець місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, може бути звільнений за ініціативою керівника служби у разі:

1) скорочення чисельності або штату, реорганізації чи ліквідації органу місцевого самоврядування;

2) нез’явлення на службі протягом більш як 120 днів підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (без урахування часу відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), якщо законом не встановлено більш тривалий строк збереження місця роботи (посади) у разі відповідного захворювання.

За службовцем місцевого самоврядування, який втратив працездатність під час виконання службових обов’язків, посада зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

3) отримання негативної оцінки результатів службової діяльності;

4) встановлення невідповідності рівня професійної компетентності службовця місцевого самоврядування протягом строку випробування;

5) вчинення дисциплінарного проступку, який передбачає звільнення.

Службовець місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, може бути звільнений за ініціативою керівника служби з інших підстав, визначених законом.

 1. Процедура звільнення службовців місцевого самоврядування на підставі пункту 1 частини першої цієї статті визначається законодавством про працю.

Звільнення на підставі пункту 1 частини першої цієї статті допускається лише у разі, коли службовця місцевого самоврядування не може бути переведено на іншу посаду за умови відповідності рівня професійної компетентності службовця, в тому числі в іншому органі місцевого самоврядування, або якщо він відмовляється від такого переведення.

Службовець місцевого самоврядування, який звільняється на підставі пункту 1 частини першої цієї статті, у випадку створення в органі місцевого самоврядування, з якого його було звільнено, нової посади чи вивільнення наявних посад, що відповідають кваліфікації такого службовця місцевого самоврядування, повинен бути прийнятий на службу протягом шести місяців з дня звільнення без конкурсного відбору за його заявою, якщо він був призначений на посаду, яку скорочено, за результатами конкурсного відбору.

Стаття 46. Звільнення у зв’язку із закінченням строку призначення затвердження чи обрання

 1. У разі призначення на адміністративну посаду в органах місцевого самоврядування на визначений строк службовець місцевого самоврядування звільняється з неї в останній день такого строку.
 2. Службовець місцевого самоврядування, призначений на адміністративну посаду на період заміщення тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування, за яким зберігалася посада, звільняється з посади в останній робочий день перед днем виходу на службу тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування.

У такому разі тимчасово відсутній службовець місцевого самоврядування зобов’язаний письмово повідомити керівникові служби не пізніше ніж за 14 робочих днів про вихід на службу.

 1. Службовець, який займає виборну посаду служби в органах місцевого самоврядування (крім сільського, селищного, міського голови), звільняється з неї з моменту припинення повноважень відповідної ради.

Стаття 47. Звільнення у зв’язку з обставинами, що склалися
незалежно від волі сторін

 1. Службовець місцевого самоврядування звільняється у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін, у разі:

1) поновлення особи відповідно до судового рішення, що набрало законної сили, на посаді служби в органі місцевого самоврядування, яку вона раніше займала;

2) неможливості виконувати посадові обов’язки за станом здоров’я за наявності медичного висновку, порядок надання якого визначається центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, разом із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

3) набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною або про обмеження дієздатності особи.

 1. Звільнення на підставі пунктів 1 і 2 частини першої цієї статті допускається лише у разі, коли службовця місцевого самоврядування не може бути переведено на іншу посаду (за умови його відповідності вимогам професійної компетентності), або якщо він відмовляється від такого переведення.

Стаття 48. Зміна істотних умов служби

 1. Зміною істотних умов служби вважається зміна:

1) належності посади служби в органі місцевого самоврядування до іншої категорії посад;

2) функцій та основних посадових обов’язків;

3) вимог до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності) та/або досвіду роботи;

4) умов (системи та розмірів) оплати праці або соціально-побутового забезпечення;

5) встановлення або скасування неповного робочого часу;

6) місця розташування органу місцевого самоврядування (його переміщення до іншого населеного пункту).

Не вважається зміною істотних умов служби зміна найменування структурного підрозділу органу місцевого самоврядування або посади, не пов’язана із зміною функцій та основних посадових обов’язків.

 1. Про зміну істотних умов служби в органі місцевого самоврядування службовець місцевого самоврядування повинен бути повідомлений керівником служби у письмовій формі не пізніше ніж за 60 днів, крім випадків підвищення заробітної плати.

У разі незгоди щодо продовження проходження служби в органі місцевого самоврядування у зв’язку із зміною істотних умов служби, крім зміни, визначеної пунктом 3 частини першої цієї статті, службовець місцевого самоврядування не пізніш як за 60 днів з дати ознайомлення з повідомленням про зміну істотних умов служби подає керівникові служби заяву про звільнення на підставі пункту 7 частини другої статті 42 цього Закону або клопотання про переведення на іншу рівнозначну посаду.

У разі надходження клопотання про переведення на іншу рівнозначну посаду керівник служби пропонує службовцю місцевого самоврядування іншу рівнозначну вакантну посаду, яка відповідає рівню професійної компетентності службовця місцевого самоврядування. У разі відсутності таких вакантних посад службовець місцевого самоврядування звільняється на підставі пункту 7 частини другої статті 42 цього Закону.

 1. Якщо протягом 60 днів з дати ознайомлення службовця місцевого самоврядування з повідомленням про зміну істотних умов служби від нього не надійшла заява, зазначена в абзаці другому частини другої цієї статті, службовець місцевого самоврядування вважається таким, що погодився на зміну істотних умов служби.
 2. У разі незгоди службовця місцевого самоврядування із зміною істотних умов служби він має право оскаржити відповідне рішення в порядку, визначеному статтею 15 цього Закону.

Стаття 49. Соціальні гарантії у разі звільнення службовця місцевого самоврядування

 1. У разі звільнення на підставі пункту 1 частини першої статті 45, пунктів 1 і 2 частини першої статті 47 цього Закону службовцю місцевого самоврядування виплачується вихідна допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Стаття 50. Передача справ і майна

 1. Службовець місцевого самоврядування зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду служби в органі місцевого самоврядування передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно (далі — майно) особі, уповноваженій керівником служби. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою відповідного органу місцевого самоврядування, керівником служби персоналу такого органу та службовцем, який звільняється. Один примірник акта видається службовцю місцевого самоврядування, який звільняється, інший примірник або його копія долучається до особової справи такого службовця.
 3. У випадку ухилення службовця місцевого самоврядування від виконання обов’язку щодо передачі справ і майна може бути змінена підстава звільнення, зокрема на звільнення у порядку дисциплінарної відповідальності.
 4. У разі коли умисне невиконання обов’язку щодо передачі справ і майна призвело до виникнення суттєвої загрози публічним інтересам, особа може бути притягнена до юридичної (кримінальної та цивільної) відповідальності.

Стаття 51. Оформлення припинення служби в органах місцевого самоврядування

 1. Припинення служби в органах місцевого самоврядування осіб, які займають адміністративні посади, крім осіб, зазначених у частині п’ятій статті 8 цього Закону, оформляється відповідним актом керівника служби про звільнення службовця місцевого самоврядування.
 2. У разі смерті службовця місцевого самоврядування керівником служби видається акт про припинення служби службовцем місцевого самоврядування з дня смерті.
 3. Відомості про звільнення з посади служби в органі місцевого самоврядування заносяться до особової справи службовця місцевого самоврядування та його трудової книжки із зазначенням підстави припинення служби та дати звільнення з посади.
 4. Служба персоналу відповідного органу місцевого самоврядування зобов’язана видати звільненій особі завірену копію наказу про звільнення та належно оформлену трудову книжку у день звільнення.
 5. Розрахунок із звільненою особою проводиться у день звільнення.

Розділ ІV
ОПЛАТА ПРАЦІ, ЗАОХОЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

Стаття 52. Оплата праці службовців місцевого самоврядування

 1. Держава визначає загальні вимоги до оплати праці службовців місцевого самоврядування та мінімальні посадові оклади службовців місцевого самоврядування.
 2. Місцеві ради визначають умови оплати праці службовців місцевого самоврядування з урахуванням місцевих потреб та можливостей відповідного місцевого бюджету виходячи з необхідності забезпечення добору висококваліфікованого персоналу.
 3. Заробітна плата службовця місцевого самоврядування складається з:

1) посадового окладу;

2) надбавки за вислугу років;

3) надбавки за ранг;

4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування за рахунок економії фонду оплати праці органу місцевого самоврядування;

5) премії (у разі встановлення).

 1. Відповідно до результатів роботи та підсумків оцінювання результатів службової діяльності службовці місцевого самоврядування можуть отримувати премії. До премій службовця місцевого самоврядування належать:

1) премія за підсумками оцінювання результатів службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску службовця місцевого самоврядування в загальний результат роботи органу місцевого самоврядування.

Загальний розмір премій, які може отримати службовець місцевого самоврядування за рік, не повинен перевищувати 30 відсотків загального розміру його заробітної плати за рік.

 1. Скорочення обсягу бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів, надбавок до них.

Стаття 53. Посадовий оклад службовця місцевого самоврядування

 1. Посади служби в органах місцевого самоврядування з метою встановлення розмірів посадових окладів поділяються на такі групи оплати праці:

1) до першої групи належать посади сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради;

2) до другої групи належать посади секретаря міської ради, заступників міського голови, першого заступника голови обласної ради, заступника міського голови — секретаря Київської міської ради;

3) до третьої групи належать посади секретаря сільської, селищної ради, заступників сільського, селищного голови, заступників голів районної, районної у місті, обласної ради;

4) до четвертої групи належать посади голів постійних комісій з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міської ради (у разі коли службовець працює у відповідній раді на постійній основі), керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, керуючого справами виконавчого апарату районної, обласної, Севастопольської міської ради, керуючого справами секретаріату Київської міської ради;

5) до п’ятої групи належать посади керівників виконавчих органів (крім виконавчого комітету) сільської, селищної, міської, районної у місті ради;

6) до шостої групи належать посади керівників структурних підрозділів у складі секретаріату Київської міської ради, апарату сільської, селищної, міської, районної у місті ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради, виконавчого апарату районної, обласної ради і прирівняні до них посади;

7) до сьомої групи належать посади головних спеціалістів в органах місцевого самоврядування і прирівняні до них посади;

8) до восьмої групи належать посади провідних спеціалістів в органах місцевого самоврядування і прирівняні до них посади;

9) до дев’ятої групи належать посади спеціалістів в органах місцевого самоврядування і прирівняні до них посади.

Прирівняння посад до відповідних груп в органах місцевого самоврядування здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

 1. Схема посадових окладів службовців місцевого самоврядування затверджується відповідною місцевою радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної, Севастопольської міської ради виходячи з того, що:

1) в обласних, Київській та Севастопольській міських радах, міських (міст, які є адміністративними центрами областей, та міст з районним поділом) радах та їх виконавчих органах мінімальний розмір посадового окладу першої групи становить не більше шести розмірів мінімального посадового окладу державного службовця, а мінімальний розмір посадового окладу дев’ятої групи — не більше двох;

2) в районних радах, міських (міст без районного поділу обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення), районних у місті радах, міських (районного значення) радах та їх виконавчих органах мінімальний розмір посадового окладу першої групи становить не більше п’яти розмірів мінімального посадового окладу державного службовця, а мінімальний розмір посадового окладу дев’ятої групи — не більше одного;

3) в сільських, селищних радах та їх виконавчих органах мінімальний розмір посадового окладу першої групи становить не більше чотирьох розмірів мінімального посадового окладу державного службовця, а мінімальний розмір посадового окладу дев’ятої групи — не більше одного.

Посадовий оклад сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної, Севастопольської міської ради визначається відповідною місцевою радою окремо від посадових окладів інших службовців місцевого самоврядування шляхом таємного голосування.

 1. Під час затвердження схеми посадових окладів службовців місцевого самоврядування або внесення до неї змін забезпечується рівномірна зміна розмірів посадових окладів для кожної групи посад.

Стаття 54. Надбавки, виплати та премії

 1. Надбавка за вислугу років на службі в органі місцевого самоврядування встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу службовця місцевого самоврядування за кожний рік стажу служби в органах місцевого самоврядування, але не більше ніж
  50 відсотків посадового окладу.
 2. Розмір надбавки за ранг службовця місцевого самоврядування затверджується органом місцевого самоврядування виходячи з розміру надбавки за ранг державного службовця, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 3. Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування встановлюється керівником служби за поданням безпосереднього керівника працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника, у межах економії фонду оплати праці для кожного службовця місцевого самоврядування окремо відповідно до навантаження та результатів роботи такого службовця. Зазначена виплата не повинна перевищувати двох розмірів мінімальної заробітної плати і не може проводитися більше ніж протягом шести місяців. Обсяг такої виплати нараховується починаючи з шостого дня тимчасової відсутності службовця місцевого самоврядування.
 4. Премії відповідно до особистого внеску службовця місцевого самоврядування в загальний результат роботи органу місцевого самоврядування виплачуються у межах фонду преміювання.

Установлення премій здійснюється керівником служби відповідно до затвердженого ним та погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації (у разі її наявності) положення про преміювання відповідного органу.

 1. Фонд преміювання встановлюється у розмірі
  20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці за рік.
 2. Місячна або квартальна премія сільському, селищному, міському голові, голові районної, районної у місті, обласної ради встановлюється згідно із цим Законом за рішенням відповідної ради шляхом таємного голосування.

Стаття 55. Соціально-побутове забезпечення

 1. Службовцю місцевого самоврядування, який потребує поліпшення житлових умов, може надаватися службове житло в порядку, визначеному відповідною радою.

Стаття 56. Пенсійне забезпечення

 1. Пенсійне забезпечення службовців місцевого самоврядування здійснюється на загальних засадах відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Стаття 57. Інші питання проходження служби в органах місцевого самоврядування

 1. Режим роботи, час відпочинку, відпустки, дисциплінарна та майнова відповідальність службовців місцевого самоврядування, які займають адміністративні посади, визначаються відповідно до Закону України “Про державну службу” та інших законів.
 2. Підстави, види і порядок відповідальності службовців місцевого самоврядування, які займають виборні посади, визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим та іншими законами.

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Закон набирає чинності з 1 червня 2015 року, крім частини першої статті 54  цього Закону, яка набирає чинності з 1 січня  2016 року, та статті 56 цього Закону, яка набирає чинності одночасно із введенням в дію закону щодо призначення всіх пенсій, у тому числі спеціальних, на загальних підставах.
 2. До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативні акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 3. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) доповнити статтею 581 такого змісту:

“Стаття 581. Патронатна служба

 1. Київський та Севастопольський міський голова, міський голова (міста обласного і республіканського (Автономної Республіки Крим) значення), голова районної, районної у місті, обласної ради має право на формування власної патронатної служби (помічників, радників та консультантів) у межах загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів і витрат, передбачених на їх утримання.
 2. Основними завданнями патронатної служби є:

1) консультування Київського та Севастопольського міського голови, міського голови (міста обласного і республіканського (Автономної Республіки Крим) значення), голови обласної, районної, районної у місті ради та підготовка необхідних для виконання його повноважень матеріалів;

2) організація зв’язків з посадовими особами інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадськістю, засобами масової інформації;

3) виконання доручень Київського та Севастопольського міського голови, міського голови (міста обласного і республіканського (Автономної Республіки Крим) значення), голови обласної, районної, районної у місті ради та підготовка необхідних для виконання його повноважень матеріалів.

Працівники патронатної служби не мають права давати доручення службовцям місцевого самоврядування.

 1. Київський та Севастопольський міський голова, міський голова (міста обласного і республіканського (Автономної Республіки Крим) значення), голова районної, районної у місті, обласної ради самостійно:

1) на строк своїх повноважень визначає персональний склад своєї патронатної служби, призначає працівників патронатної служби на посади;

2) достроково звільняє з посади працівників патронатної служби без зазначення підстав такого звільнення.

 1. Трудові відносини з працівниками патронатної служби припиняються в день припинення повноважень Київського та Севастопольського міського голови, міського голови (міста обласного і республіканського (Автономної Республіки Крим) значення), голови районної, районної у місті, обласної ради. Акт про звільнення приймається керівником служби.
 2. На працівників патронатної служби поширюється дія законодавства про працю, за винятком статей 391—431, 492, 184 Кодексу законів про працю України.”.
 3. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175 із наступними змінами), крім статті 21 у частині пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, яка застосовується для службовців органів місцевого самоврядування, зазначених у пунктах 1 — 3 частини другої статті 6 цього Закону, і втрачає чинність одночасно з набранням чинності статті 56 цього Закону.
 4. У період з 1 червня 2015 року до набрання чинності частиною першою статті 54 цього Закону надбавка за вислугу років на службі в органах місцевого самоврядування встановлюється на рівні 1,5 відсотка посадового окладу службовця місцевого самоврядування за кожний рік стажу служби в органах місцевого самоврядування.
 5. Умови оплати праці працівників апарату сільської, селищної, міської, районної у місті ради та їх виконавчого комітету, відділу, управління, іншого утвореного такою радою виконавчого органу, секретаріату Київської міської ради, виконавчого апарату обласної, районної, Севастопольської міської ради, які до набрання чинності цим Законом були посадовими особами місцевого самоврядування і посади яких відповідно до цього Закону не є посадами служби в органах місцевого самоврядування, визначаються Кабінетом Міністрів України і не можуть зменшувати розмір їх заробітної плати.
 6. За особами, які відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175) набули право на отримання додаткових оплачуваних відпусток більшої тривалості, ніж передбачено цим Законом, така тривалість додаткових відпусток зберігається.
 7. Стаж служби в органах місцевого самоврядування за період роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.
 8. Пенсія працівникам, які на день набрання чинності цим Законом мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад в органах місцевого самоврядування, визначених
  статтею 14 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33,
  ст. 175) та актами Кабінету Міністрів України, призначається відповідно до статті 37 Закону України “Про державну службу” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490) у порядку, передбаченому для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців.
 9. Установити, що реалізація положень цього Закону здійснюється в межах коштів, передбачених у відповідному місцевому бюджеті на відповідний рік.

Сільським, селищним, міським головам, головам районних, районних у містах, обласних рад для реалізації норм Закону здійснити заходи, спрямовані на оптимізацію фонду оплати праці.

Нові умови оплати праці службовців місцевого самоврядування встановлюються в органі місцевого самоврядування після здійснення заходів, які забезпечать можливість запровадження таких умов оплати праці в межах  кошторисних призначень.

 1. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;

2) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

3) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України

Документ для завантаження:

Проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція)

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція) (далі – проект Закону) підготовлено на виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 року № 591, та розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847 «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони».

Крім того, розроблення проекту Закону передбачене Угодою про фінансування Контракту для України з розбудови держави, підписаною 13 травня 2014 року.

Проект Закону подається на розгляд Уряду у відповідності із доопрацьованим проектом Закону України «Про державну службу» (нова редакція) з урахуванням підсумків додатково проведених міжвідомчих узгоджувальних нарад, проведених Нацдержслужбою у жовтні та листопаді 2014 року за участі представників заінтересованих міністерств, всеукраїнських асоціацій та соціальних партнерів, оскільки відповідно до пункту 6.3 показників результативності Контракту для України з розбудови держави передбачено прийняття Верховною Радою України, набрання чинності та ефективне впровадження Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування», розробленого на основі європейських принципів державного управління, кращого європейського досвіду та у відповідності із Законом України «Про державну службу».

Крім того, проект Закону підготовлено з урахуванням результатів робочих зустрічей та його представлення у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України групі польських експертів з питань реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні.

Також проведено ряд робочих зустрічей з експертами проекту Twinning ЄС, в ході яких отримано пропозиції, що враховані у проекті Закону.

Водночас робота над проектом Закону враховує коментарі експертів програми SIGMA/ОЕСР до проекту Закону України (нова редакція) за підсумками проведених експертних місій і отриманого за їх результатами листом від 24 грудня 2014 року № Ares (2014) 4356107 Звіту з оцінки проекту Закону, відповідно до якого законопроект «Про державну службу» визнано таким, що узгоджується з Європейськими принципами державного управління.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою встановлення нових правових та організаційних засад служби в органах місцевого самоврядування як професійної та політично неупередженої діяльності на благо держави і громади, а також для гарантування реалізації громадянами України права рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування.

Проектом Закону передбачається створення правових передумов для:

–  підвищення престижності служби в органах місцевого самоврядування;

– врегулювання статусу службовця органу місцевого самоврядування;

–  рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування виключно на основі заслуг;

–  прозорого прийняття на службу до органів місцевого самоврядування;

–  стимулювання кар’єрного зростання;

–  деполітизації;

–  нової моделі оплати праці, що мінімізує суб`єктивізм керівника;

–  впровадження ефективного механізму запобігання корупції;

–  підвищення рівня соціального та матеріального захисту службовців.

Досягти поставленої мети пропонується шляхом прийняття вказаного проекту Закону.

 1. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Кодекс законів про працю України, закони України «Про державну службу», «Про Кабінет Міністрів України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», План заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 року № 591,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 року № 452 «Про підписання Угоди про фінансування (Контракт для України з розбудови держави)» та від 17 вересня 2014 року № 847 «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Після прийняття реалізація проекту Закону у 2015 році здійснюватиметься в межах бюджетних видатків, що передбачені Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та потребуватиме залучення коштів місцевих бюджетів після їх затвердження. Фінансово-економічні розрахунки щодо впровадження проекту Закону з 01 червня 2015 року додаються.

Фінансування проекту Закону у 2016 році та подальших роках, що потребуватиме додаткових видатків, матиме джерела покриття за рахунок укрупнення (об’єднання) територіальних громад, що дасть можливість скоротити кількість працівників апаратів органів місцевого самоврядування, виведення із сфери дії закону працівників патронатних служб, працівників, які виконують функції з обслуговування, а також за рахунок  коштів місцевих бюджетів, що затверджуватимуться відповідними радами. В цілому ж фінансування буде здійснюватися в межах фінансових можливостей, щороку передбачаючи їх у проекті Закону про Державний бюджет України на відповідний  рік з урахуванням фінансово-економічної ситуації.

Необхідність ефективного впровадження нової редакції Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» у 2015 році є одним із показників результативності надання Україні допомоги в рамках Угоди про фінансування Контракту для України з розбудови держави, що буде оцінюватись Спільною групою моніторингу бюджетної підтримки, виділеної на безоплатній та безповоротній основі для фінансування Державного бюджету та підтримки реформ Уряду  першим траншем у розмірі 250 млн. євро. Другий транш (максимальний розмір якого – 105 млн. євро – можна очікувати в середині 2015 року) залежатиме від конкретних результатів, в тому числі і від цієї реформи.

Крім того, реалізація положень проекту Закону також може частково здійснюватися за рахунок цієї допомоги, інших залучених коштів для фінансування державного бюджету та місцевих бюджетів.

Матеріали фінансово-економічних розрахунків, що додаються, базуються на середньообліковій кількості штатних працівників станом на
31 грудня 2013 року згідно із державними статистичними спостереженнями щодо зайнятості працівників та розмірів їхньої оплати праці.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Проект акта погоджено із зауваженнями, які враховано частково Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України.

Міністерством юстиції України до проекту Закону надано висновок із зауваженнями, які враховано частково.

Перед поданням проекту Закону на розгляд Уряду Головою Нацдержслужби проведено ряд узгоджувальних процедур із керівниками та заступниками керівників міністерств щодо погодження проекту Закону, зокрема з Міністром фінансів України.

 1. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6 №. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 1. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

 1. Громадське обговорення

Проект Закону розроблено за безпосередньої участі представників неурядових організацій, зокрема у жовтні-листопаді 2014 року відбулися узгоджувальні заходи з метою обговорення положень проекту Закону за участю уповноважених представників Асоціації міст України, Української асоціації районних та обласних рад, Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад.

 1. Позиція соціальних партнерів

Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Асоціацією міст України, Українською асоціацією районних та обласних рад, Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад, висловлено пропозиції і зауваження, які враховано частково.

 1. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним актом.

 1. 101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону забезпечить підвищення рівня зайнятості населення.

 1. Прогноз результатів

З огляду на те, що проекти законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про державну службу» ґрунтовно пов’язані, а їх розробка здійснювалася на основі європейських принципів публічної служби та кращого міжнародного досвіду, із широким залученням інститутів громадянського суспільства, очікується, що вказані проекти законів України будуть прийняті Верховною Радою України одночасно. Згадане узгоджуватиметься із положенням Коаліційної угоди, укладеної учасниками коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України VІІІ скликання.

Одночасне набрання чинності вказаними законопроектами дозволить забезпечити ефективну, комплексну реформу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування на принципово однакових підходах до вступу та проходження служби.

Документ для завантаження:

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція)

Поділитися