Слідкуйте за новинами

Проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”

Дата: 01.04.2016

Проект
вноситься народними депутатами України

 

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності»
(щодо розширення видів містобудівної документації на місцевому рівні)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2011, № 34, ст.343) такі зміни:

 1. Пункт 12 частини першої статті 1 після слів «використання територій» доповнити словами «відповідних адміністративно-територіальних одиниць (Автономна республіка Крим, області та райони);»;
 2. Частину 1 статті 1 доповнити пунктом 121 такого змісту:

«121) схеми планування території на місцевому рівні – містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого використання територій об’єднаних територіальних громад та інших територіальних громад, які складаються з більш ніж одного населеного пункту;»;

3. Абзац перший частини першої статті 16 після слова «затвердження» та перед словами «генеральних планів населеного пункту» доповнити словами «схем планування територій громад,»;

 1. Абзац третій частини першої статті 16 такого змісту «Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами встановлюється Кабінетом Міністрів України.» виключити та доповнити ним статтю 16 як частиною п’ятою;
 1. Доповнити статтею 161 такого змісту:

«Стаття 161. Схема планування території територіальної громади

 1. Схема планування території територіальної громади визначає:

1) потреби у зміні меж населених пунктів, потреби в територіях, передбачених для містобудівних та інших потреб;

2) розмежування територій для забудови та іншого використання;

3) планувальну структуру території;

4) порядок вирішення інших питань, визначених державними будівельними нормами.

2. Місцеві ради та їх виконавчі органи в межах своїх повноважень вирішують питання планування, забудови та іншого використання територій згідно із схемою планування територій відповідних громад.

3. Рішення про розроблення схеми планування території територіальної громади приймає відповідна місцева рада.

 1. Розроблена схема планування території територіальної громади розглядається і затверджується місцевою радою протягом 30 днів з дня її подання.
 2. Виконавчий орган місцевої ради забезпечує оприлюднення схеми планування території територіальної громади протягом десяти днів з дня її затвердження.
 3. Загальна доступність матеріалів схеми планування території територіальної громади забезпечується шляхом розміщення на Інтернет-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці в приміщенні такого органу.»;
 1. Частину шосту статті 17доповнити абзацом другим такого змісту:

«У територіальних громадах, які мають розроблені та належним чином затверджені схеми планування території, генеральні плани населених пунктів, які входять до складу таких територіальних громад, розробляються у разі потреби на підставі рішення відповідної ради.»;

 1. Частину першу статті 21 після слів «на місцевому рівні:» перед словами «генеральні плани населених пунктів,» доповнити словами «схеми планування територій територіальних громад,»;
 1. Пункт четвертий частини сьомої статті 21 після слова «населення» перед словом «діяльність» доповнити словами «громадські організації,»;

ІІ. Прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 2. Кабінету Міністрів України упродовж місяця з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

Голова Верховної Ради                                                          

України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення змін
до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”
(щодо розширення видів містобудівної документації на місцевому рівні)
 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», яким у свій час було скасовано Закон України «Про планування та забудову територій», не виконав функції щодо створення передумов для економічного зростання в Україні. Досить значне, на перший погляд, спрощення життя для забудовників, по суті спричинило проблеми із реалізацією низки положень закону через недбалу юридичну техніку під час його розроблення.

Ліквідація такого виду містобудівної документації як схема планування території сільських та селищних рад, фактично продовжує стимулювати неефективне та корупційне використання земель, що знаходяться за межами забудови населених пунктів.

Після набуття чинності Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» упродовж кількох місяців минулого року утворилося 159 об’єднаних громад, у яких було сформовано систему органів місцевого самоврядування. Найближчим часом будуть проведені вибори ще майже в двох десятках громад.

Не зважаючи на таку динаміку збільшення кількості об’єднаних територіальних громад, сучасний стан Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» не сприяє сталому розвитку громад на новій територіальній основі. Навіть, якщо розробити та затвердити генеральні плани для усіх населених пунктів, що входять до складу об’єднаної територіальної громади, то їх сукупність не вирішить всього комплексу питань, які може вирішувати схема планування території. Саме тому законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» для того, щоб відновити «законодавчу справедливість», шляхом повернення схеми планування території до переліку видів містобудівної документації на місцевому рівні.

 1. Мета і завдання

Метою прийняття зазначеного законодавчого акта є нормативно-правове забезпечення сталого розвитку територій базових адміністративно-територіальних одиниць – територіальних громад. Завданням проекту є розширення можливостей органів місцевого самоврядування територіальних громад у виборі способу принципового вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання не лише населених пунктів, але й території громад в цілому.

 1. Загальна характеристика і основні положення проекту

Законопроектом передбачається повернення до переліку містобудівної документації на місцевому рівні – схеми планування території. Зокрема, пропонується:

1) доповнити статтю 1 закону пунктом 121, у якому дається визначення терміну «схема планування території на місцевому рівні»;

2) доповнити закон статтею 161 «Схема планування територій на місцевому рівні», за закріплює юридичний зміст та особливості цього виду містобудівної документації, а також внести у зв’язку з цим похідні зміни у відповідні норми закону;

3) розширити коло суб’єктів, які мають право надавати пропозиції до проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

 1. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють суспільні відносини  в цій сфері є:

– Земельний кодекс України;

– Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

– Закон України «Про основи містобудування»

– Закон України «Про архітектурну діяльність»

– Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту України не потребує додаткових витрат із державного бюджету.

 1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Прийняття законопроекту усуне наявні недоліки чинного закону та дозволить органам місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад здійснювати ефективне містобудування.

Народні депутати України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України про внесення змін
до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”
(щодо розширення видів містобудівної документації на місцевому рівні)

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Чинна редакція Редакція, що пропонується

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

…     12) схеми планування території на регіональному рівні – планувальна документація, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми планування території України та  визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови, використання територій адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин;         …

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
…     12) схеми планування території на регіональному рівні – планувальна документація, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми планування території України та  визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови, використання територій відповідних адміністративно-територіальних одиниць (Автономна республіка Крим, області та райони);    121) схеми планування території на місцевому рівні містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого використання територій об’єднаних територіальних громад та інших територіальних громад, які складаються з більш ніж одного населеного пункту;
Стаття 16. Планування територій на місцевому рівні
1. Планування територій на місцевому рівні  здійснюється шляхом розроблення та затвердження  генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та  внесення змін до них.

Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Частина відсутня.
 
 
 
Стаття 16. Планування територій на місцевому рівні
1. Планування територій на місцевому рівні  здійснюється шляхом розроблення та затвердження  схем планування територій громад, генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та  внесення змін до них.

Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5. Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами, а також проведення експертизи містобудівної документації визначається Кабінетом Міністрів України. 
Стаття відсутня.
 
Стаття 161. Схема планування території територіальної громади1. Схема планування території територіальної громади визначає:1) потреби у зміні меж населених пунктів, потреби в територіях, передбачених для містобудівних та інших потреб;2) розмежування територій для забудови та іншого використання; 3) планувальну структуру території;4) порядок вирішення інших питань, визначених державними будівельними нормами.2. Місцеві ради та їх виконавчі органи в межах своїх повноважень вирішують питання планування, забудови та іншого використання  територій  згідно  із  схемою  планування територій відповідних громад.3. Рішення про розроблення схеми планування території територіальної громади приймає відповідна місцева рада. 4. Розроблена схема планування території територіальної громади розглядається і затверджується місцевою радою протягом 30 днів з дня її подання.
5. Виконавчий орган місцевої ради забезпечує  оприлюднення схеми планування території територіальної громади протягом десяти днів з дня її затвердження.
6. Загальна доступність матеріалів схеми планування території територіальної громади забезпечується шляхом розміщення на Інтернет-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці в приміщенні такого органу.
Стаття 17. Генеральний план населеного пункту
6. Рішення про розроблення генерального плану приймає відповідна сільська, селищна, міська рада.
Абзац відсутній.
 
 
 
 
Стаття 17. Генеральний план населеного пункту
6. Рішення про розроблення генерального плану приймає відповідна сільська, селищна, міська рада.
У територіальних громадах, які мають розроблені та належним чином затверджені схеми планування території, генеральні плани населених пунктів, які входять до складу таких територіальних громад, розробляються у разі потреби на підставі рішення відповідної ради.
Стаття 21. Громадські слухання щодо врахування громадських  інтересів
1. Громадським слуханням підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної   документації на місцевому рівні: генеральні плани  населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій.

 
7. Пропозиції  до  проектів  містобудівної  документації на місцевому рівні мають право надавати:
1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект  містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території,  щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих рад.

Стаття 21. Громадські слухання щодо врахування громадських  інтересів

1. Громадським слуханням підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної   документації на місцевому рівні: схеми планування територій територіальних громад, генеральні плани населених пунктів,   плани зонування територій, детальні плани територій.

7. Пропозиції  до  проектів  містобудівної  документації   на місцевому рівні мають право надавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект  містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території,  щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею;

4) представники органів самоорганізації населення, громадські організації, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих рад.


Народні депутати України

Поділитися