Слідкуйте за новинами

Закон України «Про внесення змін та доповнень до Конституції України»

Дата: 18.02.2010

З метою удосконалення системи публічної влади в Україні, проведення широкої децентралізації влади, розвитку місцевого самоврядування
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Конституції України такі зміни та доповнення:

 1. п.29)  Статті 85 викласти у такій редакції:

«29) утворення і ліквідація адміністративно-територіальних одиниць, встановлення та зміна їхніх меж, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;

2. п.30) частини 1 Статті 85 виключити;

3. п 16) частини 1 Статті 92 викласти у такій редакції:

«16) статус столиці України; спеціальний статус інших адміністративно-територіальних одиниць;»

4. у частині 1 статті 106 додати пп.21-1),21-2), 21-3) такого змісту:

«21-1) достроково припиняє, у порядку та на підставах встановлених законом, повноваження місцевих рад, сільських, селищних та міських голів;

21-2) призначає чергові вибори місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також позачергові вибори до органів місцевого самоврядування, повноваження яких достроково припинені у встановленому законом порядку;

21-3)призначає за поданням Кабінету Міністрів України терміном до шести місяців тимчасового державного адміністратора, який у межах повноважень, визначених законом та актом про його призначення, здійснює повноваження органів місцевого самоврядування, повноваження яких достроково припинені.»

5. Статтю 118 викласти у такій редакції:

«Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Особливості здійснення виконавчої влади у Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду за звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за погодженням з Президентом України на підставах та в порядку, визначеному законом.

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень підзвітні та відповідальні перед Кабінетом Міністрів України та підконтрольні Президенту України.

Структура, порядок діяльності та взаємовідносини місцевих державних адміністрацій з центральними органами виконавчої влади визначається законом.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Кабінетом Міністрів України.

6. п.4-7) частини 1 Статті 119 викласти у такій редакції:

«4)координацію діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

5) нагляд та контроль за законністю рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших, визначених законом повноважень.»

7. Назву  Розділу IX викласти у такій редакції:«АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ»

8. Статті 132 та 133 викласти у такій редакції:

« Стаття 132. Адміністративно-територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади,
збалансованості і сталого соціально-економічного розвитку регіонів, з
урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних
і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Стаття 133. Систему адміністративно-територіальних одиниць складають: регіони, райони, громади(сільські, селищні, міські).

Умови та порядок створення, ліквідації адміністративно-територіальних одиниць визначаються законом.

Регіонами в Україні є: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.

Статус та адміністративно-територіальний устрій Києва та Севастополя визначається окремими законами України.»

9. Статті 140 та 141 викласти у такій редакції:

«Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом і спроможністю органів місцевого самоврядування сільських, селищних, міських громад в межах Конституції і законів України самостійно вирішувати питання місцевого значення в інтересах місцевого населення.

Місцеве самоврядування у громаді здійснюється в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради, їх виконавчі органи, сільських, селищних, міських голів.

Особливості здійснення місцевого самоврядування в Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси сільських, селищних, міських громад є районні та обласні ради, їхні виконавчі органи.

За рішеннями сільських, селищних, міських рад та за ініціативою жителів можуть створюватися будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення з наділенням їх частиною компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, їхніх фінансів, майна.

Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями, що мають право голосу, відповідно сільської, селищної, міської громади; району; області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Сільський, селищний, міський голова, який обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування очолює виконавчий орган відповідної ради, головує на її засіданнях.

Чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів проводяться в першу неділю квітня один раз на п’ять років.

Сільські, селищні, міські голови, місцеві ради обрані на позачергових виборах, здійснюють свої повноваження до чергових виборів.

Статус сільських, селищних, міських голів, депутатів та їхні повноваження; порядок утворення, реорганізації та ліквідації виконавчих органів місцевих рад, їхні повноваження визначаються законом.

Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий орган ради.»

10. Статті 142- 144 викласти у такій редакції:

« Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності сільських, селищних, міських громад, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Сільські, селищні, міські громади можуть об’єднувати на договірних засадах об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

Держава бере участь у формуванні доходів місцевих бюджетів, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.

Стаття 143. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи вирішують питання місцевого самоврядування віднесені законом до їх компетенції.

Виконавчим органам місцевих рад можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади, які реалізовуються ними в межах наданих їм для цього коштів Державного бюджету України. Держава передає органам місцевого самоврядування відповідні об’єкти державної власності, необхідні для виконання цих повноважень.

Виконавчі органи місцевих рад з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади, в межах встановлених законом, підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які після їх державної реєстрації відповідно до закону є обов’язковими до виконання на відповідній території.

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються головами відповідних місцевих державних адміністрацій у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

У випадках та в порядку, передбачених законом, повноваження органів місцевого самоврядування можуть бути достроково припинені, а їх окремі повноваження можуть бути передані тимчасовому державному адміністратору

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Цей закон набирає чинності з 03 квітня 2011 року.

2. Призначити чергові вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів на 03 квітня 2011 року.

3. Кабінету Міністрів України, підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України необхідні законопроекти, що випливають з цього Закону до 01 лютого 2010 року.

Поділитися