Слідкуйте за новинами

Як заповнити Декларацiю про доходи правильно і собі не на шкоду?

Дата: 17.01.1998

DerlaraciaПодатки… Останнiм часом ми чуємо це слово дуже часто, не вiдчуваючи вiд цього занадто приємних почуттiв. Але ж податки треба платити. Хоча б для того, що без них неможливо уявити собi анi загальної освiти, анi доступного медичного обслуговування, анi нашого з вами пенсiйного забезпечення. Iнша рiч, що податки треба плати з розумом, точно знаючи коли, кому і скiльки треба заплатити.

Для багатьох жителiв України закiнчення чергового податкового року означає невiдворотну необхiднiсть спiлкування з податковою iнспекцiєю, заповнення податкових декларацiй, а для деяких – навiть додатковi видатки на сплату штрафiв. Однак усе це ще попереду, i кожен ще має можливiсть пiдготуватися до зустрiчей, запобiгти майбутнiм хвилюванням, а може й видаткам. Ми спробуємо допомогти вам у цьому.

Чи варто вам подавати декларацію про сукупні річні доходи?

Перш за все, треба визначитися, чи варто особисто вам подавати податкову декларацiю. Це важливо з’ясувати, оскiльки не всi платники прибуткового податку одночасно є подавачами щорiчних податкових декларацiй.

Передусiм майте на увазi, податкову iнспекцiю цiкавлять не мiсця вашої роботи, а їх кiлькiсть. Щонайменше два мiсця роботи вже є пiдставою для декларування доходiв у податковiй iнспекцiї.

Також декларувати свої сукупнi рiчнi доходи зобов’язанi всi, хто займається пiдприємницькою дiяльнiстю без створення юридичної особи. Щоправда для них рекомендацiї щодо заповнення рiчних декларацiй є менш актуальними, оскiльки вони декларують доходи чотири рази на рiк та й до того ж платять прибутковий податок авансом.

Декларувати свої дохододи мають i iноземнi громадяни, однак для них передбачена окрема процедура спiлкування з податковою iнспекцiєю.

Якщо ж ви належите хоча б до однiєї з перелiчених груп платникiв податкiв, тодi вам слiд звернутися до податкової iнспекцiї i отримати бланк декларацiї, що видається безплатно.

Коли і як декларуваати свої річні доходи?

Знайте, подавати декларацiю можно особисто, а можно вiдправити поштою. При особистому поданнi декларацiї датою подачi вважається дата реєстрацiї її у податковiй iнспекцiї, а при надсиланнi декларацiї поштою -дати вiдправки на штампi вiддiлення зв’язку.

Якщо ви не зовсiм упевненi, як заповнювати ту чи iншу графу декларацiї, вам краще завiтати до податкової iнспекцiї – тут фахiвцi постараються вам все пояснити i допоможуть правильно заповнити декларацiю. Зараз у кожнiй податковiй iнспекцiї створено консультацiйнi вiддiли, працiвники яких зобов’язанi вiдповiдати на всi питання платникiв податкiв. Але з наближенням 1 березня, часу завершення декларування доходiв, черги до податкових iнспекцiй будуть зростати, тому є сенс заощадити час i скористатися нашими порадами по заповненню декларацiй.

Кому адресувати податкову декларацію?

У “шапцi” декларацiї проставляється рiк, за який подається декларацiя, та вказується найменування податкової iнспекцiї, до сфери контролю якої вiдноситься мiсце вашого проживання. Зазвичай, мiсцем постiйного проживання в Українi досi вважається мiсце прописки. Однак для горомадян без постiйного мiсця проживання (якi нещодавно легалiзованi через законодавчо отриманий дозвiл на працю без прописки) адреса податкової iнспекцiї встановлюється за мiсцем їхньоїпрацi, мiсцем проживання родичiв, або мiсцем найму житла.

Які дані про себе треба внести в декларацію?

Iз чотирьох роздiлiв декларації перший присвячено отриманим вами доходам. Зокрема у цьому роздiлi треба викласти коротку iнформацiю про себе. А саме – вказатии своє призвiще, имя, по батьковi, а також повну (з iндексом) домашню адресу та номери домашнього та службового телефонiв (якщо телефонiв немає – ставте прочерк). Якщо протягом року громадянин змiнив мiсце проживання, то в декларацiї вказується адреса на момент її подання. Декларацiя про сукупний рiчний дохiд повинна бути заповнена чiтко (графiчними символами букв i цифр) чорнилами або кульковою ручкою i пiдписана платником податку. Тут i надалi треба мати на увазi, що виправлення у декларацiї, взагалi-то, допускаються. Однак поруч з кожним з них треба поставити свiй пiдпис.

Що таке “основне місце роботи”?

У пунктi першому роздiлу першого декларацiї ви повиннi вказати всi доходи, отриманi вами протягом минулого року за мiсцем вашої ОСНОВНОЇ РОБОТИ. Врахуйте, що основним мiсцем роботи вважається те пiдприємство, установа, органiзацiя чи фiзична особа – суб’єкт пiдприємницької дiяльностi, з ким складено трудову угоду про використання працi громадянина i де зберiгається (або де мала би зберiгатися) ваша трудова книжка. Робота за сумiсництвом не є основним мiсцем роботи. Але якщо ви працюєте у єдиному мiсцi на пiвтавки, то це – не сумiсництво. Таке пiдприємство буде для вас основним мiсцем роботи.

Як декларуваати доходи з основного місця роботи?

У першiй графi ви вказуєте повну назву пiдприємства, установи чи органiзацiї i точну поштову адресу (включаючи iндекс). Якщо протягом року ви змiнювали мiсце роботи, то в цiй графi ви вказуєте кожне з них.

У другiй графi вказується термiн працi на кожному з основних мiсць роботи. Причому, вказувати треба точно – число, мiсяць, рiк. Конкретнi дати уточнюються згiдно з записами у трудовiй книжцi.

У третiй графi ви вказуєте суми доходiв, отриманих по кожному з мiсць основної роботи. Пам’ятайте, що суми потрiбно вказуватии не окремо за кожний мiсяць, а загальну суму за весь перiод роботи на одному мiсцi. При цьому, якщо по основному мiсцю роботи ви одночасно є сумiсником, отриманi додатково доходи ви вказуєте у тiй самiй графi. Тут же вказуються i всi iншi види доходiв, отриманих вiд пiдприємства, що є для вас основним мiсцем роботи: заробiтна плата, дивiденди, премiї, iншi грошовi та натуральнi виплати, винагороди, доходи вiд роботи за сумiсництвом, по договорах цивiльно-правового характеру, авторськi винагороди, а також вiд виконання разових та iнших робiт. Загалом, уточнену iнформацiю про всi цi доходи можна отримати з довiдки, яку вам зобов’язана (за вашим проханням) видати бухгалтерiя пiдприємства. Причому, в усiх випадках вказувати треба не чистий доход, отриманий вами на руки, а доход, вам нарахований, – до утримання доходiв у пенсiйний фонд i прибуткового податку.

У четвертiй графi ви, знову ж таки згiдно з довiдкою з бухгалтерiї, вказуєте загальну суму утриманного з вас по мiсцю основної роботи прибуткового податку. Записи робляться окремо по кожному з мiсць роботи.

Якщо виявиться, що пiсля заповнення таблички залишається ще мiсце, то воно перекреслюється лiтерою “Z”. Якщо у вас взагалi не було основного мiсця роботи, то перекреслюється вся таблиця. Проте деякi iнспектори можуть попросити вас вказати час звiльнення з останнього мiсця роботи згiдно з записом у трудовiй книжцi.

Чи повинні студенти декларувати свої доходи?

Якщо ви, наприклад, навчалися у вузi i отримували стипендiю, то в першiй графi ви вказуєте всi реквiзити вашого навчального закладу, в другiй графi – перiод навчання, а в третiй i четвертiй – суму стипендiї та суму прибуткового податку. Якща сума стипендiї не перевищувала величини у 17 гривень, то вона податком не обкладалася, тому в останнiй графi ви можите поставити прочерк. У рядку “Всього” ви пiдсумовуєте показники граф 3 i 4.

Які доходи можна отримати не за місцем основної роботи?

Пiсля цього ви починаєте заповнювати пункт 2 роздiлу 1 – “Доходи, одержанi мною в iнших мiсцях НЕ ЗА МIСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ”.

У графi 1 таблицi ви повиннi вказати повну назву i адресу пiдприємства, органiзацiї або установи. Якщо доходи отриманi вiд фiзичної особи, тодi записується його приiзвище, iм’я, по батьковi та мiсце єого дiяльностi. У цiй же графi вказується, за що отримано дохiд. Зокрема, ви маєте вказати всi доходи, отриманi вiд всiх фiрм або приватних осiб за виконання робiт за сумiсництвом, за договорами цивiльно-правового характеру, разових та iнших робiт, дивiденди, авторськi винагороди. До речi, до договорiв цивiльно-правового характеру належать угоди пiдряду, угоди перевезення, угоди доручення, угоди купiвлi-продажу.

Графи 2, 3 i 4 найкраще заповнювати у вiдповiдностi з довiдкою фiрми чи фiзичної особи-пiдприємця, що виплачували вам грошi i перераховували до бюджету 20% прибуткового податку, 1% вiд нарахованного доходу у Пенсiйний фонд та 0,5% у фонд соцiального страхування (остання норма дiє з 1.07.97). Звичайно це ви зробите тодi, якщо ще з початку року самi не почали вести облiк своїх доходiв. А надалi вам треба враховувати, що вiдповiдно до Декрету “Про прибутковий податок з громадян”, громадяни, доходи яких пiдлягають оподаткуванню зобов’язанi вести облiк доходiв, одержаних протягом року, i витрат, безпосередньо пов’язаних з їх одержанням.

Які доходи можна не декларувати?

Також майте на увазi, що до декларацiї заносяться тiльки оподатковуванi доходи. Вiдтак не вносяться до декларацiї i не включаються до сукупного оподатковуваного доходу (звичайно, документально пiдтвердженi) наступнi виплати:

– допомога по державному соцiальному страхуванню i державному соцiальному забезпеченню, крiм допомоги по тимчасовiй непрацездатностi (в тому числi допомога по догляду за хворою дитиною);

– суми одержуваних алiментiв; – державнi пенсiї, а також додатковi пенсiї, що виплачуються за умовами добровiльного страхування пенсiй;

– компенсацiйнi виплати в грошовiй i натуральнiй формi у межах норм, передбачених чинним заклнодавством, за винятком компенсацiї за невикористану вiдпустку при звiльненнi. Зоокрема, до компенсацiйних виплат, що не включаються у межах встановлених законодавством норм до мiсячного сукупного оподатковуваного доходу, зокрема, вiдносяться добовi за час перебування у службовому вiдрядженнi, цiльова грошова допомога громадянам з мiнiмальними доходами, що призначається i виплачується вiдповiдно до рiшень, прийнятих Кабiнетом Мiнiстрiв України; щомiсячнi компенсацiйнi виплати непрацюючiй працездатнiй особi, яка доглядає iнвалiда 1 групи, а також людину, яка досягла 80рiчного вiку; вартiсть молока або iнших рiвноцiннiх харчових продуктiв (на роботах з шкiдливими умовами працi) та вартiсть лiкувально – профiлактичного харчування (на роботах з особливо шкiдливими умовами працi), що видається безплатно; виплати в межах амортизацiї за зношування iнструменту, обладнання, транспортних засобiв та iншого майна, належного працiвниковi, яке використовується для потреб пiдприємства, установи, органiзацiї чи фiзичної особи -суб’єкта пiдприємницької дiяльностi, за мiсцем роботи; вихiдна допомога (в розмiрi середньомiсячного заробiтку), що виплачується при припиненнi трудового договору з пiдстав, зазначених у пунктах 3 i 6 статтi 36 та пунктах 1, 1*, 2 i 6 статтi 40 Кодексу законiв про працю України, чи внаслiдок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору (стаття 39 зазначеного Кодексу).

– до компенсацiйних виплат, що не включаються до мiсячного сукупного оподатковуваного доходу в розмiрi фактичних витрат, вiдносяться: вартiсть проїзду до мiсця призначення i назад та витрати по найму житлового примiщення при вiдрядженнi; суми, виплачуванi працiвниками на вiдшкодування витрат у зв’язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в iншу мiсцевiсть за попереднiм погодженням, у порядку оргнабору або громадського призову (вартiсть проїзду працiвника i членiв його сiм’ї, витрати по перевезенню майна, добовi за час перебування в дорозi, одноразова допомога на самого працiвника i на кожного члена сiм’ї, якi переїжджають, заробiтна плата за днi збирання в дорогу i влаштування на новому мiсцi проживання, але не бiльше шести днiв, а також за час перебування в дорозi); виплати польового забезпечення; суми доплат за нормативний час пересування працiвникiв, постiйно зайнятих на пiдземних роботах у шахтах (рудниках), вiд стволу до мiсця роботи i назад; надбавки до заробiтної плати, замiсть добових, працiвникам, вiдрядженим для виконання монтажних, налагоджувальних i будiвельних робiт у випадках i розмiрах, передбачених законодавством; суми виплат щорiчної i щомiсячної компенсацiї сiм’ям на дiтей, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи i стали iнвалiдами, а також щорiчної допомоги на оздоровлення дiтей; компенсацiйнi суми за невиданий спецiальний одяг i спецiальне взуття та iншi засоби iндивiдуального захисту, мило та iншi миючi знешкоджуючi засоби у виняткових випадках невидачi їх власником або уповноваженим ним органом; суми виплат певним категорiям працiвникiв замiсть безкоштовного надання житлових примiщень i комунальних послуг вiдповiдно до законодавства;

– суми грошового забезпечення, грошових винагород та iнших виплат, одержуваних вiйськовослужбовцями, особами рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ у зв’язку з виконанням обов’язкiв несення служби.

– суми, одержуванi в результатi вiдчуження майна, що належить громадянам за правом власностi, за нотарiальне посвiдчення якого сплачується державне мито, крiм доходiв, одержуваних вiд реалiзацiї продукцiї та iншого майна в результатi здiйснення пiдприємницької та iншої дiяльностi з метою одержання доходу;

– доходи громадян вiд продажу вирощеної в особистому пiдсобному господарствi, на присадибнiй, дачнiй i садовiй дiлянцi продукцiї рослинництва i бджiльництва, худоби, кролiв, нутрiй, птицi як у живому виглядi, так i продукцiї їх забою в сирому виглядi та виглядi первинної переробки.

– суми, одержуванi в результатi успадкування i дарування, за винятком сум авторської винагороди, одержуваних неодноразово спадкаємцями (правонаступниками) авторiв творiв науки, лiтератури i мистецтва, а також вiдкриттiв, винаходiв та промислових зразкiв;

– виграшi за облiгацiями державних позик та лотереями, проценти i виграшi по вкладах в установах банкiв, по ощадних сертифiкатах та державних казначейських зобов’язаннях.

– суми, одержанi громадянами за обов’язковим i добровiльним страхуванням (за винятком випадкiв, коли страховi внески по накопичуваному страхуванню здiйснюються за рахунок коштiв пiдприємств, установ i органiзацiй).

– суми матерiальної допомоги як в грошовiй, так i в натуральнiй формi незалежно вiд її розмiру, що надається на пiдставi рiшень Уряду України у зв’язку iз стихiйним та екологiчним лихом, аварiями i катастрофами мiсцевими органами державної виконавчої влади, профспiлками, фондом соцiального страхування, благодiйними фондами та iноземними державами.

– матерiальною допомогою, за рiшенням зазначених органiв та iноземних держав, вважається грошова i натуральна допомога, що надається громадянам за вказаних умов. Суми матерiальної допомоги, включаючи вартiсть речових призiв та подарункiв, що надається в iнших випадках, у межах 204 грн. (17грн.*12 мiс.).

– суми, одержанi громадянами в результатi розмiщення їх власних збережень на поточних (депозитних) рахунках банкiв України, в тому числi в iноземнiй валютi;

– суми доходiв, що направляються у джерела їх одержання на придбання акцiй, та суми, якi iнвестованi на реконструкцiю i розширення виробництва суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi.

– суми, що перераховуються за заявами громадян (у тому числi фiзичними особами – суб’єктами пiдприємницької дiяльностi) у вiддiлення благодiйних та екологiчних фондiв, а також пiдприємствам, установам, органiзацiям, закладам культури, освiти, науки, охорони здоров’я i соцiального забезпечення, якi фiнансуються з бюджету, в межах дванадцяти мiнiмальних заробiтних плат на рiк.

– суми, одержуванi працiвниками на вiдшкодування шкоди, заподiяної їм калiцтвом або iншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ними трудових обов’язкiв, а також у зв’язку iз втратою годувальника;

– суми, одержуванi громадянами за здавання ними кровi, вiд iнших видiв донорства, за здавання грудного молока;

– вартiсть путiвок на лiкування, вiдпочинок та у дитячi оздоровчi табори, крiм туристських та мiжнародних;

суми, одержуванi громадянами вiд органiв статистики за ведення записiв сiмейних бюджетiв.

Чи варто звертатися за додатковою інформацією щодо отриманих вами доходів до роботодавців, якщо ви вели облік протягом року?

Пiсля того, як ви з’ясуєте, якi з ваших доходiв пiдлягають оподаткуванню, а якi – нi, вам треба визначити, якi з отриманих оподатковуваних доходiв задекларовано у податковiй iнспекцiї вашими “доходоплатниками”. Цю варто зробити, щонайменше, з двох причин. По-перше, може статися так, що ви помилилися, сподiваючись, що вашi доходи нiяк не вiдображенi у бухгалтерськiй звiтностi фiрми-партнера i iнформацiя про них не надiйшла до податкової iнспекцiї, i вам не треба сплачувати податки. В усякому випадку така помилка може вам дорого обiйтися. По-друге, не виключено, що ви насправдi дуже законослухняна людина, вирiшили сплатити податки з усiх отриманих доходiв… i знову помилилися, тому що фiрма-партнер аби скоротити свої витрати на оподаткування ваших доходiв, одночасно скоротила i вашi видатки на податки. Сподiваємося, що ми переконали вас у доцiльностi збирання усiх довiдок з усiх мiсць отримання доходiв. У кiнцевому пiдсумку, якща вам вiдмовляться надавати довiдку, це буде означати, що доходи вам виплачували за рахунок “чорної готiвки”, про походження якої податкову iнспекцiю зазвичай не повiдомляють.

Як декларувати доходи від творчої діяльності?

Окремої уваги щодо можливостей зменшення оподаткування заслуговує декларування доходiв вiд авторських винагород i винагород за видання, виконання або iнше використання творiв науки, лiтератури i мистецтва, винагород авторам вiдкриттiв, винаходiв та промислових зразкiв. Зауважимо, що це поки що єдиний вид доходiв, отримувачi яких, не будучи пiдприємцями, мають нормативи на вiдшкодування своїх витрат. Отож для цiєї категорiї платникiв прибуткового податку при обчисленнi податку за сукупним рiчним доходом враховуються документально пiдтвердженi витрати, безпосередньо пов’язанi з одержанням доходiв вiд цiєї дiяльностi. Якщо ж цi витрати не можуть бути пiдтвердженi при поданнi декларацiї документально, то вони враховуються за наступними нормами, визначеними Головною державною податковою iнспекцiєю України i узгодженими з Мiнiстерством економiки та Мiнiстерством культури України:

НОРМАТИВИ витрат, що враховуються при оподаткуваннi сум винагород авторiв творiв науки, лiтератури i мистецтва, вiдкриттiв, винаходiв i промислових зразкiв

 

Вид дiяльностi

У вiдсотках до суми нарахованої винагороди

Створення лiтературних творiв

15 %

Створення художньо-графiчних творiв i фоторобiт для друку

30 %

Створення творiв архiтектури

15 %

Створення творiв скульптури, монументально-декоративного живопису, декоративно-прикладного i оформлювального мистецтва, станкового живопису, театрально- i кiнодекорацiйного мистецтва i графiки у рiзнiй технiцi

40 %

Створення дизайнерських розробок

20 %

Створення музичних творiв:музично-сценiчних творiв (опер, балетiв, музичних комедiй), симфонiчних, хорових, камерних творiв, творiв для духового оркестру; – iнших музичних творiв, у тому числi для друку

40 %

Створення iнших творiв науки, лiтератури i мистецтва

25%

Вiдкриття, винаходи i створення промислових зразкiв

30* %

*до суми винагороди, одержаної за першi два роки використання

 

Проте, скористатися правом на вiдшкодування витрат вдасться не всiм творчим працiвникам. Для того, аби ваш податковий iнспектор вiдважився забезпечити вашi права, необхiдно, щоб з мiсця виплати доходу була направлена довiдка з точним формулюванням виконаної роботи, на яку поширюються викладенi нормативи. В усiх iнших випадках, податковий iнспектор не буде мати законних пiдстав для зменшення суми оподаткованного доходу, навiть, якщо ви подасте йому документальнi пiдтвердження понесених видаткiв. На жаль, у декларацiї не передбачена графа, до якої заносяться затрати, тому вам скорiше за все прийдеться написати заяву приблизно такого змiсту:” У зв’язку з неможливiстю документально пiдтвердити (або “пiдтвердити повнiстю”) понесенi мною видатки, пов’язанi зi створенням такого-то твору (виконанням таких-то робiт), прошу при розрахунку суми сукупного прибуткового податку вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 р. N 13-92 ” Про прибутковий податок з громадян” враховувати нормативи витрат, затвердженi Iнструкцiєю про прибутковий податок з громадян N 64 вiд 9.06.93 (Iнструкцiя зареєстрована у Мiнiстерствi юстицiї 9.06.93 за N 64).” Не виключається, що ця заява суттєво зменшить сумму нарахованного податку.

Як декларувати доходи від продажу майна, передачi в аренду вашої квартири, тощо?

Таблицю “Доходи, одержанi мною вiд ПIДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, та iншi доходи, оподаткування яких проводять податковi органи” мають заповнювати особи, що займаються пiдприємницькою дiяльнiстю та всi фiзичнi особи платники прибуткового податку, що мали доходи вiд продажу особистого майна через комiсiйнi магазини, передачi в аренду будiвель, квартир, кiмнат, гаражiв, автомобiлiв, земельних дiлянок тощо, про що складалися вiдповiднi угоди. Зауважуємо, всi цi доходи не оподатковуються тими, хто їх виплачує (тобто у джерела виплати, як кажуть податковi iнспектори i як записано у законi), тому сплата податкiв з них є вашим обов’зком.

У 1 графi вказується, за що отримано доход. При цьому достатньо згрупувати доходи за джерелами їх отримання (“за передачу в аренду квартири”, “за продаж особистого майна”). Майте на увазi, якщо ви продаєте майно, що було у вжитку, доходи вiд його продажу не оподатковуються. Тому потурбуйтеся, щоб вашi партнери не подали iнформацiю до податкової iнспекцiї про продаж вами звичайного товару.

У 2 графi вказується загальна сума одержаного вами доходу по кожному виду. Третя – призначена для занесення витрат, пов’язаних з одержанням доходу. Приватнi пiдприємцi визначають суму затрат майже так, як i фiрми. Вони, зазвичай, добре знають якi документи для цього використовуються. Всi пов’язанi з отриманням доходу витрати громадян-непiдприємцiв повиннi бути пiдтвердженi документально.

У 4 графi вказується сума доходу, отримана як рiзниця мiж сумою, записаною у 2 графi, i сумою з графи 3. Графа 5 призначена для запису суми податку, сплаченого ранiше (авансом), та утриманого пiдприємствами.

У графi “Всього” ви маєте записати пiдсумок результатiв граф 2-5.

Чи повинні ви задекларувати доходи, отримані від іноземців?

Наступна таблиця заповнюється громадянами, що мали доходи пiд час перебування за кордоном, або доходи, що надiйшли iз iноземних держав.

Зоокрема, в цьому пунктi вказуються: – доходи, отриманi вiд виконання робiт на основi приватних контрактiв з iноземними роботодавцями;

– доходи, отриманi вiд рухомого i нерухомого майна в результатi йго використання за кордоном;

– дивiденти по акцiям iноземних акцiонерних товариств, проценти по вкладах в iноземних банках за кордоном.

Майте на увазi, що всi доходи, одержанi за межами України громадянами з постiйним мiсцем проживання в Українi, включаються до складу сукупного доходу, що пiдлягає оподаткуванню в Українi. Причому, сплата податку з доходiв, одержаних в iноземнiй валютi, провадиться в українськiй валютi, а самi доходи, одержанi в iноземнiй валютi, перераховуються в гривнi за курсом, що встановлюється Нацiональним банком України на дату одержання доходу. До речi цю iнформацiю можна отримати тiльки зi спецiльних видань, наприклад, “Вiсника Нацiонального банку”. Навряд, чи звичайна податкова iнспекцiя буде мати таку iнформацiю вiдразу по закiнченню фiнансового року.

З метою уникнення подвiйного оподаткування, суми податку, сплаченi за кордоном з одержаних за межами України доходiв громадянами з постiйним мiсцем проживання в Українi, зараховуються при сплатi ними прибуткового податку в Українi. При цьому розмiр зараховуваних сум податку з доходiв, сплачених за межами України, не може перевищувати суми прибуткового податку, що пiдлягає сплатi цими особами вiдповiдно до законодавства України, а зарахування сплачених за межами України сум податку провадиться лише у разi письмового пiдтвердження податкового органу вiдповiдної iноземної держави факту сплати (утримання) податку. Все це дещо суперечить iншiй нормi чинного законодавства. А саме, податок, сплачений за межами України в бiльшiй сумi, нiж належить до сплати за чинним в Українi законодавством, поверненню не пiдлягає. Проте, можна не сумнiватися, що бiльш реальною буде саме остання норма.

У графi “Всього” ви записуєте пiдсумок граф 4 i 6.

Які доходи виключаються із сукупного річного доходу і не оподатковуються?

У роздiлi 2 ви маєте вказати данi про доходи, що повиннi бути виключенi iз сукупного рiчного доходу, задекларованого у роздiлi 1. Врахуйте, виключення iз доходу, що оподатковується, проводяться за кожний календарний мiсяць, незалежно вiд кiлькостi вiдпрацьованних мiсяцiв i джерел отримання доходiв. Сума вiдрахувань, якi мають бути записанi у пунктi 2.1 цього роздiлу декларацiї, визначаються множенням неоподатковуваного мiнiмума (17 грн.) на 12 мiсяцiв.

Чинним законодавством встановлено суми, на якi зменшується сукупний оподатковуваний доход. По-перше, сукупний оподатковуваний доход зменшується на суму, що не перевищує за кожний повний мiсяць, протягом якого одержаний доход, встановленого чинним законодавством розмiру мiнiмальної мiсячної заробiтної плати (неоподатковуваний мiнiмум). Неоподатковуваний мiнiмум введено в шкалу ставок оподаткування (пункт 7.1 згадуваноФ вище Iнструкцiї N 64).

Як правило, неоподатковуваний мiнiмум виключається за мiсцем основної роботи та податковими органами при нарахуваннi авансових i остаточних сум податку вiдповiдно до кiлькостi мiсяцiв, за якi одержано доход.

По-друге, сукупний оподатковуваний доход додатково зменшується (звичайно за мiсцем основної роботи) на суму в розмiрi неоподатковуваного мiнiмуму (17 грн.) на кожну дитину вiком до 16 рокiв за кожний мiсяць року, на протязi якого громадянин мав право на отримання пiльги за умови, якщо мiсячний сукупний оподатковуваний доход не перевищує розмiру десяти неоподатковуваних мiнiмумiв (170 грн.). Якщо ви не мали роботи, що може рахуватися основною, або не отримували там належних доходiв, тодi вам слiд врахувати цю норму законодавства пiд час декларування своїх рiчних доходiв. Також майте на увазi, ця та наведенi нижче пiльги надаються громадянам тiльки за наявностi документального пiдтвердженнi їх права на пiльги.

По-третє, сукупний оподатковуваний доход також зменшується на величину до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв (170 грн.) для:

1) громадян, якi постраждали вiд Чорнобильської катастрофи, вiднесених до 1 та 2 категорiй;

2) iнвалiдiв вiйни 1 групи; По-четверте, сукупний оподатковуваний доход зменшується на величину до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв (85 грн.) для:

1) учасникiв Великої Вiтчизняної вiйни, iнших бойових операцiй по захисту колишнього СРСР з числа вiйськовослужбовцiв, якi проходили службу у вiйськових частинах, штабах i установах, що входили до складу дiючої армiї, та партизанiв;

2) вiйськовослужбовцiв i призваних на навчання, перевiрочнi збори вiйськовозобов’язаних, якi проходили службу в складi обмеженого контингенту радянських вiйськ у Республiцi Афганiстан та в iнших країних, де в цей перiод велися бойовi дiї;

3) iнвалiдiв з дитинства, iнвалiдiв 1 i 2 груп. Пiльга надається на пiдставi пенсiйного посвiдчення або довiдки лiкарсько-трудової експертної комiсiї;

4) громадян, якi постраждали вiд Чорнобильської катастрофи i вiднесенi до 3 та 4 категорiй.

5) батькiв i одного з подружжя вiйськовослужбовцiв, якi загинули чи померли або пропали безвiсти при виконаннi службових обов’язкiв;

6) одного з батькiв, який виховує iнвалiда з дитинства, i батькiв, якi виховують двох i бiльше iнвалiдiв з дитинства, що проживають разом з ними i потребують постiйного догляду;

7) громадян, реабiлiтованих вiдповiдно до Закону України “Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi”.

Решта пунктiв 2 роздiлу заповнюiться на пiдставi довiдок з основного мiсця роботи або iнших документiв(квитанцiй, ордерiв, тощо), що вiдображають суму та призначення платежу.

Як визначити, хто кому виинен гроші: ви державі, чи вона вам?

Перед тим, як заповнювати родiл 3 декларацiї, ви маєте провести остаточнi розрахунки отриманих вами доходiв, понесених видаткiв та сплачених податкiв. Для розрахунку вам слiд:

Пiдсумувати загальний обсяг всiх отриманих доходiв (графа 3 пунктiв 1.1 i 1.2 та графа 4 пунктiв 1.3 i 1.4).

Пiдсумувати вся видатки (графа 3 пункту 1.3, видатки на творчу дiяльнiсть, суми пiльг з роздiлу 2). Пам’ятайте, що, якщо ви мали основне мiсце роботи, то всi належнi вам пiльги вже вирахували бухгалтери пiдприємства. Проте, аби бути впевненим в цьому, вартододадково завiтати у бухгалтерiю пiдприємства.

Знайти рiзницю, вiднявши вiд величини доходiв суму видаткiв; Це i буде величина вашого сукупного рiчного доходу.

Визначте середньомiсячний оподатковуваний доход, подiливши величину сукупного рiчного доходу на 12 мiсяцiв.

Визначте належну ставку оподаткування з вашого середньомiсячного доходу, скориставшись таблицею, i пiдсумуйте весь обсяг належноi до сплати суми за 12 мiсяцiв.

Для зручностi в практичнiй роботi податкiвцi користуються цифровою шкалою ставок, яка пристосована до дiючого в даний час неоподатковуваного мiнiмуму ( 17 грн.):

 

Розмiр мiсячного сукупного оподатковуваного доходу

Ставки та розмiри податку

17 грн.

не опадатковується

вiд 17 до 85 грн.

10%

вiд 85 грн.-170 грн.

6.80 + 15% суми, що перевищу перевищує 85 грн.

вiд 170 грн.-1019 грн.

19.55+ 20% суми, що перевищу перевищує 170 грн.

вiд 1020 грн.-1700 грн.

189.55+30% суми, що перевищу перевищує 1020 грн.

вiд 1700 грн. i вище

393,55 +40% суми, що перевищу перевищує 1700 грн.

 

Наступний крок – визначiть обсяг всiх ранiше сплачений вами (чи за вас) податкiв (графи 4 пунктiв 1.1 та 1.2, графа 5 пункту 1.3, графа 6 пункту 1.4)

Вирахуйте рiзницю мiж сумою прибуткового податку, що була утримана протягом календарного року, i сумою податку, обчисленого з середньомiсячного заробiтку. Якщо отримане вами значення рiзницi буде мати знак (-), то це значить, що ця рiзниця пiдлягає поверненню з бюджету (згiдно з Iнструкцiєю про порядок ведення в державних податкових iнспекцiях оперативно бухгалтерського облiку податкiв та iнших обов’язкових платежiв у бюджет); якщо ви отримали число зi знаком (+) тодi доплачувати прийдеться вам самим.

Чи повинні ви декларувати власне рухоме та нерухоме майно?

Наступний роздiл ви заповнюєте, якщо маєте власне рухоме та нерухоме майно. Пiдставою для заповнення рядкiв 1-5 таблицi є документи, що пiдтверджують права власностi на майно.

Що буде, якщо ви не подасте декларацію до 1 березня?

Заповнивши декларацiю, поставте свiй пiдпис i дату заповнення. До речi, щодо дат та термiнiв. Не забудьтте, останнiй строк подачi декларацiї спливає разом з останнiм денем лютого. У випадку, якщо ви забули подати декларацiю вчасно, законом передбаченi санкцiї щодо занадто забудькуватих громадян. Зоокрема, вiдповiдно до Декрету “Про прибутковий податок з громадян”, за несвоєчасне подання декларацiї про доходи, за включення до декларацiї перекручених даних, за вiдсутнiсть облiку, тощо передбачена адмiнiстративна вiдповiдальностi у виглядi штрафу в розмiрi неоподатковуваного мiнiмуму ( 17 грн.), а за тi ж дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення – у розмiрi двох мiнiмальних мiсячних заробiтних плат. Зазвичай цю норму податкiвцi застосовують до громадян-непiдприємцiв, причому своєрiднiсть її використання полягає в тому, що громадян навiть не примушують йти до ощадкаси i переказувати грошi. Справа в тiм, що декларувати доходи до iнспекцiї приходять тi, хто переплатив прибутковий податок. Тодi величину штрафу просто в податковiй iнспекцiї виключають iз суми , що належить повернути. Решта громадян, що самi виннi державi будуть оплачувати свiй штраф разом iз сумою боргу, але їх провина, так само, як i сума штрафу може бути збiльшена. Отже, коли будете вираховувати свої доходи i витрати на сплату податкiв, знайте, що за прострочення встановлених строкiв сплати (перерахування) прибуткового податку стягується пеня у розмiрi подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку України вiд суми недоплати. Втiм, громадяни-боржники, за свiдченням податкiвцiв, або приходять вчасно, або їх шукає податкова полiцiя.

Скільки коштуватиме підприємцям невчасне декларування доходів?

До пiдприємцiв податкова iнспекцiя волiє застосовувати норми вже iншого закону. Згiдно зi статтею 11 Закону України “Про державну податкову службу в Українi” начальникам державних податкових iнспекцiй та їх заступникам надано право накладати адмiнiстративнi штрафи, а саме:

на службових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй, а також на громадян – суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi виплачували доходи, винних у неутриманнi, неперерахуваннi до бюджету сум прибуткового податку з громадян, перерахуваннi податку за рахунок коштiв пiдприємств, установ i органiзацiй (крiм випадкiв, коли такi перерахування дозволено законодавством), у неповiдомленнi або несвоєчасному повiдомленнi державним податковим iнспекцiям вiдомостей про доходи громадян за встановленою нормою, – у розмiрi трьох неоподатковуваних мiнiмумiв ( 51 грн.), а за тi ж дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне iз зазначених правопорушень, – у розмiрi п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв ( 85 грн.)

на громадян, винних у неподаннi або несвоєчасному поданнi декларацiй про доходи чи у включеннi до декларацiї перекручених даних, у вiдсутностi облiку або неналежному веденнi облiку доходiв i витрат, для яких встановлено обов’язкову форму облiку, – вiд одного до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв (17- 85 грн.);

на громадян, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю, винних у протидiях службовим особам державних податкових iнспекцiй, зокрема, у недопущеннi їх до примiщень, якi використовуються для здiйснення пiдприємницької дiяльностi та одержання доходiв, – вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв ( 170- 340 грн.)

на громадян, якi здiйснюють продаж товарiв без придбання одноразових патентiв або з порушенням термiну їх дiї, чи здiйснюють продаж товарiв, не зазначених у декларацiях, – вiд одного до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв ( 17-170 грн.), а за тi ж дiї, вчиненi громадянином, якого протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне iз зазначених правопорушень, – вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв ( 170-340 грн.)

на громадян якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю без державної реєстрацiї чи без спецiального дозволу (лiцензiї), якщо його отримання передбачено законодавством вiдповiдно до пункту 10 статтi 11 Закону України “Про державну податкову службу в Українi” ( в редакцiї вiд 24 грудня 1993 року), крiм накладення адмiнiстративного штрафу, – вiд трьох до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв ( 51-136 грн.), начальникам державних податкових iнспекцiй та їх заступникам надано право застосувати до вказаних громадян i такий вид адмiнiстративного стягнення як конфiскацiя виготовленої продукцiї, знарядь виробництва i сировини.

Якщо ж ви не змогли уникнути безконфлiктного спiлкування з податкiвцiми, тодi ви повиннi знати про правовi норми, яки будуть регулювати вашi подальшi стосунки.

Що не має права робити податкова поліція?

Відповідно до Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”, серед підрозділів, що мають право на ведення оперативно-розшукової діяльності, податкова поліція не згадується. При цьому закон прямо забороняє ведення оперативно-розшукової діяльності будь-яким підрозділам інших міністерств і відомств. Відповідно до ст. 101 Кримінально-процесуального Кодексу, податкова поліція не є оррганом дізнання, не має права затримувати громадян та провадити попереднє слідство. Проте не варто очікувати, що такий стан справ збережеться надовго. Верховною Радою вже прийняті у першому читанні поправки до закону “Про податкову службу”, що суттєво розширюють повновааження податкових поліцейських. Тож усім зацікавленим особам радимо уважно слідкувати за законотворчою діяльністю парламентарів. А поки закон не прийнято дії поліцейських можна оскаржити. Для початку можна зателефонувати до центрального офісу податкової поліції по телефону 271-23-81.

Що означає умисне неподання декларацій, ухилення від сплати податків?

Отже, адмiнiстративна вiдповiдальнiсть за правопорушення – порушення законодавства про оподаткування та пiдприємницьку дiяльнiсть, передбачена пунктом 10 статтi 11 Закону України “Про державну податкову службу в Українi” (в редакцiї вiд 24 грудня 1993 року), настає, якщо цi порушення за своїм характером не тягнуть за собою вiдповiдно до чинного законодавства кримiнальної вiдповiдальностi. Зокрема, кримiнальну вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про оподаткування передбачено статтями 80-1 i 148-2 Кримiнального кодексу України. Як правило, кримiнальна вiдповiдальнiсть наступає за умови навмистного ухилення вiд сплати податкiв та перевишення несплаченного податку межi в 1700 грн. “С т а т т я 148-2. Ухилення вiд сплати податкiв шляхом умисного неподання податкових декларацiй та розрахункiв або приховання (заниження) об’єктiв оподаткування, вчиненi службовою особою суб’єкта пiдприємницької дiяльностi, якщо цi дiї завдали шкоди державi , карається позбавленням волi на строк до п’яти рокiв, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням права займати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, або штрафом до ста мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати.

Тi ж дiї, вчиненi особою, ранiше судимою за ухилення вiд сплати податкiв, або якщо вони завдали шкоди державi в особливо великих розмiрах, – караються позбавленням волi на строк вiд двох до десяти рокiв з позбавленням права займати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до п’яти рокiв з конфiскацiєю майна або без конфiскацiї.

Примiтка. Пiд великим розмiром шкоди слiд розумiти суму податку, обчисленого з прихованого (заниженого) об’єкта оподаткування, яка в сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум(17 грн.), пiд особливо великим розмiром – суму податку, обчисленого з прихованого (заниженого) об’єкта оподаткування, яка в тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум”.

Як оскаржити дії податкової інспекції?

Вище мова йшла виключно про вашi обов’язки. Проте, ви маєте i деякi права. Якщо ви будете незгоднi з рiшеннi податкiвцiв, то Законом “Про державну податкову службу в Українi” передбачена можливiсть оскарждення дiй податкових iнспекцiй та їх службових осiб. Порядк ваших дiй викладено у ст. 14 цього Закону:

“Скарги на дiї службових осiб державних податкових iнспекцiй подаються до тих державних податкових iнспекцiй, яким вони безпосередньо пiдпорядкованi. Скарги розглядаються i рiшення приймаються в мiсячний термiн з дня їх надходження. Рiшення за скаргами можуть оскаржуватися протягом мiсяця до вищестоящої державної податкової iнспекцiї.

У разi незгоди пiдприємства, установи, органiзацiї з рiшенням Головної державної податкової iнспекцiї України воно може бути оскаржено до арбiтражного суду.

У разi незгоди громадян з прийнятим рiшенням дiї службових осiб державних податкових iнспекцiй можуть бути оскарженi в судовому порядку.

Подання скарги не припиняє оскаржуваної дiї службових осiб державних податкових iнспекцiй.

Оскарження дiй службових осiб державних податкових iнспекцiй, пов’язаних з накладенням адмiнiстративного стягнення, провадиться вiдповiдно до законодавства України про адмiнiстративнi правопорушення.”

Зовсiм недавно у Державнiй податковiй адмiнiстрацiї створено вiддiл апеляцiй платникiв податкiв, тож в разi непорозумiнь, ви можете звертатися прямо туди. Дії та рішення районної податкової інспекції можна оскаржитиу відділі апеляційміської податкової адміністрації. Платники податків з регіоонів можуть звертатися до обласних адміністрацій. Всі скарги приймаються у письмовому вигляді, до заяви можна долучити копії актів та постанов про накладання штрафів. Отримати інформацію з усіх питань сплати податкі в можна за телефоном 007.

Ще пам’ятайте про таке. Вiдповiдно до ст. 8 Декрету Кабiнету мiнiстрiв України “Про стягнення не внесених у строк податкiв i неподаткових платежiв”, стягнення з громадян України, а також iноземних громадян та осiб без громадянства недоїмки за податками i державним обов’язковим страхуванням може бути проведено органами стягнення тiльки за рiшенням суду або за виконавчими написами нотарiусiв вiдповiдно до чинного законодавства.

Чи можна взагалі не декларувати свої річні доходи?

I наостанок. Пiсля того, як ви ознайомилися зi своїми правами та обовя’зками i пiдрахували, скiльки податкiв ви ще маєте заплатити, радимо вам не гаяти часу i внести належнi кошти на рахунок мiсцевої податкової iнспекцiї до настання 1 березня, iнакше уникнути штрафу не вдасться. Коли ж ви з’ясуєте, що не ви завинили державi, а вона вам, то можете вчинити по-рiзному: можете взагалi не подавати декларацiю, і пiсля одноразового поштового запрошення до податкової iнспекцiї про вас забудуть; або ж, якщо сума повернення варта часу згаяного на заповнення декларацiї, задекларуйте свої доходи i чекайте на повернення грошей (податкiвцi стверджуюють, що грошi вам обов’язково виплатять).

Бажаємо успiхiв!

Ірина Клименко

Поділитися