Слідкуйте за новинами

Проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до статей 24-1, 29, 30 Бюджетного кодексу України» (щодо приведення у відповідність із Законом України «Про засади державної регіональної політики» в частині удосконалення порядку фінансування проектів та програм регіонального розвитку)

Дата: 20.02.2017

Проект

вноситься народними депутатами України

… … …

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін і доповнень до статей 24-1, 29 та 30 Бюджетного  кодексу України» (щодо приведення у відповідність із Законом  України «Про засади державної регіональної політики» в частині удосконалення порядку фінансування проектів та програм регіонального розвитку)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) такі зміни та доповнення:

1) в абзаці другому статті 1 цифру «1» замінити цифрою «1,5»;

2) частину 2 викласти у редакції з наступним текстом:

«2. Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються:

не менше двох третин прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період – на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), які забезпечують виконання завдань відповідних регіональних стратегій розвитку та розроблені на основі планів заходів з реалізації таких стратегій;

не менше однієї третини прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період – на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку, та розроблені на основі Плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на строк відповідно до чинного законодавства. »;

3) доповнити частиною 2-1 із наступним текстом:

«2-1. Розподіл коштів між Автономною Республікою Крим, областями та містами Києвом і Севастополем на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які відповідають завданням, визначеним відповідними регіональними стратегіями розвитку та розроблені на основі планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку, здійснюється з дотриманням таких критеріїв розподілу:

80 відсотків коштів – відповідно до частки населення регіону відносно чисельності населення України, яке проживає у відповідному регіоні;

20 відсотків коштів – з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 відсотків середнього показника по Україні) відповідно до частки населення регіону відносно чисельності населення цих регіонів.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики до 1 лютого року, що передує плановому доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям індикативний прогнозний обсяг коштів державного фонду регіонального розвитку на плановий бюджетний період. »;

4) частину 3 викласти у наступній редакції:

«3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольські міські державні адміністрації до 1 травня року, що передує плановому, подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, пропозиції з переліком і описом інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що сформовані відповідно до частини другої цієї статті, пройшли відкритий попередній конкурсний відбір відповідно до критеріїв та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у наступному бюджетному періоді.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, утворює комісію для оцінки та відбору програм і проектів, до складу якої включаються представники центральних органів виконавчої влади, асоціацій органів місцевого самоврядування, науковці, експерти.

Така комісія на підставі поданих пропозицій здійснює оцінку та відбір поданих відповідно до абзацу першого цієї частини програм і проектів на їх відповідність вимогам, визначених законодавством у межах індикативного прогнозного обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку.

Засідання комісії транслюються в режимі он-лайн на сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики.

За результатами здійснення оцінки та відповідності поданих інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку вимогам законодавства, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики до 1 серпня року, що передує плановому, подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм і проектів.

Програми і проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні не менше 10 відсотків від загальної вартості програми чи проекту.»;

5) частину 5 виключити;

6) частину 3 статті 29 доповнити пунктом 8-1 із наступним текстом:

«8-1) 1,5 відсотка загального обсягу надходжень до загального фонду державного бюджету України для формування державного фонду регіонального розвитку;»;

7) частину 4 статті 30 доповнити пунктом 7-1 із наступним текстом:

«7-1) проекти та програми регіонального розвитку, порядок фінансування яких визначені частиною другою статті 24-1 цього Кодексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 8-1 частини третьої статті 29 цього Кодексу);»;

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 

Голова Верховної Ради України                                                          А. Парубій   

Документ для завантаження:  

Проект ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін і доповнень до статей 24-1, 29 та 30 Бюджетного  кодексу України» (щодо приведення у відповідність із Законом України «Про засади державної регіональної політики» в частині удосконалення порядку фінансування проектів та програм регіонального розвитку)   

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін і доповнень до статей 24-1, 29 та 30 Бюджетного  кодексу  України»

(щодо приведення у відповідність із Законом  України «Про засади державної регіональної політики» в частині удосконалення порядку фінансування проектів та програм регіонального розвитку)

Чинна редакція

Редакція, що пропонується

Стаття 24-1. Державний фонд регіонального розвитку
1. Державний фонд регіонального розвитку створюється у складі державного бюджету.
При складанні проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди державний фонд регіонального розвитку визначається в обсязі не менше 1 відсотка прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.
Стаття 24-1. Державний фонд регіонального розвитку
1. Державний фонд регіонального розвитку створюється у складі державного бюджету.
При складанні проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди державний фонд регіонального розвитку визначається в обсязі не менше 1,5 відсотка прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.
2. Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів.
На реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури та енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів, передбачається не менше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку за кожним з таких напрямів.
2. Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються:
 
    не менше двох третин прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період – на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), які забезпечують виконання завдань  відповідних регіональних стратегій розвитку, та розроблені на основі планів заходів з реалізації таких стратегій;
 
    не менше однієї третини прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період – на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку та розроблені на основі Плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на строк відповідно до чинного законодавства.
 
 
 
Норма відсутня
2-1. Розподіл коштів між Автономною Республікою Крим, областями та містами Києвом і Севастополем на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які відповідають завданням, визначеним відповідними регіональними стратегіями розвитку та розроблені на основі планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку, здійснюється з дотриманням таких критеріїв розподілу:
    80 відсотків коштів – відповідно до частки населення регіону відносно чисельності населення України, яке проживає у відповідному регіоні;
    20 відсотків коштів – з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 відсотків середнього показника по Україні) відповідно до частки населення регіону відносно чисельності населення цих регіонів.
    Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики до 1 лютого року, що передує плановому доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям індикативний прогнозний обсяг коштів державного фонду регіонального розвитку на плановий бюджетний період.
3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольські міські державні адміністрації до 1 травня року, що передує плановому, подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, пропозиції з переліком і описом інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що сформовані відповідно до частини другої цієї статті, пройшли попередній конкурсний відбір відповідно до законодавства (у тому числі програм і проектів щодо розвитку спортивної інфраструктури, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту) та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у наступному бюджетному періоді. 3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольські міські державні адміністрації до 1 травня року, що передує плановому, подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, пропозиції з переліком і описом інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що сформовані відповідно до частини другої цієї статті, пройшли відкритий попередній конкурсний відбір відповідно до критеріїв та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у наступному бюджетному періоді.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, утворює комісію для оцінки та відбору програм і проектів, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Така комісія на підставі поданих пропозицій (крім пропозицій щодо програм і проектів, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту) здійснює  оцінку та відбір зазначених програм і проектів на конкурсних засадах у межах індикативного прогнозного обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку з дотриманням таких критеріїв розподілу між Автономною Республікою Крим, областями та містами Києвом і Севастополем:
80 відсотків коштів – відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні;
20 відсотків коштів – з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 відсотків середнього показника по Україні).
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, утворює комісію для оцінки та відбору програм і проектів, до складу якої включаються представники центральних органів виконавчої влади, асоціацій органів місцевого самоврядування, науковці, експерти.
    Така комісія на підставі поданих пропозицій  здійснює  оцінку та відбір поданих відповідно до абзацу першого цієї частини програм і проектів на їх відповідність вимогам, визначених законодавством у межах індикативного прогнозного обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку.
    Засідання комісії транслюються в режимі он-лайн на сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики.
За результатами здійснення оцінки та відповідності поданих інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку вимогам законодавства центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, на підставі рішення відповідної комісії та з урахуванням програм і проектів, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту до 1 серпня року, що передує плановому, подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм і проектів. За результатами здійснення оцінки та відповідності поданих інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку вимогам законодавства центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, на підставі рішення відповідної комісії та з урахуванням програм і проектів, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту до 1 серпня року, що передує плановому, подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм і проектів.
Програми і проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків. Програми і проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні не менше 10 відсотків від загальної вартості програми чи проекту.
4. Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та порядок використання таких коштів (включаючи умови спрямування на таку мету частини коштів місцевих бюджетів) визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
4. Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і  проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та порядок використання  таких коштів (включаючи умови спрямування на таку мету частини коштів місцевих бюджетів)  визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
5. Розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у тримісячний строк із дня набрання чинності законом про Державний бюджет України.  
Вилучити
Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України
[ … ]
3. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) є:
[ … ]
 
 
Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України
[ … ]
3. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) є:
[ … ]
8-1) 1,5 відсотка загального обсягу надходжень до загального фонду державного бюджету України для формування державного фонду регіонального розвитку;
[ … ]
      Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України
4. Кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 та частини третьої цієї статті цього Кодексу, спрямовуються відповідно на:
[ … ]
 
 
      Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України
4. Кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 та частини третьої цієї статті цього Кодексу, спрямовуються відповідно на:
[ … ]
7-1) проекти та програми регіонального розвитку, порядок фінансування яких визначені частиною другою статті 24-1 цього Кодексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 8-1 частини третьої статті 29 цього Кодексу);
[ … ]


Народні депутати України

Документ для завантаження:  

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України «Про внесення змін і доповнень до статей 24-1, 29 та 30 Бюджетного  кодексу  України» (щодо приведення у відповідність із Законом  України «Про засади державної регіональної політики» в частині удосконалення порядку фінансування проектів та програм регіонального розвитку)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін і доповнень до статей 24-1, 29 та 30 Бюджетного  кодексу України»

(щодо приведення у відповідність із Законом України «Про засади державної регіональної політики» в частині удосконалення порядку фінансування проектів та програм регіонального розвитку)

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Від часу ухвалення в 2014 році Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (ДСРР-2020) в Україні так і не було профінансовано заходи для досягнення загальноукраїнських цілей, зокрема єдності українського простору, загальноукраїнської солідарності та міжрегіональної співпраці. У зв’язку з цим і пропонується третину державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР) витрачати на досягнення цілей та завдань ДСРР. Дві третини коштів йтимуть на регіональний рівень і спрямовуватимуться на реалізацію цілей та завдань регіональних стратегій розвитку. За такого підходу ми отримаємо класичну європейську схему реалізації політики регіонального розвитку «зверху-вниз» та «знизу-вгору», що забезпечуватиме єдність українського простору та розвиток регіонів у контексті з розвитком всієї держави. Включення в статтю 24-1 Бюджетного кодексу України (далі – БКУ) в грудні 2016 року положення, згідно із яким ДФРР квотується за напрямками розвитку «спортивної інфраструктури» та «енергоефективності» руйнує саму ідею стратегічного планування, коли саме регіони, розробляючи власні стратегії розвитку та плани з їх реалізації, самостійно визначають пріоритети розвитку. Хтось одного року може витратити більше коштів на спортивну інфраструктуру, а іншого на розвиток сільського кооперативного руху, але все це має випливати із плану реалізації регіональної стратегії.

Пропоноване збільшення коштів ДФРР з 1% до 1,5% є цілком логічним і випливає із Плану дій Уряду на 2016 рік, який так і не був виконаним в частині пункту «10. Створення умов для стабільного, передбачуваного та доступного фінансування регіонального розвитку», який і передбачав таке збільшення та запровадженні інших новацій для стабільного та прогнозованого фінансування регіонального розвитку. Саме тому, зміни, що пропонуються до статті 24-1 БКУ випливають з реалізації п.10 Плану дій.

  1. Мета і завдання

Метою прийняття пропонованого законопроекту є приведення у відповідність статей 24-1, 29, 30 та 57 БКУ із Законом України «Про засади державної регіональної політики» в частині удосконалення порядку фінансування проектів та програм регіонального розвитку.

  1. Загальна характеристика і основні положення проекту

Законопроектом передбачається внесення змін і доповнень до статей 24-1, 29, 30 та 57 БКУ. Зокрема, пропонується окремою частиною визначити критерії розподілу коштів ДФРР між регіонами. Також визначається, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (далі – Мінрегіон) до 1 лютого року, який передує плановому для реалізації проектів регіонального розвитку, доводить регіонам індикативний план щодо суми коштів ДФРР, на які може розраховувати регіон, що своєю чергою виступатиме досить важливим застереженням від зменшення суми ДФРР при прийнятті бюджету. До цього також варто зауважити, що саме за такого підходу утворюється логічна схема: визначено суми для регіонів за певними критеріями, базованими на чисельності населення та рівні ВРП на особу; регіони на ці суми відбирають проекти регіонального розвитку, що корелюються з відповідними регіональними стратегіями розвитку та планами їх реалізації за спеціальними процедурами; комісія Мінрегіону перевіряє подані проекти на відповідність вимогам законодавства; Кабінет Міністрів затверджує перелік проектів; реалізація проектів відбувається відповідно до їх кошторисів та планів.

Поруч з цим, передбачається відкоригувати частину 3 статті 24-1 БКУ відповідно до пропонованої редакції частини 2 цієї ж статті та додатково забезпечити неупередженість у відборі проектів на регіональному рівні через запровадження відкритості конкурсу. Детальне регулювання проведення конкурсу визначатиметься Кабінетом Міністрів України.

Законопроектом також пропонується вилучити введену в грудні 2016 року Верховною Радою України норму щодо обов’язкової участь у комісії понад 50% народних депутатів України як таку, що породжує конфлікт інтересів та створює загрозу відсутності кворуму на засідання комісії. Натомість пропонується запровадити норму про пряму трансляцію засідання комісії на сайті Мінрегіону як додаткову гарантію прозорості рішень, які прийматиме комісія (хоча така комісія може лише відхилити поданий регіоном проект на підставі його невідповідності законодавству; при цьому, основними рішеннями щодо фінансування того чи того проекту є рішення регіональних комісій).

В абзаці третьому частини 3 статті 24-1 БКУ передбачається вилучення низки словосполучень («на підставі рішення відповідної комісії та з урахуванням програм і проектів, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту»), оскільки відбір проектів здійснюється регіональними комісіями, а пріоритетність фінансування проектів визначається стратегією розвитку регіону та планом її реалізації.

Що стосується змін та доповнень до статей 29 та 30 БКУ, то необхідність їх внесення випливає із змісту статті 24-1, редакція якої пропонується цим законопроектом.

  1. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють суспільні відносини в цій сфері є:

– Бюджетний кодекс України;

– Закон України «Про засади державної регіональної політики».

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту України не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України на 2017 рік.

  1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Прийняття законопроекту не лише усуне наявні недоліки правового регулювання порядку фінансування проектів та програм регіонального розвитку шляхом приведення у відповідність деяких положень Бюджетного кодексу України із Законом України «Про засади державної регіональної політики» в частині удосконалення порядку фінансування проектів та програм регіонального розвитку, але й призведе до реального збільшення обсягів коштів ДФРР, що своєю чергою сприятиме виконанню завдань, визначених як Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, так і регіональних стратегій розвитку.

Народні депутати України  

Документ для завантаження:

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про внесення змін і доповнень до статей 24-1, 29 та 30 Бюджетного  кодексу України» (щодо приведення у відповідність із Законом України «Про засади державної регіональної політики» в частині удосконалення порядку фінансування проектів та програм регіонального розвитку)

Поділитися