Слідкуйте за новинами

Проект Закону України "Про територіальний устрій України"

Дата: 26.02.2009

Проект Закону України “Про територіальний устрій України”

Цей Закон визначає поняття та засади територіального устрою України, правовий статус і рівні адміністративно-територіальних одиниць, порядок вирішення органами державної влади та органами місцевого самоврядування питань територіального устрою.

Стаття 1. Територіальний устрій

1. Територіальний устрій України – це обумовлена географічними, історичними, економічними, соціальними, культурними та іншими чинниками внутрішня територіальна організація держави з поділом її території на складові частини – адміністративно-територіальні одиниці з метою забезпечення населення необхідним рівнем послуг та збалансованого розвитку усієї території держави.
2. Систему територіального устрою України складають такі рівні адміністративно-територіальних одиниць: регіони, райони, громади.

Стаття 2. Засади державної політики у сфері територіального устрою

1. Державна політика у сфері територіального устрою ґрунтується на засадах єдності та цілісності території України, децентралізації у здійсненні місцевого самоврядування та виконавчої влади у поєднанні з централізованою системою контролю за законністю реалізації владних повноважень, збалансованості соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій, прав та законних інтересів громадян, додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від місця його проживання.

Стаття 3. Законодавство про територіальний устрій

Питання територіального устрою регулюються Конституцією України, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 4. Адміністративно – територіальна одиниця

1. Адміністративно-територіальна одиниця – це цілісна частина території держави в установлених відповідно до закону межах, що за наявності відповідних географічних, демографічних та соціально-економічних умов є територіальною основою для організації та діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
2. Межа адміністративно-територіальної одиниці – це умовна замкнена лінія, що відокремлює територію однієї адміністративно-територіальної одиниці від території інших (суміжних) адміністративно-територіальних одиниць або збігається з лінією державного кордону України.
3. Адміністративно-територіальна одиниця становить просторову цілісність, до складу її території не може включатися територія іншої адміністративно-територіальної одиниці того ж рівня або її частина.

Стаття 5. Поселення

Поселення – це компактно заселене місце постійного проживання людей, що склалося внаслідок історичних традицій, господарської та іншої діяльності, має сталий склад населення, власну назву, відокремлену межею територію та зареєстровано в порядку, передбаченому цим Законом.

Стаття 6. Статус поселень

За чисельністю населення та соціально-економічними характеристиками поселення мають наступний статус:
1. Село – поселення з переважно сільською садибною забудовою, сталим складом населення, яке у більшості зайняте в сільському, лісовому та рибному господарстві, народних промислах, первинній переробці сільськогосподарської та рибної продукції.
2. Містечко – поселення, утворення та розвиток якого пов’язаний з розташуванням на його території промислових підприємств, підприємств з виробництва і переробки сільськогосподарської, лісової та рибної продукції, залізничних вузлів, гідротехнічних та інших споруд і об’єктів, яке має соціальну і комунальну інфраструктуру, жителі якого у більшості своїй зайняті у промисловій чи соціально-культурній сферах.
З. Місто – поселення з компактною забудовою, на території якого розташовані промислові і переробні підприємства, комунальні господарства, житловий фонд, мережа соціально-культурних закладів і підприємств, яке має розвинуту соціальну, комунальну і транспортну інфраструктуру та жителі якого у більшості своїй зайняті в управлінській, промисловій, торговельній, соціально-культурній сферах і сфері послуг.

Стаття 7. Поселенське утворення

1. Поселенське утворення – одиночні двори (хутори) або місця проживання, що мають тимчасовий характер, несталий склад населення (військові містечка за межами поселень, будинки лісників, шляхових майстрів та бакенщиків, метеостанції, польові стани, дачні та садові поселенські утворення, фермерські господарства тощо).
2. Поселенське утворення не має статусу поселення.

Стаття 8. Громада

1. Громадою є адміністративно-територіальна одиниця, утворена на основі одного або декількох поселень, та має визначені в установленому законом порядку межі її території і є територіальною основою для створення та діяльності органів місцевого самоврядування громади та надання населенню громади визначеного законом рівня адміністративних, соціальних та культурних послуг.
2. Громада утворюється за умови, якщо в її межах проживає, як правило, не менш, як 5000 жителів з урахуванням доступності адміністративного центру громади для жителів поселень та поселенських утворень, розташованих у її межах. Якщо щільність сільського населення в цілому по району є нижчою в два або більше разів ніж середня щільність сільського населення в Україні, в межах відповідного району можуть утворюватись громади з чисельністю населення від 3500 жителів при умові, що площа такої громади в розрахунку на одного жителя перевищує більш як вдвічі середню по Україні для сільських громад.
У виняткових випадках Верховна Рада України може утворити громаду з меншою чисельністю населення, але на менше 1500 жителів.
3. Окремі громади відповідно до закону можуть мати статус міста-району та міста-регіону.
4. Поселення, яке є місцезнаходженням ради громади, є адміністративним центром громади. При визначенні адміністративного центру громади враховується наявність інфраструктури, необхідної для діяльності органів місцевого самоврядування відповідної громади, а у випадках, передбачених законодавством, – органів державної влади та доступність до зазначеного адміністративного центру для жителів поселень, які входять до складу цієї громади.

Стаття 9. Місто-район

1. Громаді, до якої входить хоча б одне місто, чисельність населення якого становить не менше 70 000 жителів, та населення якої забезпечується послугами в обсязі, визначеному законом для громади та району, надається статус міста-району.
2. Місто-район не входить до складу іншого району, в межах якого воно знаходиться.
3. До складу міста-району не можуть входити інші громади.

Стаття 10. Місто-регіон

1. Громаді, до якої входить хоча б одне місто, чисельність населення якого становить не менше 750 000 жителів, та населення якої забезпечується послугами в обсязі, визначеному законом для громади, району та регіону, надається статус міста – регіону. До міст-регіонів належать міста із спеціальним статусом Київ та Севастополь.
2. Місто-регіон не входить до складу іншого району та регіону, в межах яких воно знаходиться.
3. До складу міста-регіону не можуть входити інші громади.

Стаття 11. Райони в місті

1. В окремих містах, де проживає не менше як 450 000 жителів, можуть утворюватись райони в місті, у кількості не менше трьох, які не є самостійними адміністративно-територіальними одиницями.
2. У районі в місті має проживати, як правило, не менше ніж 150 000 жителів.
3. При утворенні районів в місті та зміні їх меж не допускається встановлення істотної диспропорції між показниками якості надаваних населенню в районах в містах адміністративних, соціальних та культурних послуг.

Стаття 12. Район

1. Районом є адміністративно-територіальна одиниця, територія якого складається з громад та має відповідну транспортну, інформаційну та іншу інфраструктуру для забезпечення реалізації спільних інтересів цих громад і населення якої забезпечується визначеними законом адміністративними, соціальними та культурними послугами, які об’єктивно не можуть бути надані у цих громадах.
2. Район створюється за умови, якщо на його території проживає, як правило, не менше 70 000 жителів. При утворенні районів враховується перспектива соціально-економічного розвитку території, бюджетної спроможності та наявність інфраструктури для потреб населення, а також поселення, що склалося як соціально-економічний, культурний чи релігійний центр для жителів навколишніх поселень.
3. Якщо щільність населення в межах регіону без урахування населення міст-районів, які знаходяться в межах цього регіону, є нижчою у два та більше разів ніж середня щільність населення без врахування населення міст-регіонів допускається створення районів з чисельністю населення від 40 000 жителів, за умови, що площа такого району в розрахунку на його жителя перевищує у два та більше разів середню в межах України площу районів в розрахунку на одного жителя.
4. Поселення, яке є місцезнаходженням ради району, є адміністративним центром району. При визначенні адміністративного центру району враховується наявність інфраструктури, що дозволяє створити необхідні установи та служби органів державної влади та органів місцевого самоврядування району та доступність до адміністративного центру району для жителів громад, які включаються до складу цього району.

Стаття 13. Регіон

1. Регіонами є такі адміністративно-територіальні одиниці: Автономна Республіка Крим, області, міста-регіони.
2. Регіон – це адміністративно-територіальна одиниця, утворена з метою здійснення державної політики щодо збалансованого розвитку територій, забезпечення реалізації спільних інтересів жителів районів та міст-районів, що входять до його складу, та надання населенню визначених законом спеціалізованих та високоспеціалізованих адміністративних, соціальних та культурних послуг, які об’єктивно не можуть бути надані у районах та містах-районах.
3. Поселення, яке є місцезнаходженням ради регіону, є адміністративним центром регіону. При визначенні адміністративного центру регіону враховується наявність інфраструктури, що дозволяє створити необхідні установи та служби органів державної влади і органів місцевого самоврядування регіону та доступність до адміністративного центру регіону для жителів районів і міст-районів, які входять до складу цього регіону.

Стаття 14. Назви адміністративно-територіальних одиниць

1. Кожна адміністративно-територіальна одиниця має власну назву.
2. Назва громади та району має відповідати назві поселення, яке є адміністративним центром цієї адміністративно-територіальної одиниці.
3. Найменування та перейменування адміністративно-територіальних одиниць здійснюється з урахуванням їх історичних, культурних, географічних, національних та інших місцевих умов і особливостей відповідно до закону.
4. При утворенні чи перейменуванні адміністративно-територіальних одиниць чи поселень присвоєння їм назв, що вже існують у даному регіоні, не допускається.

Стаття 15. Територія громади та її межі

1. До складу території громади включаються землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони, житлової та громадської забудови, землі сільськогосподарського, історико-культурного, оздоровчого, рекреаційного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, землі водного та лісового фонду незалежно від форм власності.
2. Межа громади відокремлює територію відповідної громади від території інших (суміжних) громад.
3. Територія громади є цільною, на ній не допускається існування територій, що належать до інших громад.
4. Законом може бути встановлено особливі вимоги щодо визначення на території громади, вздовж її меж, територій, на яких передбачається особливий порядок погодження з сусідніми громадами розміщення об’єктів виробничого, торговельного характеру, а також інших об’єктів, що можуть мати несприятливі економічні чи екологічні наслідки для сусідніх громад.
5. Законом може бути обмежено юрисдикцію громади на землі в межах громади, якщо вони належать до:
1) територій, які є непридатними та небезпечними для використання внаслідок тривалої дії небезпечних екологічних чинників, що призвело до стійкої деградації природних ресурсів, за визначеним законом переліком;
2) територій, які використовуються для базування підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань та забезпечення ними бойової підготовки, за винятком територій, переданих з державної у комунальну власність;
3) прикордонної смуги;
4) території заповідного фонду загальнодержавного значення;
6. Територія зони відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції до складу громад не включається.

Стаття 16. Порядок утворення і ліквідації громад, встановлення і зміни їх меж, встановлення та перенесення їх адміністративних центрів

1. Рішення про утворення і ліквідацію громад, встановлення і зміну їх меж, встановлення та перенесення їх адміністративних центрів приймається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
2. Кабінет Міністрів України вносить до Верховної Ради України подання з питань, зазначених у частині першій цієї статті, за власною ініціативою або за пропозиціями:
1) щодо утворення громад, встановлення їх меж та адміністративних центрів – рад громад, міст-районів, міст-регіонів, які ініціюють утворення нової громади;
2) щодо ліквідації громад, зміни їх меж та перенесення адміністративних центрів – рад цих громад.
3. У рішенні про утворення громади встановлюється її назва.
4. При утворенні районів та регіонів, встановленні та зміні їх меж межі громад, як правило, не змінюються.
5. Рішення про утворення, ліквідацію, встановлення та зміну меж громади, встановлення або перенесення її адміністративного центру приймається з урахуванням думки місцевого населення: рішень загальних зборів жителів відповідних сіл, містечок або результатів консультативного опитування жителів відповідних міст-районів, міст-регіонів.
6. У разі, коли Кабінет Міністрів України вносить до Верховної Ради України подання з питань, зазначених у частині першій цієї статті, за власною ініціативою, до нього додається висновок Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної обласної ради, а якщо адміністративно-територіальну одиницю пропонується утворити в межах міста-регіону – висновок ради міста-регіону.
До пропозицій ради громади, ради міста-району, міста-регіону щодо утворення і ліквідації громади, встановлення і зміни її меж, встановлення та перенесення її адміністративного центру додаються висновки відповідної районної та обласної ради, а якщо громада знаходиться в межах відповідно Автономної Республіки Крим, – висновки відповідної районної ради та Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
7. До подання, зазначеного у частині першій цієї статті, додаються:
1) проект закону про утворення, ліквідацію, встановлення та зміну меж громади, встановлення або перенесення її адміністративного центру;
2) пропозиції та висновки, зазначені у частинах другій та шостій цієї статті;
3) обґрунтування доцільності прийняття відповідного рішення;
4) рішення загальних зборів громадян за місцем проживання, результати консультативного опитування населення з питань, зазначених у частині першій цієї статті;
5) довідка про обсяг видатків, пов’язаних з вирішенням питань, зазначених у частині першій цієї статті, у тому числі додаткових видатків на утримання органів місцевого самоврядування, та джерела їх покриття;
6) кадастровий план та топографічна карта місцевості із зазначенням меж громади, її адміністративного центру, а у разі, якщо пропонується змінити межі громади або перенести її адміністративний центр, – із зазначенням відповідно існуючих та нових меж адміністративно-територіальної одиниці, існуючого та нового адміністративного центру;
7) відомості про:
про площу та межі території громад, яких стосується подання, а у разі внесення подання про зміну меж громади – також про її площу в нових межах та її нові межі;
чисельність населення та інші демографічні показники в межах адміністративно-територіальних одиниць, яких стосується подання, а у разі внесення подання про зміну меж громади – також про чисельність її населення та інші демографічні показники в нових межах;
про наявність підприємств, у т.ч. підприємств комунального господарства, побутового обслуговування населення, торгівлі і громадського харчування, закладів соціального та культурного призначення, про житловий фонд в межах адміністративно-територіальних одиниць, яких стосується подання, а у разі внесення подання про зміну меж громади – також про відповідні показники в нових межах;
про обсяг доходів та видатків бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, яких стосується подання, на рік, в якому вноситься відповідне подання, а у разі внесення подання про утворення громади або зміну її меж – також про прогнозний обсяг доходів та видатків бюджету відповідно утворюваної громади або громади в нових межах;
про наявні і передбачувані у зв’язку з пропозиціями, що вносяться, структуру і штати органів місцевого самоврядування.
8. У разі внесення пропозицій щодо перенесення адміністративного центру громади, крім відомостей, зазначених у частині сьомій цієї статті, містяться відомості про:
чисельність населення та інші демографічні показники у поселеннях, яких стосується подання;
наявність у поселенні, до якого переноситься адміністративний центр, приміщень, будівель та споруд для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування;
доступність поселення, до якого переноситься адміністративний центр, для жителів поселень та поселенських утворень, які знаходяться в межах відповідної громади.

Стаття 17. Встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць

1. Межі адміністративно-територіальних одиниць встановлюються:
1) по лінії Державного кордону України;
2) на суходолі – за межами землеволодінь та землекористувань або за характерними точками і лініями рельєфу;
3) на річках та струмках – посередині головного фарватеру судноплавних річок, посередині несудноплавних річок або посередині їх головного рукава, посередині струмка;
4) на озерах та інших природних водоймах – за прямою лінією, що з’єднує виходи меж адміністративно-територіальних одиниць до берегів озера або іншої водойми;
5) на штучних водоймах – відповідно до лінії меж, що проходили на місцевості до їх заповнення, а у разі утворення чи зміни меж адміністративно-територіальних одиниць після заповнення штучних водойм – за прямою лінією, що з’єднує виходи меж адміністративно-територіальних одиниць до берегів штучної водойми;
6) на залізничних і автодорожніх мостах, греблях та інших спорудах, що проходять через ділянки річок та струмків, – таким чином, щоб міст, гребля або інша споруда повністю знаходилась в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці.
2. Межі, що встановлені по річці, струмку, озеру чи іншій водоймі, не підлягають перенесенню внаслідок зміни обрису їх берегів або рівня води, зміни місця знаходження русла річки, струмка.
3. Встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць обґрунтовується містобудівною та землевпорядною документацією і здійснюється на кадастрових планах та відображається на топографічних картах з урахуванням перспективи соціально-економічного розвитку цих одиниць.
4. Встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць та винесення їх в натуру (на місцевості) здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
5. Межі адміністративно-територіальної одиниці вважаються встановленими після прийняття відповідного рішення, винесення меж у натуру (на місцевість), внесення відомостей про встановлення меж до Державного кадастру одиниць територіального устрою і видачі Державного акта на межі адміністративно-територіальної одиниці.

Стаття 18. Порядок надання громадам статусу міста-району, міста-регіону, встановлення та зміни їх меж

1. Рішення про надання громадам статусу міста-району, міста-регіону, встановлення та зміну їх меж приймається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
2. Кабінет Міністрів України вносить до Верховної Ради України подання з питань, зазначених у частині першій цієї статті, за власною ініціативою або за пропозиціями рад цих громад.
3. У рішенні Верховної Ради України про надання громаді статусу міста-району, міста-регіону встановлюється його назва.
4. При утворенні районів та регіонів, встановленні та зміні їх меж межі міст-районів, міст-регіонів, як правило, не змінюються.
5. Рішення про надання громаді статусу міста-району, міста-регіону, встановлення їх меж приймається з урахуванням результатів консультативного опитування жителів відповідної громади.
Рішення про зміну меж міста-району, міста-регіону приймається з урахуванням рішень загальних зборів жителів сіл, містечок за місцем проживання та результатів консультативного опитування жителів міст, міст-районів, міст-регіонів, районів, межі яких пропонується змінити.
6. У разі, коли Кабінет Міністрів України вносить до Верховної Ради України подання з питань, зазначених у частині першій цієї статті, за власною ініціативою, до нього додається висновок Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної обласної ради.
До пропозицій ради громади щодо надання їй статусу міста-району, пропозицій ради міста-району про зміну його меж додаються висновки відповідної районної та обласної ради, а якщо громада, місто-район знаходиться в межах Автономної Республіки Крим, – висновки районної ради району, в межах якої знаходиться громада, місто-район, та Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
До пропозицій ради громади щодо надання їй статусу міста-регіону, пропозицій ради міста-регіону про зміну його меж додається висновок Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної обласної ради.
7. До подання, зазначеного у частині першій цієї статті, додаються:
1) проект закону про надання громадам статусу міста-району, міста-регіону, встановлення та зміну їх меж;
2) пропозиції та висновки, зазначені у частинах другій та шостій цієї статті;
3) обґрунтування доцільності прийняття відповідного рішення;
4) рішення загальних зборів громадян за місцем проживання, результати консультативного опитування населення з питань, зазначених у частині першій цієї статті;
5) довідка про обсяг видатків, пов’язаних з вирішенням питань, зазначених у частині першій цієї статті, у тому числі про обсяг додаткових видатків на утримання органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та джерела покриття цих видатків;
6) кадастровий план та топографічна карта місцевості із зазначенням меж громади, міста-району, міста-регіону, а у разі, якщо пропонується змінити межі міста-району, міста-регіону – із зазначенням існуючих та нових меж;
7) відомості про:
площу та чисельність населення громади, основні демографічні показники, а у разі внесення подання про зміну меж міста-району, міста-регіону – також про його площу та чисельність населення в нових межах;
наявність підприємств, у т.ч. підприємств комунального господарства, побутового обслуговування населення, торгівлі і громадського харчування, закладів соціального та культурного призначення, а у разі внесення подання про зміну меж міста-району, міста-регіону – також про відповідні показники в нових межах;
обсяг доходів та видатків бюджету громади на рік, в якому вноситься відповідне подання, а у разі внесення подання про зміну меж міста-району, міста-регіону – також про прогнозний обсяг доходів та видатків його бюджету в нових межах;
наявні і передбачувані у зв’язку з пропозиціями, що вносяться, структуру і штати органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади.
8. У разі внесення пропозицій про зміну меж міста-району, міста-регіону, крім відомостей, зазначених у частині сьомій цієї статті, містяться відомості про цільове призначення земель, що передаються чи виключаються з його меж.

Стаття 19. Порядок утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж районів, встановлення або перенесення їх адміністративних центрів

1. Рішення про утворення, ліквідацію, встановлення і зміну меж районів, встановлення або перенесення їх адміністративних центрів приймається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
2. Кабінет Міністрів України вносить до Верховної Ради України подання з питань, зазначених у частині першій цієї статті, за власною ініціативою або за пропозиціями:
1) щодо утворення районів, встановлення їх меж та адміністративних центрів – районних рад та рад міст-районів, міст-регіонів, які ініціюють утворення нового району;
2) щодо ліквідації районів, зміни їх меж та перенесення адміністративних центрів – відповідних районних рад.
3. У рішенні про утворення району встановлюється його назва.
4. Рішення про утворення, ліквідацію, встановлення і зміну меж району, встановлення або перенесення його адміністративного центру приймається з урахуванням результатів консультативного опитування жителів районів, міст-районів, міст-регіонів, які ініціюють утворення нового району або межі якого пропонується змінити.
5. У разі, коли Кабінет Міністрів України вносить до Верховної Ради України подання з питань, зазначених у частині першій цієї статті, за власною ініціативою, до нього додається висновок Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної обласної ради.
До пропозицій районної ради, ради міста-району, міста-регіону про утворення, ліквідацію, встановлення або зміну меж району, встановлення або перенесення його адміністративного центру додається висновок Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної обласної ради.
6. До подання, зазначеного у частині першій цієї статті, додаються:
1) проект закону про утворення, ліквідацію, встановлення або зміну меж району, встановлення або перенесення його адміністративного центру;
2) пропозиції та висновки, зазначені у частинах другій та п’ятій цієї статті;
3) обґрунтування доцільності прийняття відповідного рішення;
4) довідка про результати консультативного опитування населення з питань, зазначених у частині першій цієї статті;
5) довідка про обсяг видатків, пов’язаних з вирішенням питань, зазначених у частині першій цієї статті, у тому числі додаткових видатків на утримання органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та джерела їх покриття;
6) кадастровий план та топографічна карта місцевості із зазначенням меж району, його адміністративного центру, а у разі, якщо пропонується змінити межі району або перенести його адміністративний центр, – із зазначенням відповідно існуючих та нових меж району, існуючого та нового адміністративного центру;
7) відомості про:
площу та межі адміністративно-територіальних одиниць, яких стосується подання, а у разі внесення подання про зміну меж району – також про його площу в нових межах та його нові межі;
чисельність населення та інші демографічні показники в межах адміністративно-територіальних одиниць, яких стосується подання, а у разі внесення подання про зміну меж району – також про чисельність населення району та інші демографічні показники в нових межах;
наявність підприємств, у т.ч. підприємств комунального господарства, побутового обслуговування населення, торгівлі і громадського харчування, закладів соціального та культурного призначення в межах адміністративно-територіальних одиниць, яких стосується подання, а у разі внесення подання про зміну меж району – також про відповідні показники в нових межах;
обсяг доходів та видатків бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, яких стосується подання, на рік, в якому вноситься відповідне подання, а у разі внесення подання про утворення району або зміну його меж – також про прогнозний обсяг доходів та видатків бюджету відповідно утворюваного району або району в нових межах;
5) про наявні і передбачувані у зв’язку з пропозиціями, що вносяться, структуру і штати органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади.
7. У разі внесення пропозицій про перенесення адміністративного центру району, крім відомостей, зазначених у частині шостій цієї статті, містяться відомості про:
чисельність населення та інші демографічні показники у поселеннях, яких стосується подання;
наявність у поселенні, до якого переноситься адміністративний центр, приміщень, будівель та споруд для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та територіальних органів центральних органів виконавчої влади;
доступність поселення, до якого переноситься адміністративний центр, для жителів інших поселень, які знаходяться в межах відповідного району.

Стаття 20. Порядок зміни меж регіону, перенесення його адміністративного центру

1. Рішення про зміну меж регіону, перенесення його адміністративного центру приймається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
2. Кабінет Міністрів України вносить до Верховної Ради України подання з питань, зазначених у частині першій цієї статті, за власною ініціативою або за пропозиціями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, рад міст-регіонів, яких стосуються ці зміни.
3. У рішенні про утворення регіону встановлюється його назва.
4. Рішення про зміну меж регіону, перенесення його адміністративного центру приймається з урахуванням результатів консультативного опитування жителів регіонів, міст-регіонів, яких стосуються ці зміни.
5. У разі, коли Кабінет Міністрів України вносить до Верховної Ради України подання з питань, зазначених у частині першій цієї статті, за власною ініціативою, до нього додається висновок Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної обласної ради.
6. До подання, зазначеного у частині першій цієї статті, додаються:
1) проект закону про зміну меж регіону, перенесення його адміністративного центру;
2) пропозиції та висновки, зазначені у частинах другій та п’ятій цієї статті;
3) обґрунтування доцільності прийняття відповідного рішення;
4) довідка про результати консультативного опитування населення з питань, зазначених у частині першій цієї статті;
5) довідка про обсяг видатків, пов’язаних з вирішенням питань, зазначених у частині першій цієї статті, у тому числі додаткових видатків на утримання органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та джерела їх покриття;
6) кадастровий план та топографічна карта місцевості із зазначенням відповідно існуючих та нових меж регіону, існуючого та нового адміністративного центру;
7) відомості про:
площу регіону в існуючих та нових межах та його нові межі;
чисельність населення та інші демографічні показники в існуючих межах регіонів, яких стосується подання, та нових межах;
наявність підприємств, у т.ч. підприємств комунального господарства, побутового обслуговування населення, торгівлі і громадського харчування, закладів соціального та культурного призначення в межах адміністративно-територіальних одиниць, яких стосується подання, та в нових межах;
обсяг доходів та видатків бюджету регіону, якого стосується подання, на рік, в якому вноситься відповідне подання, а також про прогнозний обсяг доходів та видатків бюджету регіону в нових межах;
наявні і передбачувані у зв’язку з пропозиціями, що вносяться, структуру і штати органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади.
7. У разі внесення пропозицій про перенесення адміністративного центру регіону, крім відомостей, зазначених у частині шостій цієї статті, містяться відомості про:
чисельність населення та інші демографічні показники у поселеннях, яких стосується подання;
наявність у поселенні, до якого переноситься адміністративний центр, приміщень, будівель та споруд для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та територіальних органів центральних органів виконавчої влади;
доступність поселення, до якого переноситься адміністративний центр, для жителів громад та міст-районів, які знаходяться в межах відповідного регіону.

Стаття 21. Порядок віднесення поселенських утворень до категорії сіл та містечок, віднесення сіл до категорії містечок, встановлення та зміни меж сіл та містечок

1. Рішення про віднесення поселенських утворень до категорії сіл та містечок, віднесення сіл до категорії містечок, встановлення та зміни меж сіл та містечок приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною обласною радою, радою міста-регіону.
2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада приймає рішення з питань, зазначених у частині першій цієї статті, за власною ініціативою або за пропозиціями рад громад та міст-районів, в межах яких знаходяться відповідні поселенські утворення, села та містечка.
3. У рішенні про віднесення поселенського утворення до категорії сіл чи містечок, віднесення села до категорії містечок встановлюється його назва.
4. Рішення з питань, зазначених у частині першій цієї статті, приймається з урахуванням рішень загальних зборів жителів відповідного поселенського утворення, села, містечка за місцем проживання, а у разі, коли зміна меж села або містечка має наслідком включення до його меж поселенських утворень, інших сіл, містечок повністю або частково, – також за результатами загальних зборів жителів поселенських утворень, інших сіл, містечок за місцем проживання.
5. У разі, коли Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада приймає рішення з питань, зазначених у частині першій цієї статті, за власною ініціативою та ініціативою ради громади, до проекту цього рішення додається висновок відповідної районної ради.
6. До проекту рішення з питань, зазначених у частині першій цієї статті, додаються:
1) пропозиції та висновки, зазначені у частинах другій та п’ятій цієї статті;
2) обґрунтування доцільності прийняття відповідного рішення;
3) рішення загальних зборів громадян за місцем проживання з питань, зазначених у частині першій цієї статті;
4) довідка про обсяг видатків, пов’язаних з вирішенням питань, зазначених у частині першій цієї статті, та джерела їх покриття;
5) кадастровий план та топографічна карта місцевості із зазначенням місцезнаходження поселенського утворення або меж села, містечка, а у разі, якщо пропонується змінити межі села чи містечка, – із зазначенням його існуючих та нових меж;
6) відомості про:
площу та чисельність населення в межах поселенського утворення, села, містечка, інші демографічні показники, а у разі підготовки проекту рішення про зміну меж села, містечка – також про його площу та чисельність населення в нових межах;
наявність в поселенських утвореннях, селах, містечках підприємств комунального господарства, побутового обслуговування населення, торгівлі і громадського харчування (для поселенського утворення – про стан забезпечення населення комунальними послугами), закладів соціального та культурного призначення, про житловий фонд в межах адміністративно-територіальних одиниць, яких стосується подання, та в нових межах, а для села, містечка – також про наявність в його межах підприємств, а у разі підготовки проекту рішення про зміну меж села, містечка – також про відповідні показники в нових межах;
обсяг доходів та видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої знаходиться поселенське утворення, село, містечко, на рік, в якому підготовлений проект рішення.

Стаття 22. Порядок віднесення поселень до категорії міст, встановлення та зміни меж міст

1. Рішення про віднесення поселень до категорії міст, встановлення та зміну меж міст приймається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
2. Кабінет Міністрів України вносить до Верховної Ради України подання з питань, зазначених у частині першій цієї статті, за власною ініціативою або за пропозиціями рад громад, міст-районів, міст-регіонів, в межах яких знаходяться ці поселення або міста.
3. У рішенні про віднесення поселення до категорії міст встановлюється його назва.
4. Рішення з питань, зазначених у частині першій цієї статті, приймається з урахуванням рішень загальних зборів жителів села, містечка за місцем проживання або результатів консультативного опитування жителів відповідного міста, а у разі, коли зміна меж міста має наслідком включення до його меж поселенських утворень, сіл, містечок, інших міст повністю або частково, – також за результатами загальних зборів жителів поселенських утворень, сіл, містечок або результатів консультативного опитування жителів інших міст.
5. У разі, коли Кабінет Міністрів України вносить до Верховної Ради України подання з питань, зазначених у частині першій цієї статті, за власною ініціативою, до нього додається висновок Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної ради, а якщо поселення чи місто знаходиться в межах міста-регіону – висновок ради міста-регіону.
До пропозицій ради громади щодо віднесення поселення до категорії міст, встановлення та зміну меж міста додаються висновки відповідної районної та обласної ради, а якщо громада знаходиться в межах відповідно Автономної Республіки Крим, – висновки відповідної районної ради та Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
До пропозицій ради міста-району щодо віднесення поселення до категорії міст, встановлення та зміну меж міста додається висновок Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної обласної ради.
6. До подання, зазначеного у частині першій цієї статті, додаються:
1) проект закону про віднесення поселень до категорії міст, встановлення та зміну меж міст;
2) пропозиції та висновки, зазначені у частинах другій та п’ятій цієї статті;
3) обґрунтування доцільності прийняття відповідного рішення;
4) рішення загальних зборів громадян за місцем проживання, довідка про результати консультативного опитування населення з питань, зазначених у частині першій цієї статті;
5) довідка про обсяг видатків, пов’язаних з вирішенням питань, зазначених у частині першій цієї статті, та джерела їх покриття;
6) кадастровий план та топографічна карта місцевості із зазначенням меж поселення, а у разі внесення подання про зміну меж міста – із зазначенням його існуючих та нових меж;
7) відомості про:
площу та чисельність населення поселення, міста, інші демографічні показники, а у разі внесення подання про зміну меж міста – також про його площу та чисельність населення в нових межах;
наявність підприємств, у т.ч. підприємств комунального господарства, побутового обслуговування населення, торгівлі і громадського харчування, закладів соціального та культурного призначення, про житловий фонд в межах поселення, якого стосується подання, а у разі внесення подання про зміну меж міста – також про відповідні показники в нових межах;
обсяг доходів та видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої знаходиться поселення, на рік, в якому вноситься відповідне подання.

Стаття 23. Порядок утворення, ліквідації, встановлення або зміни меж району у місті

1. Рішення про утворення, ліквідацію, встановлення або зміну меж району у місті приймається радою громади міста.
2. У рішенні ради про утворення району в місті встановлюється його назва.
3. Рішення про утворення, ліквідацію, встановлення або зміну меж району в місті приймається з урахуванням результатів консультативного опитування жителів району у місті, яких стосується це подання.
4. До проекту рішення, зазначеного у частині першій цієї статті, додаються:
1) обґрунтування доцільності прийняття відповідного рішення;
2) довідка про результати консультативного опитування населення з питань, зазначених у частині першій цієї статті;
3) довідка про обсяг видатків, пов’язаних з вирішенням питань, зазначених у частині першій цієї статті, у тому числі додаткових видатків на утримання органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та джерела їх покриття;
4) кадастровий план та топографічна карта місцевості із зазначенням меж району в місті, а у разі, якщо пропонується змінити межі району в місті, – із зазначенням його існуючих та нових меж;
5) відомості про:
площу та межі районів у місті, яких стосується подання, а у разі зміни меж району в місті – також про його площу в нових межах та його нові межі;
чисельність населення та інші демографічні показники в межах районів у місті, яких стосується подання, а у разі зміни меж району в місті – також про чисельність населення району в місті та інші демографічні показники в нових межах;
наявність підприємств, у т.ч. підприємств комунального господарства, побутового обслуговування населення, торгівлі і громадського харчування, закладів соціального та культурного призначення в межах районів у місті, яких стосується подання, а у разі зміни меж району в місті – також про відповідні показники в існуючих та нових межах;
обсяг доходів та видатків бюджетів районів у місті, яких стосується подання, на рік, в якому вноситься подання, а у разі утворення району в місті або зміни його меж – про прогнозний обсяг доходів та видатків бюджету відповідно утворюваного району в місті та району в місті в нових межах;
наявні і передбачувані у зв’язку з пропозиціями, що вносяться, структуру і штати органів місцевого самоврядування та територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Стаття 24. Порядок перейменування адміністративно-територіальних одиниць, поселень, найменування та перейменування поселенських утворень та районів в місті

1. Рішення про перейменування адміністративно-територіальних одиниць, поселень приймається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України з урахуванням пропозицій рад громад, районів, регіонів (далі – рад адміністративно-територіальних одиниць).
2. Рішення про найменування та перейменування поселенських утворень приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною обласною радою, радою міста-регіону за пропозиціями рад громад, міст-районів, в межах яких знаходяться ці поселенські утворення.
3. Рішення про найменування та перейменування районів у місті приймається міською радою, яка їх утворила.
Рішення про перейменування районів у місті приймається за пропозиціями відповідних районних у місті рад.
4. У разі, коли перейменування поселення має наслідком найменування або перейменування адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої знаходиться це поселення, рішення з цих питань приймаються в порядку, встановленому цим законом.
5. Рішення про перейменування адміністративно-територіальної одиниці, міста, найменування або перейменування району в місті приймається з урахуванням результатів консультативного опитування, проведеного в межах відповідно адміністративно-територіальної одиниці, міста, району в місті.
6. Рішення про найменування чи перейменування поселенського утворення, перейменування села або містечка приймається з урахуванням рішень загальних зборів жителів поселенського утворення, села, містечка за місцем проживання.
7. До пропозицій ради адміністративно-територіальної одиниці щодо перейменування цієї адміністративно-територіальної одиниці, перейменування поселень, які знаходяться в її межах, додаються висновки відповідної районної та обласної ради, а якщо громада знаходиться в межах Автономної Республіки Крим, – висновки відповідної районної ради та Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Рішення міської ради про перейменування районів в місті супроводжується висновками відповідних районних в місті рад.
8. Пропозиція щодо перейменування адміністративно-територіальної одиниці або поселення подається у формі закону.
Пропозиція щодо найменування та перейменування поселенських утворень та районів у місті у формі проекту рішення.
9. До зазначених у частині восьмій цієї статті, проектів додаються:
1) висновки, зазначені у частині сьомій цієї статті;
2) обґрунтування доцільності прийняття відповідного рішення;
3) рішення загальних зборів громадян за місцем проживання, результати консультативного опитування з питань, зазначених у частинах першій та другій цієї статті;
4) історичні відомості про адміністративно-територіальну одиницю, поселення, поселенське утворення, район в місті, у тому числі про всі відомі його назви;
5) довідка про обсяг видатків, пов’язаних з вирішенням питань, зазначених у частині першій цієї статті, та джерела їх покриття;
6) кадастровий план та топографічна карта місцевості із зазначенням меж адміністративно-територіальної одиниці, поселення, поселенського утворення чи району в місті, який пропонується найменувати або перейменувати.
10. Місцеві ради при внесенні пропозицій щодо перейменування поселень та поселенських утворень, в яких розташовані поштово-телеграфні установи або залізничні станції, до органів, уповноважених на прийняття відповідних рішень, попередньо повідомляють про це відповідно центральний орган виконавчої влади з питань поштового зв’язку або центральний орган виконавчої влади з питань залізничного транспорту.

Стаття 25. Державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць, поселень, поселенських утворень та районів у місті

1. Офіційні відомості про адміністративно-територіальні одиниці, поселення, поселенські утворення та райони в місті включаються до Державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць, поселень, поселенських утворень та районів у місті (далі – Державний реєстр).
2. Державний реєстр формується та ведеться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який є його розпорядником та адміністратором.
3. Державний реєстр ведеться на паперових та електронних носіях.
4. Усі адміністративно-територіальні одиниці, поселення, поселенські утворення, райони в місті підлягають обліку в Державному реєстрі.
5. До Державного реєстру включаються відомості:
1) про вирішення питань територіального устрою, визначених цим Законом;
2) про площу та межі адміністративно-територіальних одиниць, поселень та районів у місті, площу поселенських утворень;
3) про чисельність населення адміністративно-територіальних одиниць, поселень, поселенських утворень та районів у місті, інші демографічні показники;
4) про природні, соціально-економічні, історико-культурні, містобудівні та інші особливості адміністративно-територіальних одиниць, поселень, поселенських утворень, районів у місті;
5) інші відомості за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
6. Підставою для взяття на облік або зняття з обліку в Державному реєстрі адміністративно-територіальної одиниці, поселення, поселенського утворення, району в місті є відповідне рішення органу, до повноважень якого відповідно до цього Закону належить вирішення питань територіального устрою.
7. Зняттю з обліку в Державному реєстрі підлягають:
1) адміністративно-територіальні одиниці, поселення, поселенські утворення, райони в місті, з яких виїхали або переселилися всі жителі;
2) адміністративно-територіальні одиниці та райони в місті, ліквідовані в результаті об’єднання або приєднання до інших адміністративно-територіальних одиниць, районів у місті;
3) поселення та поселенські утворення, повністю включені до меж інших поселень, поселенських утворень.
8. Органи, до повноважень яких відповідно до цього Закону належить вирішення питань територіального устрою не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення, надають копію цього рішення спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади для включення відомостей цього рішення до Державного реєстру.
9. Відомості, що містяться в Державному реєстрі, є відкритими. Доступ до даних Державного реєстру забезпечується через мережу Інтернет на безоплатній основі.
10. Строк надання відомостей з Державного реєстру за запитом не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
11. За одержання відомостей з Державного реєстру за запитом справляється плата.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування звільняються від плати за одержання за їх запитом відомостей з Державного реєстру, якщо такий запит подається у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.
12. Передача даних з Державного реєстру третім особам на комерційній основі забороняється.
13. Порядок ведення Державного реєстру, порядок надання відомостей з Державного реєстру та перелік послуг з надання відомостей з Державного реєстру, за які справляється плата, визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 26. Порядок прийняття рішення про зняття з обліку в Державному реєстрі адміністративно-територіальних одиниць, поселень і поселенських утворень, з яких виїхали або переселилися всі жителі

1. Рішення про зняття з обліку в Державному реєстрі адміністративно-територіальної одиниці або міста, з якого виїхали або переселилися всі жителі, приймається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
2. Рішення про зняття з обліку в Державному реєстрі поселенського утворення, села або містечка, з якого виїхали або переселилися всі жителів, приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною обласною радою, радою міста-регіону.
3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада приймає рішення про зняття з обліку в Державному реєстрі поселенського утворення, села або містечка за пропозиціями ради громади чи міста-району, в межах якого знаходиться це поселенське утворення, село або містечко.

Стаття 27. Державний акт на межі адміністративно-територіальної одиниці, поселення, району в місті

1. Державний акт на межі адміністративно-територіальної одиниці, поселення, району в місті (далі – державний акт) – документ державного зразка, який засвідчує межі відповідної адміністративно-територіальної одиниці, поселення, району в місті.
Опис бланка державного акта та порядок його оформлення встановлюється Кабінетом Міністрів України.
2. Державний акт містить відомості про:
1) назву відповідної адміністративно-територіальної одиниці, поселення, району в місті;
2) площу відповідно адміністративно-територіальної одиниці, поселення, району в місті;
3) дату прийняття рішення про встановлення меж відповідної адміністративно-територіальної одиниці, поселення, району в місті, а у разі видачі Державного акта на підставі рішення про зміну меж відповідної адміністративно-територіальної одиниці, поселення, району в місті – про дату прийняття рішення про встановлення його меж та дати прийняття рішень про всі зміни його меж.
3. До Державного акта додається кадастровий план та топографічна карта відповідного масштабу, на якій вказуються межі відповідної адміністративно-територіальної одиниці, поселення, району в місті, а також зазначаються суміжні адміністративно-територіальні одиниці, поселення, райони в місті.
4. У разі прийняття рішення про зміну меж адміністративно-територіальної одиниці, поселення, району в місті видається новий Державний акт.
У цьому випадку Державний акт, який засвідчував межі цієї адміністративно-територіальної одиниці, поселення, району в місті до дня прийняття рішення про зміну його меж, з дня прийняття зазначеного рішення є недійсним та повертається органу, який його видав.
5. Державний акт підписується головою органу, який відповідно до цього Закону прийняв рішення про встановлення або зміну меж відповідної адміністративно-територіальної одиниці, поселення, району в місті, скріплюється печаткою цього органу та не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття зазначеного рішення видається раді відповідної адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої знаходиться поселення або район у місті.

Стаття 28. Офіційний довідник „Україна. Територіальний устрій”

Кабінет Міністрів України на підставі відомостей Державного реєстру кожні три роки видає офіційний довідник „Україна. Територіальний устрій”.

Стаття 29. Фінансове забезпечення вирішення питань територіального устрою

1. За рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, одержаних як цільова субвенція з Державного бюджету України, здійснюються витрати на проведення заходів, пов’язаних:
1) з утворенням та ліквідацією адміністративно-територіальних одиниць, поселень, районів у місті;
2) з віднесенням поселенських утворень до категорії сіл або містечок, віднесенням сіл до категорії містечок, віднесенням поселень до категорії міст, надання громадам статусу міста-району, міста-регіону;
3) з встановленням та зміною меж адміністративно-територіальних одиниць, поселень, районів у місті, включаючи встановлення меж в натурі на місцевості;
4) з найменуванням адміністративно-територіальних одиниць, поселень, поселенських утворень, районів у місті та перейменуванням адміністративно-територіальних одиниць, не пов’язаних з найменуванням або перейменуванням поселень.
2. Витрати, пов’язані з веденням Державного реєстру, видачею державних актів та виданням офіційного довідника „Україна. Територіальний устрій”, здійснюються за рахунок Державного бюджету України.
3. Витрати, пов’язані з проведенням загальних зборів громадян за місцем проживання, консультативного опитування, здійснюються відповідно до закону.
4. Інші витрати на здійснення заходів, пов’язаних з вирішенням питань територіального устрою, здійснюються виключно за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Положення “Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР”, затверджене Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., № 12, ст. 179), втрачає чинність з моменту набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України до 1 вересня 2005 року підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України:
1) перелік законодавчих актів, які мають бути визнані такими, що втратили чинність у зв’язку з набранням чинності цим Законом;
2) проекти законодавчих актів, що регулюватимуть правовий статус та діяльність органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях, а також вносять зміни до бюджетного, податкового, земельного та іншого законодавства, прийняття яких випливає з цього Закону;
4. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, які випливають з цього Закону.
5. Органи місцевого самоврядування територіальних громад сіл, селищ, міст та їх посадові особи, районні ради, що є повноважними на момент набрання чинності цим Законом, продовжують виконувати свої повноваження до утворення громад та районів відповідно до цього Закону.
6. Районні державні адміністрації, інші органи виконавчої влади, що діють в районах на момент набрання чинності цим Законом, здійснюють свої повноваження до утворення нових органів виконавчої влади в новоутворених районах відповідно до цього Закону.
7. Межі громад, що утворюються на основі території сільрад, селищрад, міськрад без зміни їх території, визначаються за існуючими межами.
Якщо межі новоутворених громад не співпадають з межами сільрад, селищрад, міськрад, на основі яких утворено нові громади, межі громад здійснюються на кадастрових планах на підставі рішення про утворення громад, обґрунтовуються містобудівною і землевпорядною документацією та відображаються на топографічних картах.
8. Встановити, що первинне утворення громад та районів відповідно до статей 16 та 19 цього Закону здійснюється з такими особливостями:
1) утворення громад в межах одного регіону здійснюється шляхом подання Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України єдиного законопроекту, що передбачає утворення усіх громад в регіоні, при цьому частина сьома статті 16 не застосовується;
2) утворення районів в межах одного регіону здійснюється шляхом подання Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України єдиного законопроекту, що передбачає утворення усіх районів в регіоні, при цьому частина шоста статті 19 не застосовується.
9. Кабінету Міністрів України до 15 травня 2006 року підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів, передбачені пунктом 8 Прикінцевих та перехідних положень.

Поділитися