Слідкуйте за новинами

Проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови»

Дата: 01.11.2015

Проект
вноситься

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»
(щодо врегулювання порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170) такі зміни:

 1.   У частині третій статті 42 після слів «припинення достроково » слова та цифри  « у випадках, передбачених статтею 79 » замінити словами та цифрами «на підставах та в порядку»;
 1. У статті 79:

1) у назві статті слово «Дострокове» замінити словами «Підстави дострокового»;

2) у частині першій:

а) у назві частини першої слова «вважаються достроково припиненими у разі» замінити словами «припиняються достроково з таких підстав»;

б) пункт 1 виключити;

в) доповнити новим пунктом 2-1 у такій редакції «виїзд на постійне проживання за межі України»;

г) пункт 3 після слова «нього» доповнити словами «за вчинення умисного злочину або вироком, яким передбачено позбавлення або обмеження волі, у тому числі з відстроченням виконання;»

д) пункт 4 виключити;

е)  доповнити частину новими пунктами у такій редакції:

«7) порушення ним вимог щодо встановленого законом обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю);

8) оголошення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови.»;

3) частину другу викласти у такій редакції:

«2. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути також достроково припинені у разі:

1) його особистого звернення до відповідної ради з письмовою заявою або усною заявою на сесії відповідної ради про складення ним повноважень голови;

2) невиконання покладених на нього обов’язків, що засвідчено не менш як двома рішеннями відповідної ради;

3) порушення ним прав та свобод громадян, прав та законних інтересів територіальної громади, встановлених Конституцією та законами України, засвідченого рішенням суду;

4) прийняття рішень за межами визначених законом повноважень, скасованих із цих підстав судом;

5) якщо рішенням місцевого референдуму, ініційованого сільським, селищним, міським головою, не підтримано дострокове припинення повноважень відповідної сільської, селищної міської ради.»

4) частину третю  викласти у такій редакції:

«3. У разі якщо сільський, селищний, міський голова не виконує покладених на нього законом або рішеннями ради обов’язків, відповідна рада може прийняти з цього приводу мотивоване рішення. Таке рішення ради може бути оскаржене до суду особою, чиї повноваження на посаді сільського, селищного, міського голови припинені достроково, у порядку, встановленому Кодексом  адміністративного судочинства України. Повторне прийняття радою такого рішення протягом трьох місяців, якщо попереднє рішення не скасоване судом, є підставою для ініціювання питання про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідно до пункту 2 частини другої цієї статті або про призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови.»

5) частину четверту викласти у такій редакції:

«4. Рішення суду, що набрало законної сили, яким встановлено, що рішення, дії або бездіяльність сільського, селищного, міського голови порушують права та свободи громадян, права та законні інтереси відповідної територіальної громади, встановлені Конституцією та законами України, або що сільський, селищний, міський голова прийняв рішення за межами визначених законом повноважень, є підставою для ініціювання питання про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідно до пункту 3 або 4 частини другої цієї статті або про призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови.»

 1. Після статті 79 доповнити новою статтею у такій редакції:

«Стаття 791. Порядок дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови

 1. За наявності підстав, зазначених у пунктах 1 – 5 частини першої статті 79 цього Закону, повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються з дня оголошення головуючим на сесії відповідної ради офіційних документів, які засвідчують настання таких підстав.
 2. За наявності підстави, зазначеної у пункті 6 частини першої статті 79 цього Закону, повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються за рішенням відповідної ради, якщо при розгляді цього питання наведено беззаперечні докази порушення вимог щодо сумісності. Це рішення ради набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих друкованих засобах масової інформації. Таке рішення може бути оскаржене до суду особою, чиї повноваження на посаді сільського, селищного, міського голови припинені достроково, у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 3. За наявності підстави, зазначеної у пункті 7 частини першої статті 79 цього Закону, повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються з дня опублікування акта про призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови.
 4. За наявності підстави, зазначеної у пункті 1 частини другої статті 79 цього Закону, повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються рішенням відповідної ради за результатами обговорення заяви голови. Рада може відмовити сільському, селищному, міському голові у задоволенні його заяви. У разі повторного подання сільським, селищним, міським головою такої заяви протягом десяти днів після прийняття рішення ради про відмову у задоволенні заяви про складення повноважень голови повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються з дня оголошення повторної заяви на сесії ради.
 5. За наявності підстав, зазначених у пунктах 2 – 4 частини другої, та обставин, передбачених частинами третьою та четвертою статті 79 цього Закону, сільська, селищна, міська рада може розглянути питання про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови. Рада приймає рішення про розгляд такого питання з призначенням дати засідання у строки, встановлені частиною сьомою цієї статті, та доповідача з цього питання.
 6. За наявності підстави, зазначеної у пункті 5 частини другої статті 79 цього Закону, сільська, селищна, міська рада може розглянути питання про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови. Рада розглядає таке питання у порядку, встановленому частиною п’ятою цієї статті.
 7. Розгляд радою питання про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідно до частини п’ятої або шостої цієї статті відбувається на спеціальному засіданні ради, яке проводиться не раніше десяти днів і не пізніше двадцяти п’яти днів після прийняття рішення про розгляд цього питання. Сільський, селищний, міський голова, питання про припинення повноважень якого розглядається, має право співдоповіді на такому засіданні. Рішення ради про дострокове припинення повноважень голови, передбачене частиною п’ятою або шостою цієї статті, приймається шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів від загального складу ради. Це рішення ради набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих друкованих засобах масової інформації. Таке рішення може бути оскаржене до суду особою, чиї повноваження на посаді сільського, селищного, міського голови припинені достроково, у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 8. За наявності підстав, зазначених у пунктах 2 – 4 частини другої, та обставин, передбачених частинами третьою та четвертою статті 79 цього Закону, повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови може прийняти відповідна рада як за власною ініціативою, так і за ініціативою громадян відповідно до закону.
 9. Порядок підготовки і проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови визначається законом.
 10. У разі прийняття місцевим референдумом рішення про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови його повноваження припиняються достроково з дня офіційного оголошення на сесії відповідної ради результату референдуму головою територіальної комісії з референдуму.»

ІІ. Перехідні та прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради

України  

Проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  (щодо врегулювання порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови)

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Метою прийняття Закону, що пропонується, є врегулювання низки проблем, що виникли в системі місцевого самоврядування в Україні, у взаємовідносинах громадян з органами місцевого самоврядування, у взаємовідносинах органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій після внесення змін до Конституції України Законом від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV та впровадження пропорційної виборчої системи на виборах до міських, районних та обласних рад у березні 2006 року.

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” був ухвалений в 1997 році в умовах, коли сільські, селищні, міські, районні та обласні ради формувались на основі виборів за мажоритарною виборчою системою.

Статті 7, 8, 9, 13 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні” за таких умов не були настільки затребуваними і в якійсь мірі давали змогу використовувати механізми прямої місцевої демократії відповідно до статуту територіальної громади.

На жаль, більшість українських територіальних громад дотепер так і не ухвалили власних статутів, а після запровадження виборів на пропорційній основі в березні 2006 року між депутатським корпусом місцевих рад та територіальними громадами утворились бар’єри нерозуміння.

Практика неефективного використання комунальних земель поза інтересами громади, безсистемна міська забудова, неврахування інтересів місцевого населення при погодженні розміщення об’єктів забудови стала повсякденною.

У той же час місцеві громади не можуть реально користуватись можливостями, наданими Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” в частині використання інструментів прямої демократії (таких, як громадські слухання, збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи), оскільки норми цього Закону фактично не є нормами прямої дії.

Нова каденція місцевих рад, які були сформовані на виборах 2006 року, показала, що часто партійна структурованість ради не є запорукою недопущення чергового перерозподілу комунальної власності, скасування рішень ради попередніх скликань. Перегляд радами нового скликання рішень своїх попередників, ухвалення нормативно-правових актів поза межами власної компетенції, закритість прийнятих рішень від громадян та юридичних осіб є загрозою для довіри до місцевої влади, веде до зниження інвестиційної привабливості громад, а відтак і до зменшення їх фінансових можливостей у вирішенні питань місцевого значення.

Законопроект передбачає врегулювання цих проблем та встановлює вимогу проведення обов’язкових громадських слухань з певного переліку питань, що є особливо чутливими для громади, перед розглядом цих питань місцевою радою.

Нинішня система законодавства, що визначає структуру влади в областях, районах та територіальних громадах та встановлює порядок їх взаємодії, не забезпечує стабільності місцевої влади та не сприяє формуванню режиму партнерства між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями.

 1. Цілі і завдання прийняття проекту

Основними завданнями законопроекту є створення на законодавчому рівні можливості для участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування через процедури і механізми безпосередньої місцевої демократії, розв’язання проблем у взаємовідносинах місцевих рад та місцевих державних адміністрацій, запровадження контролю за відповідністю нормативно-правових актів місцевого самоврядування Конституції та законами України.

 1. Загальна характеристика і основні положення проекту

Законопроект передбачає внесення змін до розділу І Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, зокрема статей 7, 8, 9, 13, 19, якими визначаються право територіальних громад здійснювати місцеве самоврядування безпосередньо та порядок його реалізації, встановлюються вимоги щодо змісту статуту територіальної громади.

Законопроект покликаний також внести відповідні уточнення щодо компетенції сільських, селищних, міських рад, що випливає з нових способів обрання депутатів місцевої ради та порядку розгляду питань, пов’язаних із достроковим припиненням повноважень сільського, селищного, міського голови. Законопроектом також пропонується врегулювати проблему делегування повноважень головам відповідних місцевих державних адміністрацій районними та обласними радами.

Запропоновані законопроектом зміни до розділу І Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” надають територіальним громадам можливість безпосередньо впливати на здійснення місцевого самоврядування саме в інтересах місцевого населення на принципах законності, відкритості, підзвітності та відповідальності рад та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами.

У законопроекті запроваджується норма, за якою  рада територіальної громади зобов’язана визначити правове регулювання процедури реалізації вказаних вище статей Закону через ухвалення статуту територіальної громади або відповідного положення місцевою радою. В той же час, щоб визначені радою процедури не були надто складними для реалізації чи не мали правових прогалин, законопроектом передбачається встановити мінімально необхідні вимоги до статуту територіальної громади чи положення про реалізацію прав громади на реалізацію механізмів прямої демократії: громадські слухання, збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи.

Законопроектом також врегульовуються питання, пов’язані з відповідальністю голів територіальних громад, селищних, міських рад перед територіальними громадами, а також усі процедурні питання щодо дострокового припинення повноважень сільських, селищних, міських голів, а також голів районних та обласних рад (пропонована редакція статей 79 та 791 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”).

Пропоновані зміни до статті 78 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” вирішують питання відповідальності і представницьких органів – місцевих рад та ліквідовують існуючі правові прогалини щодо процедури дострокового припинення повноважень місцевої ради.

Пропонованим законопроектом вирішується питання прозорості ухвалення рішень, зокрема новою редакцією частини шістнадцятої статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” встановлюється відкритий режим сесій ради та гарантується можливість присутності на пленарних засіданнях громадян та представників засобів масової інформації.

Суттєві зміні законопроектом пропонуються до стаття 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, водночас законопроектом пропонується доповнити Закон новою статтею 591. Ці положення законопроекту встановлюють правила щодо доступності для громадян ухвалених радами та їх органами нормативно-правових та інших актів, а також запроваджують державний контроль за відповідністю ухвалених радами та їх виконкомами нормативно-правових актів Конституції та законам України, їх державну реєстрацію.

З метою розв’язання проблеми взаємовідносин між радами та місцевими державними адміністраціями у цьому законопроекті уточнюється обсяг повноважень, які делегуються радами місцевим державним адміністраціям, та встановлюються чіткі правила щодо порядку висловлення недовіри голові місцевої державної адміністрації та прийняття рішення по суті.

 1. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначене питання, Конституція України і Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», “Про місцеві державні адміністрації”, “Про статус депутатів місцевих рад”.

Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту України не потребує додаткових витрат із державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Прийняття Закону “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сприятиме залученню громадян до здійснення місцевого самоврядування в Україні, стабілізує відносини між громадами та обраними ними органами місцевого самоврядування, забезпечить додержання Конституції та законів України органами місцевого самоврядування при ухваленні ними рішень, сприятиме утвердженню прозорості та відкритості у діяльності місцевих рад та вирішить проблему однакового застосування норм закону щодо взаємовідносин між місцевими державними адміністраціями та районними і обласними радами.

Народні депутати України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  (щодо врегулювання порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови»

Зміст норм чинного законодавства

Зміст норм пропонованого проекту акта
Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського голови

3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79  цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського, селищного, міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови.
Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного сільського, селищного, міського голови.
Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського голови

 
3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково на підставах та в порядку , передбачених статтями 79 і 79-1 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського, селищного, міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови.
Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного сільського, селищного, міського голови.
Стаття 79. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови
 
1. Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі:
 
1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;
 
2) припинення його громадянства;
 
Норма відсутня
 
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
 
 
3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 
4) відкликання з посади за народною ініціативою;
 
5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім  або оголошення таким, що помер;
Стаття 79. Підстави дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови
 
1. Повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково з таких підстав:
 
Норму виключити
 
 
2) припинення його громадянства;
 
2-1) виїзд на постійне проживання за межі України;
 
3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього за вчинення умисного злочину або вироком, яким передбачено позбавлення або обмеження волі, у тому числі з відстроченням виконання;
 
3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 
 
Норму виключити
 
5) визнання його судом недієздатним; безвісно відсутнім  або оголошення таким, що помер;
6) його смерті.
 
6) його смерті;
 
7) порушення ним вимог щодо встановленого законом обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю);
8) оголошення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови.
2. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України “Про військово-цивільні адміністрації”. 2. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути також достроково припинені у разі:
1) його особистого звернення до відповідної ради з письмовою заявою або усною заявою на сесії відповідної ради про складення ним повноважень голови;
2) невиконання покладених на нього обов’язків, що засвідчено не менш як двома рішеннями відповідної ради;
3) порушення ним прав та свобод громадян, прав та законних інтересів територіальної громади, встановлених Конституцією та законами України, засвідченого рішенням суду;
4) прийняття рішень за межами визначених законом повноважень, скасованих із цих підстав судом;
5) якщо рішенням місцевого референдуму, ініційованого сільським, селищним, міським головою, не підтримано дострокове припинення повноважень відповідної сільської, селищної міської ради.
3. Повноваження сільського, селищного, міського голови за наявності підстав, передбачених частиною другою цієї статті, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови визначається  законом про місцеві референдуми. 3. У разі якщо сільський, селищний, міський голова не виконує покладених на нього законом або рішеннями ради обов’язків, відповідна рада може прийняти з цього приводу мотивоване рішення. Таке рішення ради може бути оскаржене до суду особою, чиї повноваження на посаді сільського, селищного, міського голови припинені достроково, у порядку, встановленому Кодексом  адміністративного судочинства України. Повторне прийняття радою такого рішення протягом трьох місяців, якщо попереднє рішення не скасоване судом, є підставою для ініціювання питання про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідно до пункту 2 частини другої цієї статті або про призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови.
4. Рішення про проведення місцевого референдуму  щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови приймається сільською, селищною, міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини  громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.
 
4. Рішення суду, що набрало законної сили, яким встановлено, що рішення, дії або бездіяльність сільського, селищного, міського голови порушують права та свободи громадян, права та законні інтереси відповідної територіальної громади, встановлені Конституцією та законами України, або що сільський, селищний, міський голова прийняв рішення за межами визначених законом повноважень, є підставою для ініціювання питання про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідно до пункту 3 або 4 частини другої цієї статті або про призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови.
5. Сільський, селищний, міський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” з особливостями, передбаченими частинами шостою – десятою цієї статті, не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень..  
  Стаття 791. Порядок дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови
1. За наявності підстав, зазначених у пунктах 1 – 5 частини першої статті 79 цього Закону, повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються з дня оголошення головуючим на сесії відповідної ради офіційних документів, які засвідчують настання таких підстав.
  2. За наявності підстави, зазначеної у пункті 6 частини першої статті 79 цього Закону, повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються за рішенням відповідної ради, якщо при розгляді цього питання наведено беззаперечні докази порушення вимог щодо сумісності. Це рішення ради набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих друкованих засобах масової інформації. Таке рішення може бути оскаржене до суду особою, чиї повноваження на посаді сільського, селищного, міського голови припинені достроково, у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
  3. За наявності підстави, зазначеної у пункті 7 частини першої статті 79 цього Закону, повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються з дня опублікування акта про призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови.
  4. За наявності підстави, зазначеної у пункті 1 частини другої статті 79 цього Закону, повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються рішенням відповідної ради за результатами обговорення заяви голови. Рада може відмовити сільському, селищному, міському голові у задоволенні його заяви. У разі повторного подання сільським, селищним, міським головою такої заяви протягом десяти днів після прийняття рішення ради про відмову у задоволенні заяви про складення повноважень голови повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються з дня оголошення повторної заяви на сесії ради.
  5. За наявності підстав, зазначених у пунктах 2 – 4 частини другої, та обставин, передбачених частинами третьою та четвертою статті 79 цього Закону, сільська, селищна, міська рада може розглянути питання про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови. Рада приймає рішення про розгляд такого питання з призначенням дати засідання у строки, встановлені частиною сьомою цієї статті, та доповідача з цього питання.
  6. За наявності підстави, зазначеної у пункті 5 частини другої статті 79 цього Закону, сільська, селищна, міська рада може розглянути питання про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови. Рада розглядає таке питання у порядку, встановленому частиною п’ятою цієї статті.
  7. Розгляд радою питання про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідно до частини п’ятої або шостої цієї статті відбувається на спеціальному засіданні ради, яке проводиться не раніше десяти днів і не пізніше двадцяти п’яти днів після прийняття рішення про розгляд цього питання. Сільський, селищний, міський голова, питання про припинення повноважень якого розглядається, має право співдоповіді на такому засіданні. Рішення ради про дострокове припинення повноважень голови, передбачене частиною п’ятою або шостою цієї статті, приймається шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів від загального складу ради. Це рішення ради набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих друкованих засобах масової інформації. Таке рішення може бути оскаржене до суду особою, чиї повноваження на посаді сільського, селищного, міського голови припинені достроково, у порядку, встановленому Кодексом  адміністративного судочинства України.
  8. За наявності підстав, зазначених у пунктах 2 – 4 частини другої, та обставин, передбачених частинами третьою та четвертою статті 79 цього Закону, повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови може прийняти відповідна рада як за власною ініціативою, так і за ініціативою громадян відповідно до закону.
  9. Порядок підготовки і проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови визначається законом.
  10. У разі прийняття місцевим референдумом рішення про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови його повноваження припиняються достроково з дня офіційного оголошення на сесії відповідної ради результату референдуму головою територіальної комісії з референдуму.
   

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови»

 

Поділитися